Vous êtes ici : HomeVie d'EgliseMessages

Messages

Inyigisho y’Ikarema y’2018 : « Urukundo rwa benshi ruzohororokerwa bitumwe n’uko akabi kazobandanya kongerekana » (Matayo 24,12)

Papa Fransisiko yarashikirije inyigisho y’i Karema y’2018. Ijambo nshimikiro y’iyo nyigisho ni iri : « Urukundo rwa benshi ruzohororokerwa bitumwe n’uko akabi kazobandanya kongerekana » (Matayo 24,12). Muri iyo nyigisho Papa abanza kwongera kwibutsa ico Ikarema itwigisha : Ni « ikimenyetso kigaragaza bwa sakaramentu uguhinduka kwacu », kikamenyesha congera kiduha akaryo ko kugaruka ku Mukama n’umutima wacu wose hamwe n’ubuzima bwacu bwose. Papa akaba yipfuza gutumirira Ekleziya yose kwakira mu buzima bwayo iki gihe c’imigisha y’Imana, icakire mu kanyamuneza no mu kuri.

Afatiye ku kiringo Yezu yavuze amajambo yo mu kigabane ca 24 c’Inkuru Nziza ya Matayo, Papa ariyamiriza abahanuzi b’ibinyoma, akongera akerekana ibimenyetso bibaranga. Abahanuzi b’ibinyoma bamwe bameze nka « bamwe baryosharyosha inzoka kugira ngo bazifate », ni ukuvuga ko bakorera ku bishobisho vy’abantu kugira ngo babahindure babagire abaja babo, baberekeze iyo bashaka hose. Abandi bahanuzi b’ibinyoma bameze nka « ba bangushi » bahendesha abantu inyishu zoroshe kandi zinyaruka ku vyerekeye ububabare, zikamera nk’imiti y’uruhendo ataco imaze na gato.  Ni abashimusi bahendesha abantu ibintu bitagira mvura, usanga babuza abantu gutumbera itunga nyakuri ari ryo rishingiye kuri ibi : agateka ka muntu, umwidegemvyo n’ubushobozi bwo gukunda. Umwe wese muri twebwe ategerezwa gushishoza mu mutima wiwe, agasuzuma neza ko atariko arahungabanywa n’ibinyoma vy’abo bahanuzi b’abangushi.

Papa arafatira ku mvugo ngereranyo y’umwanditsi yitwa Dante Alighieri ashushanya ivy’Umuriro udahera. Agaca atumirira umwe wese kwibaza ingene urukundo rushobora gukonjera muri twebwe, n’ibimenyetso bituburira ko urukundo ruhakwa kuzima muri twebwe.

Ibizimya urukundo, ubwa mbere ni umwina w’amafaranga, kuko ari yo « nyanduruko y’ibibi vyose » (1 Timote 6,10). Hagakurira ukwanka Imana, gurtyo umuntu akanka kuronderera muri we uruhoza, agashima irungu rya nyamwigendako aho kuremeshwa n’Ijambo ry’Imana hamwe n’amasakaramentu. Inyigisho ya Papa irerekana kandi inkurikizi  mbi ihororokerwa  ry’urukundo ritera ku vyaremwe vyose.

Urukundo rurakonjera kandi mu miryango no mu mibano yacu. Papa afatiye ku nyigisho Evangelii gaudium, arerekana ibimenyetso bigaragara vyerekana iryo bura ry’urukundo. Na vyo ni ibi: ukubihirwa n’ivy’Imana umuntu agahimbarwa n’ukwikunda, ukubona vyose n’umutima mubi, umuntu agacika inkokora zo gukora ineza, ugushaka guhungira mu kwibako, maze umuntu akibaza ko icomukiza ari ukuremesha ingwano z’abavukanyi urutavanako, gutwarwa n’agatima k’ivy’isi gatuma umuntu yihambirira ku bisayangana, ivyo vyose bikagabanya umwete wo gukwiza hose Inkuru Nziza yurukiza.  
Mu gihe rero twobona muri twebwe canke aho tubaye ibimenyetso bisa n’ivyo, Papa  atumenyesha ko Ekleziya, umuvyeyi n’umurezi wacu, ituronsa muri kino gihe c’Ikarema umuti uremesha w’igisabisho, w’imfashanyo y’aboro be n’ukwisonzesha, ivyo bikajana n’umuti ushobora kutururira ariko ari wo w’ukuri.

Papa asozera  inyigisho yiwe mu kwibutsa wa  mugambi witiriwe « Amasaha 24 y’Umukama » uduhamagarira guhimbaza isakaramentu ry’ikigongwe mu gihe tuba dushengereye Isakaramentu ry’Ukaristiya. Muri uyu mwaka w’i 2018, uwo mugambi uzorangurwa ku musi wa gatanu igenekerezo rya 9 no ku wa gatandatu igenekerezo rya 10  Ntwarante. Diyoseze yose ikaba isabwe gutegekanya n’imiburiburi isengero imwe izoguma yuguruye amasaha 24 kuri 24 kugira abakristu bazoronke akaryo k’ukuguma bashengereye Ukaristiya kandi bashobore n’ukuronka isakaramentu ry’ikigongwe.

 

 

 

 

 

INYIGISHO YA PAPA FRANSISIKO YEREKEYE IKAREMA Y’UMWAKA W’I 2018

 

« Urukundo rwa benshi ruzohororokerwa bitumwe n’uko akabi kazobandanya kongerekana » (Matayo 24,12)


Bavukanyi,

Ipasika y’Umukama irasubiye kudushikira ! Uko umwaka utashe, ubwiza bw’Imana butegekanya vyose buraduha igihe c’Ikarema ngo tuyitegurire. Ni « ikimenyetso kigaragaza bwa sakaramentu uguhinduka kwacu » [1], kikamenyesha congera kiduha akaryo ko kugaruka ku Mukama n’umutima wacu wose hamwe n’ubuzima bwacu bwose.

N’uyu mwaka nyene, muri rino jambo nshikirije, nipfuza gutumirira Ekleziya yose kwakira mu buzima bwayo iki gihe c’imigisha y’Imana, icakire mu kanyamuneza no mu kuri ; ibi nkaba ndabigize murikiwe n’Ijambo Yezu Kristu ashikiriza mu Nkuru Nziza ya Matayo aho avuga ati : « Urukundo rwa benshi ruzohororokerwa bitumwe n’uko akabi kazobandanya kongerekana » (Matayo 24,12). Iryo jambo riri muri ya nyigisho yerekeye ibihe vy’imperuka Yezu yashikiririza i Yeruzalemu, ku Gasozi k’Imizeti, harya nyene amagorwa y’Umukama yahavuye atangurira. Mu nyishu yahaye umwe mu bigishwa biwe, Yezu yarabuye amakuba adasanzwe, arerekana n’amabi umuryango w’abemera uzocamwo : kubera amakuba ateye agahinda, abahanuzi bamwe bamwe b’ibinyoma bazohenda abantu benshi, gushika mbere n’aho bomera nk’abazimije urukundo mu mitima kandi ari rwo shingiro ry’Inkuru Nziza.


Abahanuzi b’ibinyoma
 
Nituzirikane neza iryo jambo rya Yezu duheze twibaze tuti : mbega abo bahanuzi b’ibinyoma biyerekana mu bimenyetso bimeze gute ?

Bameze nka « bamwe baryosharyosha inzoka kugira ngo bazifate », ni ukuvuga ko bakorera ku bishobisho vy’abantu kugira ngo babahindure babagire abaja babo, baberekeze iyo bashaka hose. Ese ukuntu abana b’Imana batari bake bemera bakareshwa n’abo bangushi babahendesha ibiryohera umubiri bitamara akanya, maze bakavyitiranya n’ubuhirwe ! Mbega bangana iki abagabo n’abagore babaho bahendeshejwe isayangana ry’amafaranga, mugabo ntibabone ko ariko arabagira abaja b’inyungu zidafashe ! Ese ukuntu abantu babaho bibaza ngo barikwiye bagahava biyugarana nka nyabumba?

Abandi bahanuzi b’ibinyoma bameze nka « ba bangushi » bahendesha abantu inyishu zoroshe kandi zinyaruka ku vyerekeye ububabare, zikamera nk’imiti y’uruhendo ataco imaze na gato : urwaruka rwahendeshejwe ibiyayuramutwe rungana iki ? Urwahendeshejwe kwunga imigenderanire « aho umwe akoresha uwundi, atakimukeneye akajugunya nk’uwikura igikatsi », hamwe n’urwahendeshejwe inyungu zihuta mugabo ziciye mu nzira mbi, rungana iki ? Abakizingamiye mu bintu vy’ubuhinga ataho buhuriye n’ubuzima nyakuri bakibaza ngo imigenderanire iciye yoroha kandi ikanyaruka, maze bagahava basanga baguye mu bintu biteye agahinda bidaha insiguro intumbero y’ubuzima, bangana iki ? Abo bashimusi bahendesha abantu ibintu bitagira mvura, usanga babuza abantu gutumbera itunga nyakuri ari ryo rishingiye kuri ibi : agateka ka muntu, umwidegemvyo n’ubushobozi bwo gukunda. Uruhendo rw’ubwishime ni rwo rudutuma twibara uko tutari…, tugahinduka agatwengo k’abahita ; tugahava tugenda akagirire bikanka ko tuvyuka. Kandi ivyo ntibitangaje : Shetani yamye kuva kera ari « umunyakinyoma ikaba na se waco » (Yohani 8, 44), ikama yerekana ikibi nk’iciza, ikinyoma nk’ukuri, ivyo ikabigira kugira ngo ihungabanye umutima w’umuntu. Ni naco gituma umwe wese muri twebwe ategerezwa gushishoza mu mutima wiwe, agasuzuma neza ko atariko arahungabanywa n’ibinyoma vy’abo bahanuzi b’abangushi. Ni ngombwa ko umuntu adatwarwa n’ibihita canke ibisayangana, ahubwo amenyere guhitamwo ibidusigamwo imbuto y’ineza kandi iramba cane kuko ikomoka ku Mana, kandi ikaturonderera ineza y’ukuri.

 

Umutima wakongataye

 

Mu kwigana ivy’umuriro udahera, umwanditsi w’Umutaliyano yitwa Dante Alighieri agerageza kwerekana shetani yicaye ku ntebe ikozwe mu rubura [2]  ; iba mu mbeho y’urukundo rwanizwe. Twibaze rero tuti : urukundo rushobora gukonjera gute muri twebwe ? N’ibihe bimenyetso bituburira ko urukundo ruhakwa kuzima muri twebwe?

Ibizimya urukundo, ubwa mbere ni umwina w’amafaranga. « Erega inyanduruko y’ibibi vyose ni inambu y’amahera » (1 Timote 6,10) ; hagakurira ukwanka Imana, gurtyo umuntu akanka kuronderera muri we uruhoza, agashima irungu rya nyamwigendako aho kuremeshwa n’Ijambo ry’Imana hamwe n’amasakaramentu [3] . Ivyo vyose bihava vyadukamwo uguhohotera abo bose babonwa nk’abahungabanya « ivyo twemera tukagomba gushingirako ». Na bo ni nk’aba tugomba tudondagure : umwana ataravuka, umuntu ageze mu za bukuru kandi arwaye, umwatsi w’indaro, umunyamahanga, hamwe n’uwo wese atwegereye ariko atari mu bo twiteze.

