Vous êtes ici : HomeDiocèses GitegaNouvelles Gitega

Nouvelles Gitega

Yubile y’imyaka 150 ya Musenyeri Gorju n’indagano z’Abene Tereziya (18/8)

Ku wa 18 myandagaro, rwari urubanza rudasanzwe kuri Bene Tereziya! Rwari rwatewe iteka n’umwungere mukuru wa Diyoseze nkuru ya Gitega, Musenyeri Simoni NTAMWANA, ari wegit6 yari arongoye inkuka y’Imisa, ari kumwe n’umwungere wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura, Musenyeri mukuru Gervais BANSHIMIYUBUSA,  Umwungere-Samuragwa wa Diyoseze ya Bubanza, Musenyeri Georges BIZIMANA, abahoze ari abungere b’amdiyoseze ya Bujumbura (Musenyeri Evariste NGOYAGOYE)  na Ngozi (Musenyeri Stanislas KABURUNGU). Hari kandi icegera c’umwepiskopi wa Ruyigi, hamwe rero n’abasaserdoti, abihebeyimana n’abakristu benshi cane. Urwo rubanza rwarimwo i intu bitatu bihambaye:
1º)Indagano z’ubwihevyi n’ubuzigama-banga (15 bagira indagano za mbere, 11 biyegura burundu, 6 bahimbaza yubile y’imyaka 25).
 2º) Yubile y’imyaka 150 y’amavuka ya Musenyeri Julien Gorju: Umwepiskopi wa mbere wa Ekleziya y’i Burundi, umwungere w’intwari yamaze amezi 5 agenda n’amaguru ngo amenye neza ibikenewe mu karere ashinzwe. Ni we yatanguje Ekleziya y’i Burundi; niwe yatiye abasaserdoti bambere b’abarundi (25/12/1925); atanguza Iseminari ntoya ya Mugera mu 1926, hanyuma atanguza n’umuryango wa mbere w’abihebeyimana b’abarundikazi mu 1931, abaha Tereziya ngo ababere umuvunyi.
Musenyeri Simoni NTAMWANA ati: “Bene-Tereziya ni mwe mfura z’abihebeyimana... Ndabifurije umugisha wo kubandanya mukura mu bweranda no mu gitigiri... Ese ico mugiye gukora cobegereza rwose Kristu kuruta uko mwahora. Kura mu bweranda, komera mu butumwa”.
3º) Indamutso ya Tereziya mu bisigi vyiwe : Patiri Zakariya, wo mu muryango w’aba Carmes ati: “Uguhurirana kw’indagano za Bene-Tereziya, Yubile y’imyaka 150 y’uwatanguje umuryango n’indamutso ya Tereziya mu bisigi vyiwe, ni ishaka ry’Imana. Ni nkuko Tereziya yovuga ati: nshaka kuba kumwe namwe kur’uwo musi muhimbaza uwabampayeko umuvunyi!”
Mu nyigisho y’uwo musi,  Umwepiskopi w’i Gitega yarasubiriye ahamagarira Abene Tereziya kurondera ubweranda bishimikije Umuvunyi wabo, mu guca muri ka kayira ko kwicisha bugufi, urukundo no kwizigira. Yatanguye avuga ati: “Bavukanyi Bene-Tereziya, ubugeni bwanyu na Yezu ni bwunganire ubweranda bw’Ekleziya”. Arongera ati: “Tereziya aje ngo abasangize ku bugeni bwiwe na mwene Rudasumbwa. Yaje ngo atwigishe twese kwigura imitima, kuyironkera urukiza, kuyitagatifuza nkuko nawe yavyiyemeje. Ni tube rero twese abatumwa b’inkoramutima muri Ekleziya y’uno munsi, duciye mu makanda ya Tereziya”....

 

Ese ubukandizi bwa Bikira Mariya bufatanye n’ubwa Tereziya bwodufasha gukirurutsa imitima tugahinduka, tukarekuriranira, tukisubiza itoto n’iremba, tukarangwa n’umutima w’urukundo rw’ukuri rwokwiserurira  mu nyifato n’ingiro zacu. (Mlle Générose KARADEREYE)      

Umusi mukuru w’iyurizwa mw’ijuru rya Bikira Mariya, i Mugera kumwe na Tereziya w’Umwana Yezu

