Impundu mu muryango w’ababikira b’Umushaha wa Yezu i Bujumbura

Ku wa 10 Ruheshi 2017, kari akanyamuneza kadasanzwe mu muryango w’ababikira b’Umushaha wa Yezu, barangurira ubutumwa bwabo muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Abigeme 11 barakiriwe icese mw’irerero ry’abitegurira kuba ababikira muri uwo muryango. Abandi 8 nabo biriyeguriye Umukama mu kugira indagano za mbere, gurtyo bahebera ubuzima bwabo bwose ishaka ry’Imana.

Nyenicubahiro Umwungere wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura, Musenyeri Evarisito NGOYAGOYE ni we yari arongoye inkuka y’imisa yabereyemwo ivyo birori. Mu gihe c’ukwitsa Ijambo ry’Imana, uwo Mwungere yaragarutse ku karanga kw’uwahebeye ubuzima bwiwe bwose Umukama, ati: « Uwihebeye Imana ni icabona c’urukundo rw’Imana mu bantu. Uwihebeye Imana arangwa n’ukwitwararika abandi, akamana urukundo kandi akama yizigiye Umukama no mu bihe bigoye nyene ». Umwepiskopi yavuze ivyo yishimikije igisomwa ca mbere bari bahejeje gusoma, aho cavuga ubuzima bw’uwubaha Imana Tobi. Nkuko igitabu ca Tobi kibivuga, uwo muntu yaritwararika cane ibikorwa vy’ikigongwe. Yaratabara aboro, agasuhuza abarwaye, akongera agafubana iteka abarengutse i Bukama. N´aho yahuye n’amarushwa menshi mu buzima bwiwe, ntiyigeze yihebura. Mu nyuma Imana iramugirira neza, iramukiza amagorwa yose yari amuhanamiye, kandi ibigira abamukekeje barorera. Umwepiskopi yaciye afatira aho, avuga ko uwizeye Umukama atigera amaramara.

 

Mu kugira indagano, ababikira b’Umushaha wa Yezu baraganira Imana kuyihebera ubuzima bwabo bwose. Baragana gukurikiza ingeso nziza z’ugushima « Ubworo », kugendera « Ubugamburutsi » no kuzigama «Ubwerentegerwa ». Abakiriwe icese mw’irerero ry’ababikira b’Umushaha wa Yezu, bambikwa umwambaro w’abanyamuryango: bakenyezwa impuzu isa n’ivu, bikababera ikimenyetso c’ukwicisha bugufi. Hejuru bashirako ishati yera, ikimenyetso c’ubweranda baharanira. Mu nyuma, babambika umusaraba w’igiti ushushanijeko umutima, bagahabwa n’igitabu c’amashemezo y’Ekleziya ngo kuko uwihebeye Imana arangwa n’ukwama ariko arasenga yisabira yongera asabira umuryango wose w’Ekleziya.

Abihebeye Imana muri uwo muryango na bo, bambikwa umwitwikiro w’ababikira-bihevyi b’Umushaha wa Yezu bakongera bakambikwa umudari w’icuma ushushanijeko Umushaha wa Yezu.

Mw’ijambo rya Mama Elizabiti NZEYIMANA arongoye uwo muryango akaba ari na we yawutanguje, yarakeje abo babikira bashasha hamwe n’abo banovisi binjiye icese mu muryango. Ati : « Iteka mutewe rirahimbaye kandi rirahambaye. Mutaryiyatse mwebwe nyene, nta muntu azoribaka. Murarizigame rero mwongere murigendere ». Arongera ati : « Umwungere mu guhezagira imyitwikiro yanyu yavuze ngo ibabere ikimenyetso c’uko mwabenze isi. Ni vyo, ntimukiri ab’isi. Ariko ntimwibagire y´uko isi mwabenze muyibayeko. Muritonda rero, ntihagire na rimwe yobakoresha ico mudashaka, ahubwo mwebwe muyikoreshe, muyihindure, muyigire nziza ».

Ibirori vy’indagano vyarangiye mu kanyamuneza ntangere, abahari bose batamba, batayaya, bigina abo batumwa bashasha mu murima w’Imana.


Mélance NDAYIKEZE