N’ivyaremwe vyose birahava bikaba ivyabona vyinumiye vy’iryo hororokerwa ry’urukundo : isi ihinduka icukiro rirogwa n’imyanda dutana urwangara kugira ngo twunguke vyinshi;  ibiyaga n’amabahari navyo nyene birononekara, maze ubu ho bigategerezwa kumira ibisigarira vy’abantu babigwamwo bariko bararondera icobatungira ubuzima ; ikirere – cotegerejwe mu mugambi w’Imana kuba kiririmba ininahazwa ryayo – usanga kinyuragiramwo ivyuma ata kindi birekura atari imvura y’ibirwanisho bizana urupfu.
 
Urukundo rurakonjera kandi mu miryango no mu mibano yacu. Mu nyigisho natanze yitwa Evangelii Gaudium naragerageje kwerekana ibimenyetso bigaragara vyerekana iryo bura ry’urukundo. Na vyo ni ibi: ukubihirwa n’ivy’Imana umuntu agahimbarwa n’ukwikunda, ukubona vyose n’umutima mubi, umuntu agacika inkokora zo gukora ineza, ugushaka guhungira mu kwibako, maze umuntu akibaza ko icomukiza ari ukuremesha ingwano z’abavukanyi urutavanako, gutwarwa n’agatima k’ivy’isi gatuma umuntu yihambirira ku bisayangana, ivyo vyose bikagabanya umwete wo gukwiza hose Inkuru Nziza y'urukiza [4].

 

None hokorwa iki ?

 

Mu gihe twobona muri twebwe canke aho tubaye ibimenyetso bisa n’ivyo mpejeje kwerekana, twomenya ko Ekleziya, umuvyeyi n’umurezi wacu, ituronsa muri kino gihe c’Ikarema umuti uremesha w’igisabisho, w’imfashanyo y’aboro be n’ukwisonzesha, ivyo bikajana n’umuti ushobora kutururira ariko ari wo w’ukuri.

Mu kumara umwanya mu gisabisho, duha akaryo umutima wacu gusobanura ibinyoma vyinyegeje, bidutuma twihenda twebwe nyene [5], gurtyo tugaheraho turondera uruhoza rwacu ku Mana.  Ni yo Data wacu, ikaba ishaka kuduha ubuzima.

Gutanga ishikanwa rifasha aboro bituma twikuramwo umutima w’umwina w’ivy’isi, tugaheraho tumenyera kubona benewacu : ico ntunze si ic’iwanje jenyene. Ese ingene nipfuza rwose ko uwo mutima wo gutanga ishikanwa ryo gufasha aboro uhinduka ingendo y’ukuri iranga ubuzima bwa twese ! Ese ingene nipfuza rwose ko twogendera ka bukristu ka karorero k’Abatumwa, maze tukabona mw’isangira n’abandi ivyiza vy’Imana yaduhaye uburyo bwo gushingira intahe ubumwe tugize muri Ekleziya. Mfatiye kuri ivyo, nca nsubira kwakira muri jewe ya mpanuro Paulo Mweranda yaha Abanyakorenti abibutsa kwegeranya intererano yo gufasha umuryango wa Ekleziya y’i Yeruzalemu : « Ni iciyumviro ntanze kuko ari co kibabereye » (2 Abanyakorenti 8, 10). Iki gikorwa kirajanye rwose n’igihe c’Ikarema, aho inzego n’imirwi itari mike vyegeranya intererano zifasha ama Ekleziya n’imice y’abantu iri mu bihe vy’amananiza. Ariko kandi ndipfuza rwose ko no mu bihe bisanzwe bijanye n’ubuzima bwa misi yose, hagize umuvukanyi ari mu mananiza akadusaba imfashanyo, twoboneraho ko duhamagiriwe gufashanya n’urukundo rw’Imana : imfashanyo yose dutanze iba iduhaye akaryo ko gufashanya n’urukundo rw’Imana ku bana bayo ; mu gihe iduciyeko muri ino misi ikadukoresha kugira ngo ifashe umuvukanyi, yoreka gute gutegekanya ukuntu izoturemesha mu bukene bwacu, yo itigera itsindwa mu kugira ivyiza?[6]  

Ukwisonzesha na kwo kuragabanya rwose ingoga z’uguhohotera abandi. Kuratwambura ibirwanisho kukatubera inzira yo gukura mu vy’Imana. Ku ruhande rumwe, kuradufasha kwumva muri twebwe umubabaro wa barya batagira ic’epfo n’ica ruguru mu bintu ntabanduka bitunga umuntu maze bakamana inzara ya misi yose ; ku rundi ruhande na ho, kurerekana akaranga k’umutima wacu wama ufise inzara y’ubwiza bw’Imana, ukamana inyota y’ubuzima bw’Imana yo nyene. Ukwisonzesha kuradukangura, kukadutuma turushirizaho kwitaho Imana na benewacu, kukadukaburira kugamburuka ishaka ry’Imana, ari ryo ryonyene rishobora kutumara inzara.
 
Ndipfuza ko iri jwi ndiko ndatera rirengera imbibe za Ekleziya Gatolika, rigashikira abantu mwese aho muri, abagabo n’abagore bipfuza ineza, umutima wabo wugurukiye kwumviriza Imana. Nimwaba mubabajwe n’igwirirana ry’ikibi mw’isi nk’uko na twe bitubabaje, nimwaba muterwa umwitwarariko n’iyongerekana ry’ugukanya kw’imitima ica yiberaho gurtyo ntihagire igikorwa ciza ishira mu ngiro, nimwaba mubona ko umutima w’ubuntu ugenda ugabanuka mu bantu, nimuze dushire hamwe kugira ngo twese dusabe Imana, twese twisonzeshe kandi twese dutange ivyo dushoboye kugira ngo dufashe benewacu bagowe !

 
Urumuri rwa Pasika

 

Ndatumiriye cane cane abagize umuryango w’Ekleziya gutangurana umwete iyi nzira y’igihe c’Ikarema, bashigikiwe n’imfashanyo y’aboro, ukwisonzesha n’igisabisho. Naho tubona umengo akariro k’urukundo kagenda kazima mu mitima myinshi, ivyo ntibishobora gushikira umutima w’Imana ! Imana yama iduha uburyo bushasha kugira ngo dusubire gukunda.

Wa mugambi witiriwe « Amasaha 24 y’Umukama » uduhamagarira guhimbaza isakaramentu ry’ikigongwe mu gihe tuba dushengereye Isakaramentu ry’Ukaristiya, uzokwongere utubere uno mwaka akaryo kabereye ko gusubira ku Mana. Muri uyu mwaka w’i 2018, uwo mugambi uzorangurwa ku musi wa gatanu igenekerezo rya 9 no ku wa gatandatu igenekerezo rya 10  Ntwarante, tukazofatira ku majambo y’Izaburi y’i 130 : « Ariko ikigongwe kibarizwa iwawe » (Izaburi 130, 4). Mu ma diyosezi yose, hazoba hari n’imiburiburi isengero imwe yuguruye amasaha 24 kuri 24 izoshobora guha akaryo abakristu ngo bagume bashengereye Ukaristiya kandi bashobore n’ukuronka isakaramentu ry’ikigongwe.

Mw’ijoro rya Pasika, tuzosubiramwo wa mugirwa wigisha vyinshi w’itara rya Pasika : mu gukwiza « umucanwa mushasha », umuco uzokwirukana buhoro buhoro umwijima maze urasire ku gihugu c’Imana caje guhimbaza liturjiya ya Pasika. « Ese umuco wa Kristu azukiye mu buninahazwa wokwirukana umwijima mu mutima wacu no mu bwenge bwacu »[7] maze twese dushobore kwumva vya vyiza vyashikira abigishwa b’i Emawusi : kwumviriza ijambo ry’Umukama n’ugufungura umukate w’Ukaristiya bize bifashe umutima wacu gusubira kururumba mu kwemera, ukwizigira n’urukundo.
    
Ndabahezagiye bivuye ku mutima kandi ndabasabira. Ntimwibagire namwe kunsabira.


Bigiriwe i Vatikano, ku wa mbere Munyonyo 2017
Umusi Mukuru cane w’Aberanda bose

FRANSISIKO

 

 

 

Iyi Nyigisho yahinduwe mu kirundi n’Ibiro vy'Abepiskopi gatolika bishinzwe ubutumwa
bw'ugukwiza hose Inkuru nziza


[1]    Texte original en italien: “segno sacramentale della nostra conversione”, in: Messale Romano, Oraison Collecte du 1er dimanche de carême. N.B. Cette phrase n’a pas encore été traduite dans la révision (3ème), qui est en cours, du Missel romain en français.
[2]    « C’est là que l’empereur du douloureux royaume/de la moitié du corps se dresse hors des glaces » (Enfer XXXIV,28-29).
[3]    « C’est curieux, mais souvent nous avons peur de la consolation, d'être consolés. Au contraire, nous nous sentons plus en sécurité dans la tristesse et dans la désolation. Vous savez pourquoi ? Parce que dans la tristesse nous nous sentons presque protagonistes. Mais en revanche, dans la consolation, c’est l’Esprit Saint le protagoniste ! » (Angelus, 7 décembre 2014).
[4]   Nn. 76-109
[5]    Cf Benoît XVI, Lett.Enc. Spe Salvi, n. 33
[6]    Cf Pie XII , Lett. Fidei donum, III
[7]    Missel romain, Veillée pascale, Lucernaire

Message du Pape François pour le Carême 2018 : « À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira » (Mt 24, 12)

Le Pape François a publié le message du Carême 2018  qui a pour thème : « À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira » (Mt 24, 12). Dans ce message, le Pape commence par préciser  encore une fois le sens du Carême : Il est le « signe sacramentel de notre conversion », qui annonce et nous offre la possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur et par toute notre vie. Le Pape souhaite dans ce message inviter l’Eglise entière à vivre ce temps de grâce dans la joie et en vérité.

Partant du contexte dans lequel Jésus s’exprime dans le chapitre 24 de l’Evangile de Saint Matthieu, le Pape dénonce les faux prophètes et indique leurs traits caractéristiques. Selon le Pape, certains faux prophètes sont comme des « charmeurs de serpents », c’est-à-dire qu’ils utilisent les émotions humaines pour réduire les personnes en esclavage et les mener à leur gré. D’autres sont des « charlatans » qui offrent des solutions simples et immédiates aux souffrances, des remèdes qui se révèlent cependant totalement inefficaces. Ce sont des escrocs, qui offrent des choses sans valeur, privent par contre de ce qui est le plus précieux : la dignité, la liberté et la capacité d’aimer. Chacun de nous est ainsi appelé à discerner en son coeur et à examiner s’il est menacé par les mensonges de ces faux prophètes.
En se référant à l’image de Dante Alghieri dans sa description de l’Enfer, le Pape François invite chacun à se demander comment la charité se refroidit en nous  et à identifie les signes qui nous avertissent que l’amour risque de s’éteindre en nous.

Ce qui éteint la charité c’est avant tout l’avidité de l’argent, « la racine de tous les maux » (1Tm 6, 10). Elle est suivie du refus de Dieu, et donc du refus de trouver en lui notre consolation, préférant notre désolation au réconfort de sa Parole et de ses Sacrements. Le message indique comment le refroidissement de la charité produit aussi des effets négatifs sur la création.

L’amour se refroidit également dans nos communautés. En se référant à l’Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium, le Pape François décrit les signes les plus évidents de ce manque d’amour: l’acédie égoïste, le pessimisme stérile, la tentation de l’isolement et de l’engagement dans des guerres fratricides sans fin, la mentalité mondaine qui conduit à ne rechercher que les apparences, réduisant ainsi l’ardeur missionnaire.