Kuwa 14 myandagaro, Tereziya  yaraye mu giteramo i Mugera, arara ateramanye n’abakristu isinzi bari basanzwe bigavye ngo barare bateramye nkuko vyama biba mw’ijoro rishira umusigit4 mukuru w’iyurizwa mw’ijuru rya Bikira Mariya.
Bukeye, kuwa 15 myandagaro, ariwo musi mukuru nyezina, abantu bavuye imihingo itandukanye biyongeye kubari baraye mu giteramo bari bakinje ku mutumba mweranda wa Mugera. Ibirori vyari vyatewe iteka  n’abepiskopi batatu : uw’i Gitega, Musenyeri mukuru Simoni NTAMWANA, uwa Ruyigi, Musenyeri Blaise NZEYIMANA, n’uwa Rutana, Musenyeri Bonaventure NAHIMANA. Hari kandi isinzi ry’abasaserdoti n’abihebeyimana, tutibagiye n’abanyacubahiro baje baserukiye intwaro. Umukuru w’Inama nkenguzamateka, Nyenicubahiro Reveriyano NDIKURIYO n’abo bari kumwe, abaserukiye Inama nshingwamateka, Bulamatari w’intara ya Gitega..., bose bari mu gahimbare!

git5Mw’ijambo ry’ikaze rya Patiri ajejwe Ikirimba ca Bikira Mariya citiriwe Umugabekazi wa Lourdes c’i Mugera, Patiri Venasi Mpozako, akaba ari na we Patiri Mukuru wa paruwase Mugera, yarashikirije bimwe mu bintu bihambaye vyari bigize inkomoko y’akanyamuneza kamuje ko kuri uwo musi, bikaba ari: guhimbaza umusi mukuru cane w’Iyurizwa mw’ijuru rya Bikira Mariya; guhimbaza isabukuru ry’imyaka 57 iheze abungere b’uburundi (barikumwe n’abatwara igihugu) beguriye uburundi Bikira Mariya (kuwa 15/8/1961); kwigina Tereziya Mweranda w’Umwana Yezu yatugendeye mu bisigi vyiwe, akaba umwigisha w’urukundo n’ukuremesha amahoro.
Umwungere mukuru wa Diyozese nkuru ya Gitega nawe ati: “Imana n’ininahazwe yo iduha abandi beranda baza bisunga Bikira Mariya...Tereziya aje kutugumiriza, aje kutwigisha kwemera kurerwa na Yezu na Mariya nkuko nawe yavyemeye. Aje ngo atuvugire, adushungururireko imvura y’amaroza nkuko yavyiyemereye, adufashe guhimbaza umusi mukuru wa Bikira Mariya, guhimbaza  urukundo Imana ifitiye umuntu n’ubushobozi bwayo bwo gutsinda urupfu. Bikira Mariya ni imburi itavuguruzwa y’ico natwe tuzoba ni twagamburukira Imana nka Tereziya. Twemere kurerwa na Bikira Mariya; na  Yezu yaremeye kumugamburukira i Nazareti. Imana iradukunda mu kuturungikira ab’ijuru ngo batubere abakandizi, abatabazi, abarezi. Nico gituma Tereziya ari ngaha mu bisigi vyiwe”.

Ibirori vy’imisa vyasozerewe n’ugusubiramwo umugirwa wo kwegurira Uburundi Bikira Mariya; uwo mugirwa ukaba warongowe n’abepiskopi bari kumwe n’abaserukiye intwaro. Cabaye kandi ikimenyetso co kwemera ko Bikira Mariya aturera akadushira mw’ishure ry’Imana.

Tereziya Mweranda w’Umwana Yezu no mu Maso Heranda i Gitega

 

git2Ku musi w’Imana uheze igenekerezo rya 12 myandagaro, niho ibisigi vya Tereziya Mweranda w’Umwana Yezu no mu Maso Heranda vyakirwa icese muri Diyoseze nkuru ya Gitega. Uwo mushitsi w’iteka twakiriye mu bisigi vyiwe yakiranywe igishika cinshi n’abantu isinzi bari bakinje, hariya mu Rukoki rwa Bukirasazi.
 Akirenguka agana Katedrale nkuru ya Gitega, ijwi ry’inkengeri ryaciye risamirana, maze riza kunywana n’ayandi majwi y’indirimbo n’invyino, eka ijuru n’isi vyari binywanye bunywane. Umwungere wa Diyoseze nkuru ya Gitega niwe yamuhaye ikaze ngo aze yisange, ashungurure imvura y’amaroza ku Burundi n’abarundi batuye i Gitega, abinjize mw’ishure ryiwe ry’ukwicisha bugufi n’urukundo... Baciye bamwinjiza mu ngoro y’Imana, hakurikira igisabisho kuninahaza Imana, inkuka y’imisa be n’igiteramo c’ijoro ryose.git3