Si nous constatons en nous-mêmes ou autour de nous ces signes ci-haut décrits, c’est que l’Eglise, notre mère et notre éducatrice, nous offre pendant ce temps du Carême, avec le remède parfois amer de la vérité, le doux remède de la prière, de l’aumône et du jeûne.

Le Pape termine son message en rappelant l’initiative des « 24 heures pour le Seigneur », qui nous invite à célébrer le sacrement de Réconciliation pendant l’adoration eucharistique. Cette initiative se déroulera cette année les vendredi 9 et samedi 10 mars,  et chaque diocèse est invité  à laisser au moins une église ouverte pendant 24 heures pour offrir la possibilité de l’adoration eucharistique et de la confession sacramentelle.

Cliquer ici pour télécharger le message.

Ijambo rya Nyenubweranda Papa Fransisiko rijanye n’uguhimbaza Umusi Mpuzamakungu w’amahoro, ku wa mbere Nzero 2018: " Abimukira n’impunzi : ni abantu baharanira kuronka amahoro"


Ku musi wa mbere igenekerezo rya mbere Nzero 2018, ni Umusi Mpuzamakungu w’amahoro ugira uwa 51. Nyenubweranda Papa Fransisiko yarashikirije Ijambo ry'uwo musi rishimikiye kuri iri hangiro: “Abimukira n’impunzi: ni abantu baharanira kuronka amahoro”
Iryo Jambo ryarahinduwe mu kirundi, naryo ni iri rikurikira:

 

 

IJAMBO RYA NYEN’UBWERANDA PAPA FRANSISIKO RIJANYE N’UGUHIMBAZA UMUSI MPUZAMAKUNGU W’AMAHORO

Igenekerezo rya mbere Nzero 2018

Abimukira n’impunzi : ni abantu baharanira kuronka amahoro

 

1.    Ndabipfurije amahoro

 

Amahoro n’asage abantu bose be n’ibihugu vyose vyo kw’isi ! Ayo mahoro abamarayika bamenyesheje abungere mw’ijoro rya Noheli [1] ni icipfuzo nkoramutima c’umuntu uwo ariwe wese n’abantu bose, cane cane abaruhijwe n’ukuyabura. Muri abo bantu numva mfise ku mutima nkabamiza no mu gisabisho canje, nagomba nibutsemwo abarenga imiliyoni 250 b’abimukira kw’isi, muri bo imiliyoni 22 n’igice bakaba ari impunzi. Nk’uko umukundwa nasubiriye Nyen’ubweranda Papa Benedigito wa 16 yavyemeje, abo bantu « ni abagabo n’abagore, abana, urwaruka n’abantu bageze mu za bukuru baba bariko bararondera aho bokwibera mu mahoro »[2]. Kugira ngo bashobore kuronka aho hantu, benshi muri bo baremera bagahangara n’ibishobora kubakwegera urupfu mu rugendo kenshi na kenshi ruba rurimwo imitego n’ivyica vyinshi ; baremera umuruho n’ububabare, bagatumbera za nzitiro z’intsinga zitaburana n’inzitiro z’impome zadugijwe kugira ngo zizibire inzira yobashikana iyo berekeza.

Tubitumwe n’umutima w’impuhwe n’ikigongwe, turabumbatiye abo bose bahunga ingwano n’inzara canke abo bagondozwa bagaheba amatongo yabo kubera ugukumirwa, uguhamwa, ubworo canke itituka ry’isi yari ibatunze n’iyononekara ry’ibibakikije.

Turazi neza ko kwugururira umutima ububabare bw’abandi bidahagije. Hazokenerwa gukorwa vyinshi kugira ngo benewacu bashobore gusubira kubaho mu mahoro, bafise indaro ibaha umutekano. Guha ikaze uwundi bisaba kwitanga biboneka, hakaba urunani rw’ugufashanya n’ukwitanaho, abantu bagakerebuka mu gufashanya kandi batahurana, bagasangira igikorwa co gutorera inyishu inzitane z’ingorane ziba ziyongereye ku zari zihasanzwe, hamwe n’uburyo bw’ukwitunga bwama budakwiye. Bisunze ingendo y’ugutegekanya, abarongozi b’intwaro z’ibihugu bomenyera guha ikaze abantu babagana, bakabateza imbere, bakabakingira, bakabanywanisha n’abasangwa mu gushiraho amategeko abitunganya « mu buryo bujanye n’ineza y’ukuri y’abasangwa bashinzwe … (kugira) ngo banywane »[3]. Ni ko barafise ibanga ryo gutunganiriza imibano y’abasangwa bajejwe, bakubahiriza amateka yabo, bitaho n’iterambere ryiza kugira ngo ntibabe nka wa mwubatsi atazi gutegekanya vyananiye guheza umunara yari yatanguye kwubaka [4].

 

2.    Ni kuki hari impunzi n’abimukira ku rugero runini ?

 

Mu kwitegurira ya Yubile nkuru y’imyaka 2000 kuva abamarayika batangarije ya nkuru y’amahoro i Betelehemu, umweranda Yohani Paulo wa kabiri yamenyesheje ko igitigiri kiguma ciyongera c’impunzi ari « inkwirikizi y’urutavanako ruteye agahinda rw’ingwano, ugushamirana, ihonyabwoko, "ukugomba kunyikiza abantu b’ubwoko bunaka" » [5] kwaranga ikinjana ca 20. Iki kinjana turimwo ntikirafata iyindi ntumbero : Amatati yikora ku birwanisho hamwe n’ubundi bugizi bwa nabi bukibandanya butuma hama abateshwa utwabo bagata ingo haba mu gihugu hagati canke abajabuka imbibe z’ibihugu bagahungira mu bindi bihugu.

Mugabo abantu barafata inzira zigana ibindi bihugu kubera n’izindi mvo, ariko hose bagenzwa  n’ishaka ryo « kurondera ubuzima bwosumba ubundi, bakibaza ko basize inyuma "umutima w’ukwihebura" kuko babona bagumye aho bari ata kazoza bahafise» [6]. Bamwe bajanwa n’uguhamvya imiryango yabo yagiye, abandi bakajanwa n’ukurondera akazi canke aho biga : abantu badashoboye gutunganirwa muri ivyo ntibashobora kwumva ko babayeho mu mahoro. Hanyuma, nk’uko nabishikirije muri ya nyigisho Laudato Si’, « iyongerekana ry’igitigiri c’abimukira bahunga ubukene, ivyo bikunyurwa n’itituka ry’ibidukikije, birateye agahinda gakomeye» [7].

Abenshi mu bimukira baca mu nzira zisanzwe zizwi mu mategeko, ariko hari n’abandi baca mu zindi nzira, cane cane bigatumwa n’ukwihebura mu gihe igihugu cabo batacumvamwo umutekano ubahumuriza canke ngo bakironkemwo ibibatunga, bagasanga inzira zo kwimuka zijanye n’amategeko zizibiye, canke zirimwo amananiza zigasaba kuzembagirika igihe kirekire.

Mu bihugu vyinshi abahunga batumbera, amajambo yakwirakwijwe usanga aguma agaruka ku guhungabanya umutekano w’ivyo bihugu canke ku muzigo ivyo bihugu bica vyiremeka mu bijanye n’ubutunzi iyo vyakiriye izo mpunzi, gurtyo ntibikunde kwubahiriza agateka ka zina muntu gategerezwa kwubahirizwa muri bose kuko baguma ari abana b’Imana. Abitwaza ubwoba buterwa n’abimukira, kenshi usanga babiterwa n’imvo za politike. Aho gushigikira amahoro usanga bariko barabiba ivyo gukoresha igikenye, amacakubiri afatiye ku moko, urwanko rwa ba kavantara, ivyo vyose bikaba bitera umwitwarariko ukomeye kuri abo bose bafise umutima w’ugukingira zina kiremwa-muntu [8].

Ivyemezo abahinga batanga mu muryango w’ibihugu vyose biragaragaza ko ivy’ukwimuka bizoguma vyigaragaza no muri kazoza. Bamwe babibonamwo inabi yo kwikingira. Ariko jewe, ndabahamagariye kubirabana umwizero, ahubwo bitubere akaryo ko kwubaka kazoza k’amahoro.

 

3. Tubirabane amaso atahura umugambi w’Imana

 

Ubwitonzi bushingiye mu kwemera, bushobora gutahura ko twese tugize « umuryango umwe, baba abimukira canke abasangwa babakira, kandi bose baranganya uburenganzira bwo kubeshwaho n’ivyiza Imana yahaye isi, na vyo bikaba bigenewe bose nk’uko inyigisho ya Ekleziya ijanye n’imibano ibishikiriza. Aha niho hashingiye ukwunga ubumwe n’ugusabikanya » [9]. Aya majambo adutumbereza ya mvugo ngereranyo ya Yeruzalemu nshasha. Ikigabane ca 60 c’Igitabu c’Umuhanuzi Izaya hamwe n’ikigabane ca 21 c’Igitabu c’Ivyahishuwe vyerekana iyo Yeruzalemu nshasha nk’igisagara inzugi zaco zama zuguruye, maze kigaha ikaze abantu bava mu bihugu vyose, nabo bakakiyaga bacongerereza ubutunzi. Amahoro ni yo murongozi waco, ubutungane bukakibera ingingo itunganya umubano w’abakibamwo bose.

Dutegerezwa kandi gutereza amaso atahura umugambi w’Imana ku gisagara tubayemwo, « ni ukuvuga amaso y’ukwemera gushobora kubona iyo Mana igerera muri izo nzu, ayo mabarabara, ivyo bibanza vy’amahuriro (… iguma iteza imbere) ukwunga ubumwe, umuvukano, ukurondera ineza, ukuri, ubutungane »[10] ; mu yandi majambo, mu kuremesha umuhango twaronse w’amahoro.

Mu kuraba abo bimukira n’izo mpunzi, ayo maso azoshobora kubona ko bashika ataco biha : ico baba bafise ni umutima w’ukurinda, n’ingabire ndemanwa zo gutunganya ibi na biriya, ni ingoga zo gukora, ni ivyipfuzo biremye, umuntu atarinze kuvuga itunga ntangere ry’imico kama yo mu bihugu barukiyemwo. Gurtyo baca batungisha ibihugu bibakiriye. Ayo maso azoshobora kubona kandi ubwira bwo gutora inzira nshasha, umutima wo kwihambirira ku bikorwa hamwe n’umutima wo kurinda umubabaro w’abantu benshi, w’imiryango n’iyindi mirwi y’abantu mu mice itandukanye y’isi bugururira imiryango n’imitima yabo abimukira n’impunzi n’aho ubutunzi atariko bwoba bushemeye rwose.

Ayo maso ashobora kubona umugambi w’Imana ni yo ashobora kumurikira abashinzwe gutunganiriza igihugu kugira ngo baremeshe indinganizo za politike zorohereza iyakirwa ry’abaje bagana ivyo bihugu « gushika ku rugero rwose rushoboka uravye n’ineza y’abenegihugu b’abasangwa » [11], n’ukuvuga ko umuntu araba imice yose y’ibikenewe ku bagize umuryango umwe rudende w’abantu hamwe n’ineza y’umuntu uwo ariwe wese.

Abamurikirwa na bene ayo maso bazoshobora kubona imbuto z’amahoro mu biriko biraba, babonereho no kwihatira kuyaremesha. Bazoba bariko barakomeza inganda z’ukuremesha amahoro mu bisagara vyacu kenshi usanga birangwa n’amacakubiri, bigafutanywa n’ingwano usanga zishingiye ku kwinuba abimukira n’impunzi.

 

4.    Inkingi zine zo kwubakirako

 

Guha abasaba ubuhungiro, impunzi, abimukira n’abagorewe mu rudandazwa rw’abantu akaryo ko gusubira kuronka amahoro banyotewe, bisaba ko harabwa neza inkingi zine, ari zo z’izi : kwakira, gukingira, guteza imbere n’ugushikana mu birekuriwe umwenegihugu [12].

« Kwakira » gushingiye ku kwibutsa ko bikenewe gushinga amategeko yongerereza ububasha bw’ukwinjira mu gihugu, impunzi n’abimukira ntibasubizwe inyuma ngo bagwe ahantu bocumukurira mu kugirirwa nabi n’uguhohoterwa, maze hagatunganywa neza ikingirwa ry’umutekano w’igihugu mu kwubahiriza ikingirwa ry’agateka ka zina muntu mu mice yose yako. Ijambo ry’Imana rirabitwibutsa rivuga riti : « Ntimwibagire kugirira neza abashitsi, kuko bamwebamwe bagize batyo basanga bahaye indaro abamarayika batabizi » [13].

« Gukingira » kwibutsa ko bikenewe kwemeza no gushinga ingingo zo gukingira iteka ntabanduka ry’abo bahunga ikibageramiye, bakarondera aho bikinga ngo baronke umutekano, maze iryo teka rikanabakingira gukoreshwa nk’abaja. Aha mfise ku mutima cane cane ibishikira abagore canke abana usanga vyoroshe ko bashikirwa n’amabi n’ugukubagurwa, ugasanga bafatwa nk’abaja. Imana yoyo ntikumira umuntu n’umwe : «Umukama yama ahagarikira ba kavantara, akaremesha impfuvyi n’umupfakazi »[14].

« Guteza imbere » bijanye n’imfashanyo ihabwa abimukira n’impunzi kugira ngo abo bantu babe mw’iterambere runtu ryuzuye. Mu bintu bishobora kwifashishwa muri ico gikorwa, nagomba nshingire cane cane ku kuntu ari nkenerwa gutunganya ivy’inyigisho y’abana n’iy’urwaruka : muri ubwo buryo, abo bana n’urwo rwaruka ntibazoshobora gusa gukarisha ubwenge n’uguteza imbere ingabirano bahawe n’Imana, bizonabafasha gutumbera abandi bantu mu guteza imbere umutima w’ukuja inama n’ingingo aho kwiyugarana nka nyabumba canke ngo baje mu vyo guhangana bashamirana. Bibliya itwigisha ko « Imana ikunda inyambukira, ikayiha ivyokurya n’impuzu » ; kubera iyo mvo, Bibliya ibandanya ihanura iti : « Murakunde inyambukira yose, kuko mwabaye inyambukira mu gihugu ca Misiri » [15].

« Ugushikana mu birekuriwe umwenegihugu », na kwo gisigura ko impuzi n’abimukira boronswa ububasha bwo kugira uruhara rwuzuye mw’itunganywa ry’ubuzima bw’ibihugu vyabakiriye, ivyo bikabonwa nk’ukwungurana guteza imbere bose n’ugufashanya kwungukira bose mw’iterambere runtu ryuzuye ry’ikibano. Nk’uko Paulo Mweranda yavyanditse : « Kukaba nkako, ntimukiri ba kavantara canke abatsi b’indaro, ahubwo mucuditse n’aberanda, mugize umuryango w’Imana »[16].

 

5.    Intererano isaba ishirwaho ry’amategeko abiri mpuzamakungu

 

Ndipfuza n’umutima wanje wose ko iciyumviro cagaragaye mu mwaka w’i 2018 coshika mu Nama Mpuzamakungu. Cerekeye gutegura n’ukwemeza amategeko abiri mpuzamakungu : rimwe rijanye n’ubwimukira burangwa n’umutekano, butunganijwe neza kandi bugengwa n’amategeko, irindi ryerekeye impunzi. Ayo mategeko yemejwe ku rwego mpuzamakungu yokwifashishwa mu gutanga intererano mu vya politike no mu gushinga ingingo ziyashira mu ngiro. Ni na co gituma bihambaye ko ayo mategeko amurikirwa n’umutima w’impuhwe, ugutegekanya hamwe n’ukutagira umutima uhuha, ivyo bigafasha kugira ngo twame tukoresha uburyo bwose bubonetse ngo turemeshe igikorwa co kwubaka amahoro. Iyo ntumbero ni nkenerwa kugira ngo inyungu ziranga ivya politike mpuzamakungu ntizihave zivyara umutima w’inabi canke kutitanaho.

Kuja inama n’ingingo hamwe no gusenyera ku mugozi umwe ubu ni ngombwa kandi bikaba nkenerwa mu muryango mpuzamahanga. Turengeye imbibe z’ibihugu, biranashoboka ko n’ibihugu bidatunze rwose vyakira impunzi nyinshi canke zakira impunzi neza gusumba uko zabigira mu gihe amakungu yokwemera kubiha imfashanyo zikenewe.

Igisata c’indinganizo y’intwaro y’i Vatikano gishinzwe gukurikirana ibibazo vy’abimukira kiri muri rwa rwego rw’iterambere runtu ryuzuye caratanze ingingo 20 umuntu yokorerako [17] kandi zofasha biboneka mu gushira mu ngiro za nzira zine politike z’ibihugu zoshobora gukorerako, zikongera zikamurikira inyifato n’ibikorwa vy’imibano y’abakristu. Iyo ntererano, co kimwe n’izindi, zigaragaza umwitwarariko Ekleziya Gatolika ifitiye itunganywa ry’indinganizo yoshikana kw’ishirwaho n’Inama Mpuzamakungu rya ya mategeko mpuzamakungu. Uwo mwitwarariko urashimangira umutima w’ukuyobora igihugu c’Imana wamye muri Ekleziya ukaba uciserura mu buryo bwinshi gushika muri ino misi.


6.    Twiteho inzu yacu rusangi

 

Amajambo y’umweranda Yohani Paulo wa 2 aratumurikira : « Niyo icipfuzo c’isi iremeye mu mahoro caraza ishinga abantu benshi, niyo intererano y’abimukira n’impunzi yahabwa agaciro, umuryango w’abantu woshobora kuba vy’ukuri umuryango wa bose, iyi si yacu nayo ikaba "inzu rusangi" » [18].

Muri kahise, abantu batari bake bari bafise ku mutima iki cipfuzo, kandi abakigendeye baremeza ko atari indoto itagira ishingiro. Muri abo bantu, ntitworeka kuvuga umweranda Françoise-Xavière Cabrini, twahimbaje muri uno mwaka w’i
2017 ikinjana c’ivuka ryiwe mw’ijuru. Uno musi, igenekerezo rya 13 munyonyo, imibano y’abakristu itari mike iriko iramuhimbaza. Uwo mupfasoni w’ijunja naho yari muto yahebeye ubuzima bwiwe ukwitaho abimukira, anababera umuvunyi mw’ijuru. Yaratwigishije ingene twokwakira, tugakingira, tugateza imbere, tukugururira ivyagenewe abenegihugu abo bene wacu. Twisunze igisabisho ciwe, Imana n’idufashe gutahura mu buzima bwacu ko « ari mu mahoro habibwa ubutungane, na bwo bugaha icamwa cabwo abaharanira amahoro» [19].


Bigiriwe i Vatikano, igenekerezo rya 13 Munyonyo 2017
Ku musi mukuru w’umweranda Françoise-Xavière Cabrini, Umuvunyi w’abimukira

 

Fransisiko

 

 

Iri Jambo ryahinduwe mu kirundi n’Ibiro bishinzwe ukumenyesha Inkuru Nziza mu Burundi


    
[1] Luka 2,14.
[2] Benedigito wa XVI, Angélus, 15 janvier 2012.
[3] Yohani wa XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, n. 106.
[4] Raba Luka 14, 28-30.
[5] Yohani Paulo wa  II, Message pour la Journée mondiale de la Paix 2000, n. 3.
[6] Benedigito wa XVI, Message pour la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 2013.
[7] N. 25.
[8] Cf. Discours aux Directeurs nationaux de la pastorale des migrants participant à la Rencontre
organisée par le Conseil des Conférences Épiscopales d’Europe (CCEE), 22 septembre 2017.
[9] Benedigito wa XVI, Message pour la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 2011.
[10] Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 71.
[11] Yohan iwa XXIII, Lett. enc. Pacem in terris, n. 106.
[12] Message pour la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 2018, 15 août 2017.
[13] Abahebereyi 13, 2.
[14] Izaburi 146, 9.
[15] Ukwibutsa Amategeko 10, 18-19.
[16] Abanyefezi 2, 19.
[17] 20 Points d’action pastorale et 20 Points d’action pour les Pactes mondiaux (2017) voir aussi
Document ONU A/72/528.
[18] Yohani Paulo wa II, Message pour la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 2004, n. 6.
[19] Yakobo 3, 18.

Message du Pape François pour la célébration de la Journée Mondiale de la Paix, le 1er Janvier 2018 : «Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix»


A l’occasion de la célébration de la 51è Journée Mondiale de la Paix pour le 1er Janvier 2018, le Pape François a publié un message centré sur le thème suivant : «Les migrants et les réfugiés : des hommes et des femmes en quête de paix ». Cliquer ici pour télécharger ce Message.

Déclaration finale de la rencontre des Evêques Présidents des Conférences Episcopales et Présidents des Caritas en Afrique


Du 18 au 20 septembre 2017, Caritas Africa en collaboration avec Caritas Internationalis a organisé à Dakar au Sénégal, une rencontre  à l’intention des Evêques Présidents des Conférences Episcopales et Présidents des Caritas en Afrique, sur le thème : « Organiser le Service de la Charité en Afrique : le rôle des Evêques ».
Cette rencontre fait suite à celle qui s’est tenue à Kinshasa en 2012 sur « l’identité et la mission de Caritas à la lumière de l’Encyclique Deus Caritas Est »
L’Eglise du Burundi avait été représentée par S.E. Mgr Joachim NTAHONDEREYE, Evêque de Muyinga et Président de la CECAB ; S.E. Mgr Georges BIZIMANA, Evêque Coadjuteur de Bubanza et Président de Caritas Burundi et l’Abbé Jean-Bosco NINTUNZE, Secrétaire Général de Caritas Burundi.
A la fin de la rencontre,  une déclaration finale qui sanctionne les travaux a été publiée. Lire cette Déclaration finale.
Abbé Lambert Niciteretse

« Fondés dans le Christ, oeuvrons pour la paix dans la vérité et le dialogue » : message des Evêques à l’issue de leur Assemblée Plénière ordinaire de septembre 2017

Au cours de l’Assemblée Plénière ordinaire de la Conférence des Evêques Catholiques du Burundi tenue dans les enceintes de l’Archevêché de Bujumbura, du 06 au 08 septembre 2017, les Evêques ont élaboré un message adressé aux fidèles et à tous les Burundais. Ils ont ordonné que ce message soit proclamé pendant les messes dominicales de ce 10 septembre 2017.

Ce message porte le titre suivant: « Fondés dans le Christ, oeuvrons pour la paix dans la vérité ». Il s’agit d’un prolongement du message que les Evêques avaient publié le 09 juin 2016 où ils avaient rappelé qu’il ne peut y avoir de paix que fondée dans la vérité et la justice. Le présent message vise principalement à préciser l’identité et la mission de l’Eglise catholique et à donner des conseils au peuple burundais pour trouver des solutions adéquates à la situation d’impasse  que vit le pays.