Mu majambo umwungere yashikirije mu kumwakira, hari aho yagize ati : “Tereziya ni  nyina wa Ekleziya y’i burundi, nyina w’abarundi n’abarundikazi. N’umuvunyi w’abarundi bose. Nico gituma abungere banyu bashimye cane ko aza, akaramutsa Uburundi, abakristu bashaka kumubona bakamuteramira bakamuganiriza. Nti muze mutinye kumuganiriza! Nti muze mutinye kumutura Uburundi. Papa Leo wa 13 niwe yatanguye kumushira mu bavunyi b’Ekleziya, cane cane iyiriko iramenyeshwa inkuru nziza vya vuba. Nico gituma rero Ekleziya yacu yavutse muri 1898 bayiragije Umushaha wa Yezu, Bikira Mariya nyina wa Yezu, Yozefu mweranda, Fransisko Gisaveri mweranda, na Tereziya Mweranda w’Umwana Yezu”. Umwungere yaramwakirije kandi akaririmbo bahora bamuririmbira kera bakitabiriza bati : “Tereza we wa muvunyi, tunga abarundi bose, gir’utwize tukwigane dukunde Yezu rwose”.

Nkuko rero indinganizo y’urwo rugendo yabitegekanya, abakristu bararonse akanya ko kuyagisha Tereziya w’Umwana Yezu no kumwereka igishika bari bamufitiye. Mur’urwo rugendo, inyuma yo kwakirwa no guteramirwa ijoro ryose mw’isengero nkuru ya Diyoseze, harabayemwo kandi ibihe bibiri bikomeye Tereziya yabanyemwo n’abakristu mu  buryo bw’inkoramutima.

Patiri Pius NDUWIMANA yararengutse i Bukama atanumwe yari avyiteze!

Ku musi wa kane, igenekerezo rya 9 myandagaro 2018, niho hashinguranwa iteka Patiri Pius Nduwimana. Inkuka y’imisa yahererejwe muri Katedrale yo ku mushasha, iherezwagit1 n’umwungere wa Diyoseze nkuru ya Gitega ahagatiwe n’abungere b’ama Diyoseze ya Ruyigi na Rutana, n’isinzi ryabasaserdoti. Abihebeyimana n’abakristu batari bake nabo nyene bari baje kumuherekeza.

Patiri Pius Nduwimana yari yavukiye mu Giheta /Rutegama/ kuwa 10/10/1971. Ama-shule matoya yayize kuva 1980 gushika 1988, ayisumbuye ayiga mw’iseminari ntoya y’i Mugera kuva 1988 gushika 1995. Inyuma yaho, amaze umwaka atohoza umuhamagaro w’ubusaserdoti mu bamisiyonari ba Afrika, yahisemwo gusaba Umwungere wa Diyoseze ya Gitega kuja mw’iseminari nkuru, atangurira i Burasira, asubira i Bujumbura, ahereza i Gitega. Umwaka wo kwimenyereza ubutumwa yawugize muri Paroisse Mutoyi. Yatiwe mu busaserdoti kuwa 16/7/2005. Aca atangura kurangurira ubutumwa muri paruwase Bugenyuzi muri 2005, hanyuma bamushira ku Rukundo muri 2007.  Kuva muri 2011 gushika ubu yarangurira ubutumwa muri Paruwase Nyangwa.
Patiri Pius yarafise ingabirano zidasanzwe nk’izo kwumviriza n’ukwunganira imitima imenetse, agasabira cane abarwaye. Yakunda gutumirwa kenshi kugirisha amapfungo abihebeyimana mbere n’abasaserdoti.  Yitabiye Imana ku kivi kuwa 4/8/2018, aho yari muri Kongo kwipfungisha ababikira bene Doroteya  b’i Cemmo. Nta gwara ihambaye yagendana.  
Nkuko umwungere wa Diyoseze nkuru ya Gitega, Musenyeri Simoni NTAMWANA, yavyerekanye mu nsiguro yatanze mu nkuka y’imisa gusabira Nyakwigendera Patiri Pius, ubuzima bwose bw’uwo musaserdoti, ni “ishure rizima”: yaranzwe n’ukunywana gose na Kristu mu gisabisho, ubugamburutsi, ukwicisha bugufi, urukundo rw’ubutumwa,... Musenyeri Simoni ati: “Urwo rupfu rwamubereye nk’agasimbaryango kamushikana kuwo yemeye: Indagano ziwe z’ubusaserdoti zirarangutse mu buryo bwuzuye. Kristu mfungurwa y’ubuzima ari kumwe nawe”.
 

Patiri Pius, ni wiruhukire mu mahoro y’Imana wamye wizigiye, wakunze kandi ugakorera !