C’est par l’amour qu’ils  portent pour leur cher pays et en vertu de la mission qui  leur est confiée en tant que successeurs des Apôtres, que les Evêques s’adressent au peuple burundais, en sachant que leur mission spécifique est  d’éveiller les consciences.

Les Evêques précisent que l’Eglise catholique est la famille de Dieu fondée sur Jésus Christ crucifié parce qu’il a refusé de trahir la  vérité et l’amour, qui est mort et ressuscité, s’avérant ainsi la pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs mais qui est devenue pierre d’angle. Il n’y a donc pas d’autre Messie, ni d’autre Sauveur que le monde puisse avoir pour se substituer à Jésus Christ. « L’Eglise que nous formons, insistent les Evêques,  est née sur la croix de l’amour, une fois pour toutes ». « Elle est fondée sur les Apôtres  Saint Pierre et ses compagnons ».

Les Evêques rappellent qu’ils sont les successeurs des Apôtres et que leur rôle est de fortifier l’Eglise en  l’enseignant, en la sanctifiant et en prenant soin d’elle pour qu’elle garde « l’unité  de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu», Jésus Christ. C’est ainsi qu’ils interpellent les fidèles catholiques à ne jamais prêter oreilles aux mauvais conseillers qui les incitent à refuser l’interprétation que leurs Evêques leur font de la parole de Dieu et du magistère de l’Eglise en matière de foi et de mœurs ainsi qu’en matière  de  questions sociales. Ils indiquent également l’attitude chrétienne à prendre en ce moment de prolifération de mouvements religieux, de confessions religieuses et de prédicateurs sans mission.

Dans l’interprétation de la Parole de Dieu en matière de mœurs et des questions sociales, les Evêques précisent qu’ils ne peuvent  pas être superficiels mais qu’ils doivent plutôt l’interpréter de manière à la faire pénétrer jusqu’au fin fond de la vie des gens sous toutes ses dimensions. C’est pourquoi rien ne leur est indifférent de la vie du pays.

De cette manière, lorsque les Evêques s’expriment pour donner un enseignement en rapport avec la vie sociale et en éclairant la vie politique par la lumière de leur prédication, cela rentre dans leur propre mission et il ne s’agit nullement d’une ingérence.

C’est dans ce sens que les Evêques donnent quelques conseils aux Burundais pour trouver des solutions adéquates à la situation d’impasse  que vit le pays. Ils insistent encore une fois sur le dialogue inclusif qui doit être privilégié, pour l’intérêt supérieur de la nation et en vue de barrer la route à tous ceux qui voudraient emprunter la voie de la guerre. Ils invitent tous les concernés à participer au dialogue sous la médiation du facilitateur et expriment leur inquiétude une fois que ce dialogue traînait à avoir lieu.

Télécharger le message en kirundi et en français.

Abbé Lambert Niciteretse

Inyigisho ya Papa Fransisiko ijanye n’Ikarema y’Umwaka w’i 2017

 

Inyigisho ya Papa Fransisiko ijanye n’Ikarema y’Umwaka w’i 2017 ishimikiye kuri iri hangiro : « Ijambo ni ingabire. Uwundi ni ingabire ». Papa abanza kwibutsa abakristu Ikarema ico ari co : «  ni igihe c’intango nshasha, ni inzira iturongora gushika aho tugenda tugana ata gukekeranya ariho kw’Ipasika y’izuka, intsinzi ya Kristu atsinda urupfu ». Ikarema ni igihe c’ukwisubirako tugahinduka maze umukristu agaheza akagaruka ku Mana "n’umutima wiwe wose" kugira ntagume anezerezwa gusa n’ubuzima ata gaciro bufise, ariko ashishikare gutera imbere mu rukundo afitaniye n’Umukama Yezu Kristu.
Iyo nyigisho iributsa ibikorwa bikurubikuru umukristu abwirizwa gukora mw’Ikarema : ukwisonzesha, ugusenga n’ibikorwa vy’ikigongwe ariko umuntu ashize imbere ya vyose Ijambo ry’Imana.
Papa abandanya inyisgisho mu kudufasha kuzirikana wa mugani w’umuntu yari atunze  n’umworo Lazaro.

 

 

INYIGISHO YA PAPA FRANSISIKO
IJANYE N’IKAREMA Y’UMWAKA W’I 2017


Ijambo ni ingabire. Uwundi ni ingabire

 

Bavukanyi,
Igihe c’i karema ni igihe c’intango nshasha, ni inzira iturongora gushika aho tugenda tugana ata gukekeranya ariho kw’Ipasika y’izuka, intsinzi ya Kristu atsinda urupfu. Ico gihe c’ikarema  cama kiduhamagarira gishimitse guhinduka : Uwa Kristu arahamagariwe kugaruka ku Mana «  n’umutima wiwe wose » (Yoweli 2,12) kugira ntagume anezerezwa gusa n’ubuzima ata gaciro bufise, ariko ashishikare gutera imbere mu rukundo afitaniye n’Umukama. Yezu Kristu ni we mugenzi  w’intahemuka atigera atuvirira na rimwe, kuko naho twocumura, We aguma aturindiranye umwizero  ko tumugarukako. Mu gihe aturindiriye aguma atwiteze n’igishika c’impuhwe (Tubisanga mu nyigisho ya papa yo ku wa 8/01/2016).
Ikarema ni igihe nyaco kandi kiroranye c’ukunagura ubuzima bw’umutima, ivyo tukabikesha ivyiza vyeranda bitunganywa n’Ekleziya  ari vyo ukwisonzesha, ugusenga n’ibikorwa vy’ikigongwe. Mu ntango ya vyose hariho Ijambo ry’Imana dutumiriwe kwumviriza n’ukuzirikana tubishizemwo umwete mwinshi ujanye n’ico gihe. Nipfuza gushimikira cane cane kuri wa mugani w’umuntu yari atunze  n’umworo Lazaro (turabe Luka 16,19-31). Uyu mugani urimwo inyigisho,  tuwukundire ugire ico udufashije mu kutwigisha uguhinduka nyakuri, uduhe n’urufunguruzo rudufasha gutegera ingene twokora kugira dushikire ubuhirwe nyakuri n’ubuzima budahera.

1.    Uwundi ni ingabire

Umugani utangura werekana abantu babiri bavugwa cane ;  ariko umworo avugwa cane  ku buryo buramvuye : Aboneka ari mu bihe vy’umwiheburo, aho arambaraye  atakigira n’inguvu z’ukuva hasi, akukumba imbere y’irembo ry’umutunzi akarya utuvunguka tw’imikate twakoroka tuva ku meza ya wa mutunzi, umubiri wiwe wari wuzuye ibisebe, imbwa za wa mutunzi nazo zikaza kubirigata (Luka 16,20-21). Ni urukurikirane rw’ibintu vy’umubabaro, aho umuntu acoberezwa  akongera  akamaramazwa.
Ivyerekanwa muri uyu mugani bibandanya bibabaza, mu gihe tubona ko uyu mworo yitwa Lazaro : izina ryiwe ari iry’ amasezerano, rikavuga ko «  Imana iza gufasha ». Uyo avugwa ntareka kumenyekana, kuko afise ibimuranga biboneka ;  yiyerekana nk’umuntu arangwa n’akahise yisangije. N’aho  mu maso y’uwo mutunzi umengo ntaboneka, dusanga we umengo arazwi kandi aramenyerewe, agashusho k’umuntu karaboneka ; uko ari kwose, ni ingabirano, itunga ry’agakura, umuntu azwi, akundwa,  yibukwa n’Imana, naho mu biboneka ari nk’igitabwa c’umuntu (Tubisanga mu nyigisho ya papa yo ku wa 8/01/2016).
Lazaro aratwigisha ko uwundi ari ingabire. Imigenderanire nyayo  hamwe n’abandi irafasha gukenguruka ivyiza ugirirwa n’agaciro kabo. Umworo Lazaro imbere y’irembo ry’umutunzi ntawomubona nk’intambamyi ibuza amahoro, ahubwo aduhamagarira guhinduka   n’uguhindura imibereho y’ubuzima bwacu. Ikintu ca mbere uyo mugani udutumirira, n’ukwugururira uwundi umutima, kuko umuntu uwariwe wese ni ingabire, yaba umubanyi  canke umworo  naho tutoba tumuzi. Ikarema ni igihe nyaco kiroranye c’ukwugururira irembo abo bose bari n’ico bakeneye n’ukubabonamwo agashusho ka Yezu Kristu. Umwe wese muri twebwe ari n’uwo bahura mu rugendo rwiwe. Umuntu muzima wese duhura ni ingabire ikwiye kwakiranwa icubahiro n’urukundo. Ijambo ry’Imana riradufasha kwugurura amaso kugira twakire ubuzima n’ukubukunda, na cane cane iyo ari ubwa ba magara make. Ariko kugira dushobore kubirangura neza, birakenewe ko dutahura neza ico Inkuru Nziza iduhishurira cerekeye urya mutunzi.

2.Igicumuro kiratuma tuba impumyi    

Umugani uragaragaza neza uburyarya buranga uno mutunzi (Raba akarongo 19). Uyo muntu aratandukanye n’umworo Lazaro, nta zina agira, akarangwa gusa n’uko ari « umutunzi ». Ukwiyerekana kwiwe  kubonekera mu nyambaro z’igiciro zirenze urugero. Impuzu y’umuyugubwe yambara yari n’agaciro kanini, gasumba ak’ifeza n’inzahabu, nico gituma yari igenewe ibigirwamana (Yeremiya 10,9) n’abami (Abacamanza 8,26). Umutamana uremvye bijana washirwa mu bihezagiye. Muri make itunga  rirenze urugero ry’uwo muntu ryariyerekana imisi yose kandi vyari vyarabaye akamenyero : « imisi yose yambara ibisayangana n’iziremvye, akamana n’inzimano » (Luka 6,19). Muri we haboneka ku buryo budasanzwe bw’agashinyaguro ukuntu umuntu asinzikazwa n’ igicumuro cibonekeza mu bihe bitatu bikurikirana :  ugukunda amahera, ubwibone n’ubwishime (Raba Inyigisho ya Papa yo ku wa 20 Nyakanga 2013).
Pawulo mweranda ni we avuga ati : « Erega inyanduruko y’ibibi vyose ni inambu y’amahera » (1 Timote 6,10). Ivyo bituma haba itituka ry’akaranga, inkomoko y’ishari, amatati n’ukwikekana. Amahera arashobora kuturengera agahindukira kutubera ikigirwamana gifise ububasha bubi buturengeye ( Raba inyigisho Evangilii Gaudium, n.55). Aho yobaye igikoresho kitwunganira mu gukora ineza n’ugufashanya n’abandi,  amahera arashobora kutugira abaja, eka mbere n’isi yose, ukwigungirako akaba arikwo kwiganza ntiguhe ikibanza urukundo, ahubwo kukaba intambamyi y’amahoro.
Umugani w’umutunzi n’umworo Lazaro uratwereka kandi ko inambu y’ivy’isi ituma umutunzi yishira hejuru. Akaranga kiwe gaherera mu kwiyerekana, mu kwereka abandi ivyo wewe ashobora kwiha. Ariko ivyo umuntu abona n’amaso birahisha ivyo umuntu abuze muriwe. Ubuzima bwiwe buguma buboshwe n’ibiboneka mu buryo budafashe, bigarukira aho amaso ashika kandi bikamara  igihe gito c’ukubaho (Raba inyigisho Evangelii Gaudium, n.62).
Urugero rwa nyuma rw’itituka ry’imigenzo myiza umuntu yotegerejwe kwisunga ni ubwishime. Uno mutunzi yambara nk’umwami, akigana ikigirwamana, yiyibagiza kubaho nk’uwuzopfa. Ku muntu yatwawe umutima n’umwina w’amatungo, kuri we nta kindi kiba kikiriho  atari ukwiraba, bigaca bituma abo babana ataba akibabona. Ukwo kwihambirira ku mahera kwamukamwo uruhumyi rw’umutima : uno mutunzi ntabone wa mworo yishwe na kigoyi, yuzuye ibikomere kandi aremerewe n’agakengerwe.
Umaze kwihweza uyo muntu, uca utegera igituma Ijambo ry’Imana ryiyamiriza rishimitse  umunoho w’amahera. « Ntawoshobora gukorera ba shebuja babiri, kuko yohava yanka umwe agakunda uwundi, canke yohava ashima umwe, akanebagura uwundi. Ni co gituma mutoshobora gukorera Imana n’amahera » (Matayo 6,24).

3.Ijambo ni ingabire

Inkuru Nziza y’umutunzi n’umworo Lazaro iradufasha kwitegurira umusi mukuru wa Pasika wimirije. Amasabamana yo ku musi wa gatatu w’iminyota aradutumirira kubaho mu kwumva neza ivyashikiye  uwo mutunzi mu buryo buteye agahinda. Umusaseredoti mu gusiga iminyota ku mutwe asubiramwo amajambo akurikira : « Ibuka ko wavuye mw’ivu, kandi uzosubira mw’ivu ». Umworo n’umutunzi amaherezo bose barapfa, n’igice kinini c’uyo mugani kibandanya kitwereka ubuzima bwakurikiye. Abo bantu babiri barashitse aho bategera ko « ataco twazanye kw’isi, kandi ataco dushobora kuyikurako » ( 1 Timote 6,7).
Amaso yacu dutegerezwa kuyerekeza ku buzima buzokurikira, aho umutunzi ahamagara Ibrahimu ngo « Dawe » bakaganira, yerekana ko nawe ari mu muryango w’ab’Imana. Ibi birerekana ko ubuzima bwiwe bwari igihushanye, kuko gushika ng’aha atacigeze kivugwa cerekeye imigenderanire yiwe n’Imana. Mu buzima bwiwe nta kibanza c’Imana cigeze kibaho, kuko niwe yamye yigira ikigirwamana.
Amaganya yashikiye wa mutunzi amaze gupfa niyo yatumye yibuka Lazaro, akamuhamagara   ngw’azane amazi makeyi ahoroshe ububabare bwiwe. Ivy’umutunzi yatakamvye asaba Lazaro, bisa n’ivyo  yari kumugirira  akiri kw’isi, ariko atigeze arangura. Aburahamu arabimusigurira avuga ati :«  Mwana, ibuka ko waronse itunga ukiri kw’isi, Lazaro nawe akaronka amagorwa. Ubu rero ariko arahozwa, nawe uriko urababara » (Luka16,25). Ubuzima bw’inyuma y’urupfu busubiza ibintu mu buryo bwisunze ubutungane, amarushwa yaranga ubuzima agasubirizwa  ineza.
Uyu mugani ufise inyigisho ishika kure ugashikiriza urtyo ubutumwa abakristu bose. Kukaba nkako, uyu mutunzi afise abo bavukana bakiri bazima asaba Aburahamu kurungika Lazaro ngo agende abagabishe ;  ariko Aburahamu amwishura ati : «  Barafise Musa n’abahanuzi, ni babumvire » (Luka16,29).
Umutunzi atanyuzwe, Aburahamu yongerako ati : «  Nibatumvira Musa n’abahanuzi, n’aho hogira uwuzuka ava mu bapfuye ntibojijuka » (Luka 16,31).
Ni ng’aha haca hibonekeza ingorane nyamukuru y’umutunzi : inyanduruko y’amabi yose ishingiye mu kutumviriza Ijambo ry’Imana ; bigaca bimushikana ku kudakunda Imana, akagirako agakengera uwo bari kumwe.
Ijambo ry’Imana ririmwo ububasha bukomeye, rishobora gukabura mu bantu umutima w’uguhinduka, rigasubira kwerekeza umuntu ku Mana. Gukomantaza umutima wawe ku ngabire y’Imana ituyagira bifise inkurikizi mbi ituma duca twiyugara, ntitwiyugururire ingabire y’umuvukanyi.
Bavukanyi, ikarema ni igihe nyaco kiroranye kitugira bashasha mu guhwana na Yezu Kristu ari muzima mw’Ijambo ryiwe, mu masakramentu yiwe no mu bo duhwana. Umukama Yezu yamaze imisi mirongo ine mu bugaragwa agatsinda imitego y’umwosha mubi aratwereka inzira twojana. Mutima Mweranda n’adufashe gutumbera inzira y’uguhinduka dushobore gusubira gutegera ingabirano y’Ijambo ry’Imana, durtyororwe igicumuro kitugira impumyi, maze dufashe Kristu ari mu bavukanyi bakeneye gufashwa. Ndaremesheje aba-Kristu bose ngo bagire ishaka ry’ukurondera guhinduka, bafashanye n’abandi  mur’iki gihe c’ikarema, aho mu mirwi myinshi itandukanye y’Ekleziya barondera gufasha guteza imbere uwo mugenzo wo guhwanira mu muryango umwe w’abantu. Dusabiranire twese kugira ngo mu ntsinzi ya Kristu, tumenye kwugururira amarembo yacu ba ntamagara n’aboro.
Gurtyo ni ho tuzoshobora kubaho n’ugushingira intahe vy’umwuzurira akanyamuneza k’izuka rya Kristu.

Bigiriwe i Vatikano, ku wa 18 Gitugutu 2016,
Umusi mukuru wa Luka mweranda, umwanditsi w’Inkuru Nziza.


FRANSISIKO

 

 

Iyi Nyigisho yahinduwe mu kirundi n’Ibiro vy'Abepiskopi gatolika bishinzwe ubutumwa
bw'ugukwiza hose Inkuru nziza.

 

Message du Pape François pour le Carême 2017

 

Le message du Carême 2017 que le Pape François propose aux fidèles  a pour thème: « La Parole est un don. L’autre est un don ». Le Pape commence par  rappeler le sens du Carême : « c’est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort ». Le Carême est un temps de conversion où le chrétien est appelé à revenir à Dieu « de tout son cœur » pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur. Le message rappelle les trois actes de pénitence : le jeune, la prière et l’aumône tout en mettant au centre la Parole de Dieu.
Le Pape développe son message  par la méditation sur la Parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare.
Cliquer sur Message pour le télécharger.

 

Abbé Lambert Niciteretse

Message du Pape François pour la célébration de la 50è Journée Mondiale de la Paix, le 1er Janvier 2017 : « La non-violence : style d’une politique pour la paix »

A l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale de la Paix pour le 1er Janvier 2017, le Pape François a publié un message centré sur le thème suivant : «La non-violence: style d'une politique pour la paix». Cliquer ici pour télécharger ce Message.

Ijambo rya Papa Fransisiko ryo ku Musi Mpuzamakungu wahariwe amahoro, ku wa mbere Nzero 2017: "Ukudakoresha igikenye, ni yo ngendo ibereye itunganywa rya politike ivyara amahoro"

 

Ku musi w'Imana igenekerezo rya mbere Nzero 2017, ni Umusi Mpuzamakungu ugira uwa 50 wahariwe  amahoro. Nyenubweranda Papa Fransisiko yarashikirije Ijambo ry'uwo musi aho atubwira ati: "Ukudakoresha igikenye: ni yo ngendo ibereye itunganywa rya politike ivyara amahoro".   Iryo Jambo ni iri rikurikira.

 

 

IJAMBO RYA PAPA FRANSISIKO RIJANYE N’UGUHIMBAZA

UMUSI MPUZAMAKUNGU UGIRA UWA 50 WAHARIWE AMAHORO

Igenekerezo rya mbere Nzero 2017

 

«Ukudakoresha igikenye: Ni yo ngendo ibereye itunganywa rya politike ivyara amahoro»


1.    Mu ntango y’uwu mwaka mushasha, nagomba nipfurize amahoro bimwe bivuye ku mutima abantu bose n’ibihugu vyose vyo kw’isi, abakuru b’ibihugu n’amareta, hamwe n’abarongoye imiryango itandukanye y’abemera Imana, be n’imice itandukanye y’amashirahamwe yitaho ineza y’abanyagihugu adaharanira ivyicaro vya politike. Ndipfurije amahoro umuntu uwo ariwe wese, yaba umugabo, yaba umugore, eka n’umwana wese. Nsaba Imana ngo agashusho duca ku Mana tukagasanga mu muntu uwo ariwe wese kadufashe kwakirana nk’ingabirano zihezagiye z’Imana zinganya iteka. Na cane cane mu bihe vy’ingwano, nitumenyere kwubahiriza  « ako gateka k’inkoramutima » , kandi dufate ingendo y’ukudakoresha igikenye nk’akaranga k’ubuzima bwacu.
Iyo ni yo ntumbero y’iri Jambo dushikirije mu guhimbaza umusi ugira uwa 50 wahariwe amahoro kw’isi. Mw’ijambo rya mbere rijanye n’uyo musi, Nyaguhimbazwa Papa Paulo wa gatandatu yarigishije abantu bose ataravye abakatolika gusa, abashikiriza amajambo atomoye avuga ati : « Biragaragara ko kw’isi vyagiye biboneka neza ko amahoro ariyo yo nyene nzira y’iterambere runtu ry’ukuri (atari uguhangana kw’ibihugu vyirata ubugabo, atari ukurondera kwiyagurira intara mu kuretesha igwano, atari mu gucinyiza abantu bagatekereza bajumarariwe ariko ata mahoro bafise ka bunyagihugu) ». Papa Paulo wa Gatandatu yagomba gukebura isi ayumvisha ko « ari agaheza kwibaza ko amatati yo kw’isi adashobora gutorerwa inyishu n’ubwenge bw’abantu biciye mu biganiro bishingiye ku mategeko n’amateka, ku butungane, ku ngingo, abantu bakirukira gusa inzira y’inguvu n’ingimba yama ivyara ubwoba n’ubwicanyi ». Mu gusubira kwibutsa ijambo uwo yasubiriye mu cicaro,Umweranda Papa  Yohani wa 23 mw’ikete yanditse yise « Pacem in Terris – Amahoro kw’isi», Papa Paulo wa Gatandatu yagomba ko hoshirwa imbere « intumbero y’amahoro n’umutima wo kuyakunda, ivyo vyose bigashingira ku kuri, ku butungane, ku mwidegemvyo wa muntu, ku rukundo » . Aya majambo aguma n’ubu afise impanuro itwega nk’uko yari ari harashize imyaka mirongo itanu.
Muri iri Jambo ndiko ndashikiriza, nagomba noganze ibijanye n’ingendo y’ukudakoresha igikenye nk’inzira nziza y’itunganywarya politike yubaka amahoro, ngasaba Imana ngo idufashe twese kuvoma kuri iryo soko ry’ukudakoresha igikenye Imana yaremeye ibwina mu mutima wacu, haba mu vyo twipfuza canke mu karangamutima twogendera, haba mu bijanye n’urukundo canke agatima ko kudakoresha igikenye biranga imigenderanire tugirana n’abandi bantu, mu migenderanire y’imirwi y’abantu canke mu migenderanire hagati y’ibihugu. Mu gihe abahohotewe bashoboye gutsinda agatima ko kwihora, ni bo baca baba abubatsi nyakuri b’ingendo yo kuremesha amahoro bidaciye mu ngimba. Kuva ku rwego rwo hasi, harya umuntu abaye, gushika ku rwego mpuzamakungu, ese ingendo yo kudakoresha igikenye yoba akaranga k’ingingo dufata, akaranga k’imigenderanire yacu n’abandi, akaranga k’indinganizo y’ivy’intwaro mu vya politike, kandi mu mice yayo yose !