ACHIDIOCESE DE GITEGA, ORDINATION SACERDOTALE A KIBUMBU 21 JUILLLET 2018

                                            
Sous le thème « Me voici Seigneur, envoie-moi » (Is. 6, 8), la paroisse Kibumbu, en communion avec la commission diocésaine des fêtes dans l’Archidiocèse de Gitega, a organisé les cérémonies d’ordinations sacerdotales et diaconales ainsi que la collation des ministères d’Acolytat et de Lectorat. L’événement a eu lieu en date du 21 juillet.

La messe d’ordination a commencé à 9h30 du matin par une belle procession des ordinands et des prêtres, depuis l’Eglise paroissiale vers le terrain de football de Kibumbu où tout avait été préparé pour la circonstance. Une foule immense de fidèles et de consacrés, tous en liesse, était  sur place. A l’œil  nu, l’organisation, l’aménagement des lieux et le déroulement des cérémonies resteront  des meilleurs qu’on a vus jusqu’ici, à Gitega. Seize diacres ont  été ordonnés prêtres (il s’agissait de dix prêtres qui dépendent directement de l’Archidiocèse de Gitega et de six religieux attachés à leurs Instituts respectifs dont quatre frères Apôtres du Bon Pasteur et de la Reine du Cénacle (ABPRC) et deux de la Congrégation des Frères Bene-Yozefu). Les Diacres ordonnés en ce jour étaient au nombre de onze, parmi eux trois frères ABPRC. Les nouveaux Acolytes étaient onze comme  les Lecteurs.

Lire la suite...

Gitega: Iyatirwa mw’ibanga ry’Ubusaserdoti n’itangwa ry’ibice vyabwo

Kuwa 15 mukakaro 2017, umwungere wa Diyoseze nkuru ya Gitega, Nyenicubahiro Musenyeri Simoni NTAMWANA, yarayoboye Inkuka y’Imisa yatiriyemwo abasaserdoti n’abadiyakoni bashasha. Yarashikiriza ubutumwa abasomyi 10 b’Ijambo ry’Imana n’abakorezi 12 bashasha. Inkuka y’imisa yahererejwe kw’iparuwase Gisozi.


Abatewe iteka ry’Ubusaserdoti ni Terence BARAGAFISE avuka muri paruwase Gisozi; Emery IRANKUNDA (Mushasha); Elvis NDIHOKUBWAYO (Gitongo); Ezechiel NIYOMWUNGERE (Nyangwa); Yoseph Désiré NGENDANGANYA (Mutoyi); Désiré NIJIMBERE (Nyabiraba); Denis NKENGURUTSE (Nyarusange); Léopold NKURUNZIZA (Buhoro); Sigesper NKURIKIYE (Buhoro); Sixte NSHIMIRIMANA (Yoba); Evariste SURWIGANO (Mutoyi); abafurera Stefano NZOBAKENGA (Rabiro) na Désiré SINZO (Mugera) bo mu Muryango w’Abatumwa b’Umwungere Mwiza na Mugabekazi w’Isenakulo.

Abatewe iteka ry’Ubudiyakoni ni aba: Alexis BIGIRIMANA avuka muri paruwase Kibumbu; Fabrice HAKIZIMANA (Gisozi); Nestor NDAYIZIGIYE (Mutoyi); Deodatus HABONIMANA (Kibungere); Théophile NDAYISHIMIYE (Muyuga); Gérard NIYONZIMA (Gitongo); Janvier NZOYIHAYA (Gisozi); Aimé Désiré NSABIMANA (Nyangwa); Furera Désiré (Jenda-Bujumbura) wo mu Muryango w’Abatumwa b’Umwungere Mwiza na Mugabekazi w’Isenakulo; furera François NDAYIZEYE (Mpanuka); furera Pacifique NTUKAMAZINA ( Munanira-Bujumbura).

Mu nsiguro yatanze, Umwungere mukuru wa Diyoseze nkuru ya Gitega yahamagariye ishengero ryari aho gutegera ko abasaserdoti ari ingabirano y’agatangaza Imana ihaye igihuhu c’Uburundi n’Ekleziya ngo bazokwemange Kristu, Umukiza w’impuhwe bongere bamubere ishusho ritomoye ritabesha. Nkako, umusaserdoti si uwitwaza guhaya impapuro z'imitsindo : ni nyabuna uwuza yitwa Kristu hagati y’abantu nk’umusuku w’Imana. Arico gituma twobasonera, tukabakunda, tukabaha iteka.

Dismas NTAHOMVUKIYE

                                                                                                                   affiche2017

Qui est en ligne?

Nous avons 19 invités et aucun membre en ligne