Isi yaracitsemwo ibihimba


2.    Ikinjana giheze caranzwe n’ingwano zibiri zayogoje isi yose, abantu barahatikirira ; harahatswe kuba ikoreshwa ry’ibirwanisho ruhonyanganda biturira bigatongora, haraba n’izindi ngwano z’ubwoko bwinshi. Ubu naho turi mu bihe vy’ingwano y’isi yose ishingiye mu duce duce twinshi. Ni naho bigoreye kumenya niba ubu ingwano zariyongereye gusumba mu kinjana giheze, canke ko uburyo bushasha bwo gutumatumanako amakuru n’iyoroshwa ry’uburyo bwo gufata ingendo bituma tumenya n’ingonga ivy’ingwano canke bugatuma tunabimenyera nk’ibisanzwe.

Uko biba kwose, ubwo bubi bw’ingwano bufatiye ku bice bice vy’isi mu buryo budasa no ku ngero zidasa buvyara ububabare butagira ingero tubona neza : hariho ingwano mu bihugu bitandukanye vyo mu migabane y’isi, hari iterabwoba, ubugizi bwa nabi n’ibitero vy’ivyaduka vy’abitwaje ibirwanisho ataco bagera umutwe ; hari amarushwa abahunga ibihugu vyabo bacumukuriramwo, co kimwe n’abantu badandazwa nk’ibikoko ; hari ifutanywa ry’ibidukikije. None ivyo vyose biba birondera iki ? Ubwo igikenye n’ingimba birashobora gushikana kw’ihangiro ry’ivyiza birama ? Ubwo iyo nzira ntivyara riho agatima ko kwihora, abantu bakazingamira mw’ihorihori ry’ingwano z’urutavanako kandi zitikiza inganda, zungukira akarwi gatoyi k’abantu bazitungiramwo ?
Ugukoresha igikenye si wo muti w’indyane ziri muri iyi si yacitsemwo ibihimba. Kugera ingere ku yindi ngo uriko urihora abitwaza igikenye n’iyo umuntu yobishima, yomenya ko bivyara impunzi nyinshi hamwe n’ububabare butangira ingero kubera ko n’amikoro ibihugu biba bifise aherera mu kurondera ibirwanisho, ugasanga ubuzima bwa misi yose bw’abanyagihugu benshi ntibucitaweho, bwaba ubw’urwaruka, bwaba ubw’imiryango igowe na vyinshi, ubw’abageze mu za bukuru canke ubw’abarembejwe n’indwara. Mu mpera n’imperuka, usanga iyo nzira ivyara urupfu, rwaba urw’umubiri canke urw’umutima, kandi ivyo bigashikira benshi, eka mbere na twese.


Inkuru Nziza


3.    Yezu yabayeho mu gihe kitoroshe kijanye n’ukwitwaza igikenye. Yigishije avuga ko iyo ntambara iri hagati y’ukwitwaza igikenye n’ukwubaka amahoro ihera cane cane mu mutima w’umuntu : « Ni imbere, mu mutima w’umuntu, hava ivyiyumviro bibi » (Mariko 2,21). Mugabo inyishu Yezu yatanze ku bijanye n’ivyo irimwo inyigisho yubaka : Yamye yigisha adahengeshanya urukundo Imana ifise rutameze nk’urw’umudandaji, narwo rukama ruha ikaze abarutumbereye, kandi rukamana ikigongwe. Ni naho Yezu yabwira abigishwa biwe gukunda abansi babo (Matayo 5, 44),bagatega uwundi musaya ku babakubise kuri umwe (Matayo 5,39). Igihe aburije abagomba kwicisha amabuye wa mugore yafatwa asambana (Yohani 8,1-11) n’igihe muri rya joro rirongora umusi apfirako yabwira Petero ko yosubiza inkota mu rwubati (Matayo 26,52), Yezu yaraduciriye inzira yo kudakoresha igikenye, inzira yaciyemwo wenyene gushika ku musozo w’ubuzima bwiwe ku musaraba, umusaraba yaranguriyeko amahoro y’isi agatsinda urwanko (Abanyefezi 2,14-16). Ni naco gituma uwakiriye Inkuru nziza ya Yezu yemera kwitondera umutima wo gukoresha igikenye wama warika mu muntu, akemera gukizwa n’ikigongwe c’Imana. Gurtyo na we nyene aca aba igikoresho c’ugusubiza hamwe  kumwe Fransisko Mweranda w’i Asizi abivuga ati : « Amahoro iminwa yanyu imenyesha, nimuyakomeze mbere gusumba mu mitima yanyu » .
Mu bihe tugezemwo, kuba vy’ukuri umutumwa wa Yezu bisigura kwemera kwakira n’ugukurikiza impanuro yiwe y’ukutagendera igikenye. Nk’uko vyashikirijwe na Papa Benedigito wa 16 nasubiriye, iyo nyigisho ya Yezu « ifatiye ku buzima bw’isi uko tububona, kuko iraraba ukuntu igikenye kigikora rwose muri ino si, hakaba akarenganyo kenshi, bigatuma umuntu atova muri ako kaga atakazanyemwo umuco w’akarusho k’urukundo, akarusho k’umutima w’ubwiza. Ako karusho kava ku Mana » . Papa Benedigito wa16 yaranashimangiye iyo nyigisho avuga ati : « Ku bakristu, uko kutitwaza igikenye si inzira yo gukoresha amayeri, ariko ni ugukomeza akarangamutima k’umuntu w’ubuntu.Ni inyifato y’umuntu yumva rwose muri we urukundo rw’Imana n’ububasha bwayo ku buryo ataba agitinya guhangara ikibi yitwaje ibirwanisho vy’urukundo n’ukuri. Gukunda umwansi kuri mu ntimatima y’intumbero nshasha Yezu yazaniye isi » . Kukaba nkako, inkuru nziza y’uko twokunda abansi (Luka 6,27) ni yo ifatwa nk’ishingiro rikuru ry’ukudakoresha igikenye ku mukristu ; si ukuvuga ko umukristu « aba yemeranye kubana n’ikibi (…), ahubwo aba yemeye kwishura ineza ikibi yagiriwe, gurtyo akaba ariko aragetagura ya mizana y’ubugizi bwa nabi » .


Inzira isumvya ubukomezi ingimba


4.    Hari abafata ukudakoresha igikenye nk’inzira y’ababuraniwe, y’abiyonjoroye canke ba ntirumveko, ariko mu vy’ukuri si uko bimeze. Igihe wa mubikira Tereza w’i Kalkutamu Buhindi aronkeye ka gashimwe mpuzamakungu bitiriye Nobel mu mwaka w’i 1979, yarasiguye neza ukuntu yumva iryo jambo ryo kudakoresha igikenye : « Mu muryango wacu, ntidukeneye amabombe n’ibirwanisho, ntidukeneye kumenagura kugira ngo tuzane amahoro. Dukeneye kuba hamwe, tugakundana (…). Kandi gurtyo ni ho tuzotsinda inabi iri kw’isi » . Kuko ubukomezi bw’ibirwanisho burimwo ikinyoma. « Mu gihe abadandaza ibirwanisho baba bari mu rundandazwa rwabo, haba hariho abaharanira amahoro baba bariko baritangira umuntu bamufasha, bagakurikiza ko uwundi, n’uwundi, n’uwundi ». Mu gihari c’abo baharanira amahoro, Mama Tereza ni ikimenyetso ciza n’ishusho ibereye yomurikira iki gihe cacu » . Mu kwezi kwa Nyakanga guheze, narahimbawe n’ukumushira mu gihari c’aberanda. Narakeje ingene yitangira bose mu « kwakira no mu gukingira ubuzima bw’umuntu uwo ari we wese, ubuzima bw’abakiri mu nda za ba nyina n’ubuzima bw’abantu bahebwe canke batawe. (…) Yaritayeho abantu baruhijwe n’ubuzima, bapfira ku mayira abantu barorera,asubira kwerekana agateka abo bantu bahawe n’Imana ; yarashikanye ijwi ryiwe ku bihangange bitwara isi, arabumvisha ko bokwemanga amabi bakora, amabi avyara ubworo buterwa n’imigambi yabo » . Mu gutorera inyishu ico kibazo – kandi muri ivyo akaba aserukira isinzi ry’abandi bantu benshi -, we yaciye ahitamwo gutumbera abo bantu baruhijwe mu buzima bwabo,abereka urukundo n’umutima w’ukubafasha, akitanga atiziganya, akavuza abakomeretse, agatenga imitima yatuntuye.
Ukutitwaza igikenye bibaye inzira umuntu yahisemwo ku bushake, kandi akayigendera adahigimanga, vyamye bivyara umwimbu mwiza abantu batangarira. Ivyiza vyashitsweko na Mahatma Gandhi hamwe na Khan Abdul Ghaffar Khan mu gushikana Ubuhindi ku kwikukira, canke Martin Luther King Jr mu kurwanya ivangura rifatiye ku moko ntibizokwibagirwa. Abagore na bo nyene birashika kenshi bakaba imboneza mu kudakoresha igikenye. Akarorero ni nka Leymah Gbowee n’abandi bagore baharurwa mu bihumbi bo mu gihugu ca Liberiya batunganije ibikorane vyo gusenga hamwe n’imyiyerekano igirwa mu gusenga kandi mu mutekano ku buryo vyashitse aho abarongozi b’igihugu bemera ibiganiro vyashoboye kurangiza ingwano ikomeye igira kabiri yo muri Liberiya.
Ntitwokwibagira kandi ikiringo c’imyaka cumi kizwi rwose kw’isi carangijwe n’isenyuka z’intwaro za gikomunista mu bihugu vya Buraya. Imiryango y’abakristu yaratanze intererano muri ico gikorwa mu gusenga bashimitse barangura n’ibindi bikorwa vy’ubutwari. Ubutumwa n’ibanga umweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri yari ashinzwe vyaragize ico bimara kigaragara muri iryo hinduka. Iyo dusubiye kuzirikana ivyabaye mu mwaka w’i 1989 dufatiye ku nyigisho yitwa « Centesimus annus – Imyaka ijana (irarangiye hashikirijwe iyindi nyigisho yitwa "Rerum Novarum – Ibintu bishasha") » yo mu 1991, uwo mupapa yaragaragaje ko ihinduka rishemeye mu buzima bw’abantu, bw’ibihugu n’amareta bishoboka habaye « urugamba rw’amahoro, rukoresha ibirwanisho vy’ukuri n’ubutungane » . Iyo ntambwe yo guhindura ibintu mu vyerekeye politike, abantu bagana amahoro, yashobotse kuko muri vyinshi vyakozwe habayemwo n’ibikorwa vy’abantu banse gukoresha igikenye mu gihe bariko baranka bivuye inyuma intwaro zagomba kubacuvya zitwaje igikenye, bakaba barondera mu vyashika vyose uburyo bwo gushingira intahe ukuri.Papa Yohani Paulo wa Kabiri yarangije avuga ati : « Ese abantu bokwigiraho guharanira amahoro badakoresheje igikenye ariko bagaharanira ubutungane, bakavavanura n’ukuteranya imirwi y’abantu mu ndyane baba bafise hamwe n’ingwanomu matati mpuzamakungu » .
Ekleziya yariyemeje kwama irondera uburyo buzira igikenye mu guharanira amahoro mu bihugu vyinshi, ikanasaba n’abahisemwo inzira y’ibirwanisho ngo bagire utwigoro two kwubaka amahoro ashingiye ku ngingo kandi arama.
Ukwo kwama yitaho cane cane abahohotewe mu vy’ubutungane bagasinzikarizwa n’ubuzima si iragi rya Ekleziya Katolika yonyene. Imiryango itari mike y’abemera Imana iremeza neza ko « umutima w’ikigongwe n’ukudakoresha igikenye bihambaye rwose kandi bitumbereza inzira y’ubuzima » . N’ubu nagomba nshimangire ko « ata dini na rimwe rigenzwa n’akarangamutima k’iterabwoba » . Gukoresha igikenye ni uguhumanya izina ry’Imana.  Ntitwigere ducika intege mu kubivuga : « Nta na rimwe izina ry’Imana ryoshobora kwitwazwa mu bwicanyi n’ubundi bugizi bwa nabi. Amahoro yonyene ni yo ari meranda. Amahoro yonyene ni yo ari meranda, ntabwo ari ingwano! » .


Isoko ry’indinganizo ya politike izira igikenye rihera mu rugo


5.    Ko isoko ry’ukugomba gukoresha igikenye rishingiye mu mitima y’abantu, birakenewe rero guca inzira y’ukudakoresha igikenye umuntu ahereye ubwa mbere mu ntimatima y’urugo. Iyi ni imwe mu ngingo nashingiyeko mu nyigisho nashikirije mu kwezi kwa Ntwarante kw’umwaka uheze (w’2016), mw’ikete ry’ubutumwa nise Amoris laetitia – Akanyamuneza k’urukundo, iyo nyigisho ikaba yaje isozera imyaka ibiri y’ukuzirikana kwa Ekleziya ibanga ry’ukwubaka rukristu n’ugushinga umuryango. Umuryango ni isoko rishemeye kandi ntabanduka abubakanye, abavyeyi n’abana hamwe n’abavukanyi bigiramwo kuganira n’ugufashanya, bakitanahobatarondera inyungu. Ni naho ukutumvikana canke amatati bitorerwa inyishu bidaciye mu ngimba, ariko hakaba ikiyago, ugusonerana, ukurondera ineza y’uwundi, umutima w’impuhwe n’ikigongwe.  Ni mu miryango aho ako kanyamuneza k’urukundo gahera kagaheza kagashwara isi kamurikira imice itandukanye y’abantu.  Ikindi gihambaye ni uko akarangamutima k’ubuvukanyi n’ukubana mu mahoro hagati y’abantu canke imice y’abantu bidashobora gushingira ku bwoba, ku kwitwaza igikenye, ku kuzibira amarembo ; ahubwo gashingiye ku mutima w’ibanga runtu, ku kwubahana n’ukuja inama n’ingingo mu buryo bubereye. Kubera iyo mvo, ndateye akamo ngo hakomezwe umutima wo kugabanya ibirwanisho, na cane cane guca burundu ibirwanisho vy’umuriro usasika inganda nyinshi icarimwe. Gucura ivyo birwanisho ngo utere ubwoba butuma wikingira hamwe n’ugushaka kwitanga abansi mu guhonya abandi ntibijanye n’akarangamutima runtu  . Ni muri uwo mwitwarariko nyene nsavye ntakamba ngo ihohoterwa rikorerwa mu miryango hamwe n’amabi akorerwa abagore n’abana bihere burundu.
Ihimbazwa rya Yubile y’ikigongwe twarangije mu kwezi kwa munyonyo mu mwaka w’2016 ryadusigaranye ubutumire bwo kwama twerekeje amaso ku ntimatima y’umutima wacu kugira ngo tureke ikigongwe c’Imana kihagerere vy’ukuri. Umwaka wa Yubile waradufashije gutahura ingene hari abantu benshi n’imice y’abantu myinshi bagifatwa nk’agaciye aho ataco kamaze, bakabaho ata butungane bubakingiye, bagahohoterwa. Abo bantu nabo nyene bagize « umuryango umwe » natwe. Ni basaza bacu na bashiki bacu. Ni na co gituma indinganizo z’ivya politike zishingiye ku kudakoresha igikenye zitegerezwa kubanza kwubakirwa mu ngo gushika zikwire ahari imiryango y’abantu hose. « Akarorero ka Tereza mweranda w’i Lisieux (mu Bufaransa)  karatwigisha kugendera inzira y’ukwicisha bugufi iranga urukundo, ntidutakaze akaryo na kamwe tworonka ko gushikiriza akajambo karimwo urukundo, ukumwenyurira uwundi, eka kugira inyifato iyo ari yo yose ivyara amahoro n’ubugenzi. Ikibanokibereye abantu bose usanga kigizwe n’inyifato isanzwe ya misi yose ituma twirinda umutima wo gukoresha igikenye, wo kurya imitsi abandi be no kwikunda gusa » .


Ubutumire ntanze


6.    Kwubaka amahoro umuntu aremesheje inzira izira igikenye ni ikintu gihambaye kandi kijanye neza n’utwigoro twamahoEkleziya yama ihimiriza ngo hirindwe ugukoresha inguvu aho kwubakira ku karangamutima runtu. Ni na ho Ekleziya ivoma mu ntererano itanga mu bikorwa vy’amashirahamwe mpuzamakungu hamwe no mu bikorwa vy’abakristu aho bari hose mw’itunganywa ry’amateka n’amategeko y’ibihugu vyose. Yezu we nyene ni we aduha intumbero ngenderwako y’indinganizo yo kuremesha amahoro muri ya nyigisho yatangira ku musozi agitangura kwigisha icese. Bwa buhirwe umunani yaherako muri iyo nyigisho (Matayo 5,3-10) burerekana neza agatima karanga umuntu twokwemeza ko ahiriwe, ko ari intungane, ko ari umuntu arangwa n’ubuntu bw’Imana. Yezu yagize ati « Hahiriwe abitonda, abagirira ubuntu abandi, abaremesha amahoro, abari n’umutima mwiza, abashonje n’abanyotewe ubutungane ».
Iyo nyigisho itegerezwa kuronka indinganizo iyishira mu ngiro, kandi isaba ubutwari ku barongozi mu vya politike  no mu vy’amashengero, ku barongoye inzego z’amashirahamwe mpuzamakungu, ku barongoye amashirahamwe ayo ari yo yose, ku binyamakuru vyo kw’isi yose. Bategerezwa gutuma uyu mutima w’ubu buhirwe Yezu ashikirije ubanyengetera mu buryo bategeka abo bajejwe n’ukuntu batunganya ivyo bajejwe. Harimwo igikorwa gikomeye kijanye n’ukwubaka imiryango y’abantu, imibano y’abantu hamwe n’ayandi mashirahamwe mu buryo bwerekana ko ari abubatsi b’amahoro. Bategerezwa kugendera umutima w’ikigongwe mu kwirinda gukumira abantu usanga bacitse ba ruhebwa, mu kwirinda kwonona ibidukikije canke mu gushaka intsinzi ziciye  mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ibi bisaba kwakira umutima wo « kwemera ko haba amatati, mugabo agatorerwa inyishu mu buryo butuma haboneka akarusho gatambutsa abantu kakabageza ku yindi ntambwe nziza » . Kwemera iyo ngendo bisaba guhitamwo kugendera umutima wo gufashanya nk’umushinge wo kwubaka isi irangwa n’umuvukano mu bantu. Ukutagendera igikenye birerekana vy’ukuri ko ubumwe burimwo inguvu n’ingabirano zubaka gusumba ingwano. Ibintu vyose kw’isi ni urufatangane . Ni ko birashoboka ko ubudasa butuma haba amatati : Ariko nitwemere tuyahangare turondera kwubaka kandi tudakoresheje igikenye, ku buryo « imishamirano n’amatati bidushikana ku mwumvikano no ku bumwe busumbirije mu mice myinshi, ubumwe butuvyarira ubuzima bushasha », kandi tugumanye « ivyiza vyari muri bwa budasa bwatumye haba amatati » .
Ndabizeje rero ko Ekleziya izokwama ishigikiye imigambi yose irondera kwubaka n’ukuremesha amahoro, kandi izonakoresha uburyobuzira gukoresha igikenye ariko ikaburonderera n’inzira nshasha. Kuri iri genekerezo rya mbere Nzero umwaka w’i 2017, haciye hanavuka ibiro bishasha bigize igisata twita « Dicastère » bishinzwe ubutumwa bw’iterambere runtu ryuzuye, bizofasha Ekleziya kubandanya yitaho ku rugero rubereye « ivyiza ntangere vy’ubutungane, vy’amahoro n’ugutunga neza ibiremwa Imana yaturagije », maze ivyo biro birangwe n’umutima wo gufasha abata izabo n’ibihugu vyabo, « abantu bari mu bukene ntangere, abarwaye n’abakumiriwe, abantu bacibwa bakigizwa kure, abaguweko n’amarushwa y’ingwano canke ibindi biza vy’ivyaduka, abagorewe mu mabohero, abatagira akazi, eka n’abandi bantu bose bafatwa nk’abaja canke bagahohoterwa mu buzima bwabo » . Igikorwa cose kizoba kiri muri iyo ntumbero, naho coba ari gito cane, kizoba ari intererano mu kwubaka isi izira igikenye, ikaba ari intambwe ya mbere iganisha ku butungane n’amahoro.


Mu kurangiza


7.    Nk’uko Ekleziya yamye ibigenza, nshize umukono kuri rino Jambo ku wa 8 Kigarama, umusi mukuru w’isamwa ata gicumuro ry’Umuvyeyi Bikira Mariya. Mariya ni we mwamikazi w’amahoro. Igihe yibarukiye umwana wiwe, abamarayika baraninahaje Imana bipfuza ko amahoro yoshwara isi ku bantu barangwa n’ugushaka gutumbereye (Luka 2,14). Dusabe Bikira Mariya atubere umurongozi.
« Twese dushaka amahoro ; abantu benshi bari ku kivi bayubaka imisi yose mu dukorwa twabo twa misi yose ; hari benshi bikoreye ububabare kandi bakaburinda mu bwitonzi barondera ico boterera mu kuremesha amahoro » . Muri uyu mwaka w’i 2017, ni twiyemeze, mu gisabisho cacu no mu bikorwa vyacu, ko tugiye kuba abantu batujije mu mitima yabo, mu majambo bavuga no mu nyifato bagira ico cose kijanye no kwitwaza igikenye ; twiyemeze kwubaka imibano izira kugendera igikenye, ahubwo twubake imibano iduza inzu idukingira twese. « Nta kidashoboka twituye Imana mu gisabisho. Twese turashobora kuba abakozi baremesha amahoro » .

 

Bigiriwe i Vatikano, ku wa 8 kigarama 2016

Fransisiko

 

Iri Jambo ryahinduwe mu kirundi n’Ibiro bishinzwe ukumenyesha Inkuru Nziza mu Burundi

Message de la Conférence des Evêques Catholiques du Burundi à la clôture de l’année sainte du jubile extraordinaire de la miséricorde

A l'occasion de la Clôture de l'Année Sainte du Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, les Evêques de l'Eglise Catholique du Burundi ont adressée un Message à leurs  fidèles

 

Pour le Message en Kirundi voir ici

Pour le message en Français Voir ici

Conférence des Evêques Catholiques du Burundi

visite ad limina

cecabmessage

historique

                                                                                                                   affiche2017

Qui est en ligne?

Nous avons 16 invités et aucun membre en ligne