IYUGURUGWA RYA YUBILE Y’UMWAKAKA ABABIKIRA B’ABABENEDIGITINE B’INDAVYI BASHITSE MU BURUNDI PARUWASI KABURANTWA

                                                                   
Kw’igenekerezo rya 30 ruheshi 2018, muri Paruwasi ya Kaburantwa haruguruwe umwaka wa Yubile y’imyaka 50 Ababikira b’Ababenedigitine b’Indavyi bashinze umubano wabo wambere mu Burundi, bagashikira muri Paruwasi ya Kaburantwa. Inkuka ya misa y’uyo musi ikaba yarongowe n’umwungere wa Diyoseze ya Bubanza, Nyenicubahiro Musenyeri Yohani NTAGWARARA, akikijwe na Musenyeri w’inararibonye wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura, Nyenicubahiro Musenyeri Evarisito NGOYAGOYE hamwe n’abasaseredoti batari bake baje bava mu maparuwase atandukanye agize Diyoseze ya Bubanza n’abandi barangurira ubutuma ahandi. Ababikira n’abariko baritegurira ibanga ry’ukwihebera Imana muri uyo muryango, ntibasigaye inyuma ku rungendo rwataguye inkuka ya misa.

                                                                                         
Mw’ijambo ry’ikaze, Umwungere wa Diyoseze ya Bubanza yaramenyesheje abakristu ko binjiye mu mwaka wa yubile n’umutima ukenguruka, yongera aha ikaze Nyenicubahiro Musenyeri Varisito Ngoyagoye, na cane cane ko ari nawe yabaye Umwungere wa mbere wa Diyoseze ya Bubanza akaba ari no mubakurikiranye cane uyo muryango w’abihebeye Imana mu ntango yawo. Mu nyigisho yiwe, Umwungere wa Diyoseze ya Bubanza yashimikiye cane ku Nkuru nziza , mu gutangarira ubukengurutsi bw’Umuvyeyi Bikira Mariya ; kanatsinda Bikira Mariya niwe atwigisha gukenguruka. Amaze kumva ko mwenewabo Elizabeti yibungenze kandi haciye amezi atandatu, Bikira Mariya yarategereye ko uyo mukenyezi bimugora aca afata urugendo rurerure, hafi ibirometero 150, aduga imisozi n’amaguru atabirato. Icamujanye ntakindi atari ugufasha Elizabeti. Ariko kandi, Bikira Mariya yaragiye kuraba ko ivyo yabwiwe n’Umumarayika kuri uyo mutamakazi ko vyatashe. Bikira Mariya ntiyabikeka ariko yabikoze mu kwizigira Imana ko nawe nyene ivyo yabwiwe ko bizotaha. Ikimujanye rero ni urukundo, urukundo rwicisha bugufi, Kanatsinda nta rukundo rw’ukuri ruriho iyo rurimwo ubwishime. Umuvyeyi Bikira Mariya yagiye gufasha Elizabeti yaramaze kumenya ko yatewe iteka ryo kuba Nyina w’Imana. Ashitse, Elizabeti yaciye yuhirira ati : « Mbaye ncumva amajambo y’indamukanyo yawe umwana mfise arakakaza mu mbanyi, akanyamuneza kariko karamusya » (Lk 1, 44). Bikira Mariya yibungeze Umukama w’ijuru n’isi. Icodutangaza ni uko Bikira Mariya ataciye yishira hejuru ngo avuge ko hari ico ariye abandi bakeneyezi, canke abandi bakobwa. Yaciye atangarira ivyiza Imana yakoze mu muryango wayo : « Nshaka kuyaga ivyiza Umukama yagize be n’amashemezo y’Umukama, uko ivyo Umukama yatugiriye vyose bingana… n’ibikorwa vy’agatangaza yabagiriye » (Izaya 63,7).

 


Iki gihe ca Yubile rero, ni igihe co kurimbura ivyaranguwe : ivyiza tubikenguruke, ibibi navyo tubisabireko ikigongwe. Turimbura aho tugeze, tugatangarira ivyiza Imana yatugiriye. Yerekeza inyigisho ku muryango w’Ababenedigitine b’Indavyi, Umwungere wa diyoseze Bubanza yatumiriye abanyamuryango kwibaza : « Mbega Imana yatugiriye ibiki mu muryango wa Benedetta Cambiagio w’Indavyi, mbega muri uyu muryango yatugiriye ivyiza ibihe kuva muntango ? Muheze murabe ivyiza yabakoreye kuva mutanguriye aha mu Kaburantwa, mubiyage, mubisubiremwo, muvyinovore. Mutabizi, mubibaze ababatanze nibaba bakiriho ».
    « Nkako Rugira vyose yangiriye ibitangaza, izina ryiwe ni ryeranda » (Luka 1, 49). Izina niryo muntu; iryo zina si irisanzwe, ni Imana Nyeranda. Ni Imana idasa na twebwe naho ari Dawe. Ariko ishaka ko dusa na Yo kanatsinda “usa na so kararyoha”. Bikira Mariya aninahaza Imana Rugira vyose yamugiriye ibitangaza, agaca akubita agatima mpembero yihweza ivyo Imana yagiriye igihugu cayo. Imana ni Mushoboravyose kuko yakuye ku ngoma abiganje yimika abato bato. Erega abato babto ntawobimitse, ntawobagiriye impuhwe. Ariko abo bato, Imana nibo yashize imbere. Na Yezu amaze gushika kw’isi, abo yashize imbere si abakuru canke abakungu, ni aboro. Si aboro kuko ataco bafise kuri «banque», ni aboro mu buryo bwose, ku mutima no ku mubiri, umworo yemera ko ari umworo gutyo akemera gufashwa.
    Muri uyo mwaka w’ugukenguruka rero, Umwungere wa Diyoseze Bubaza, atumirira Ababikira b’Ababenedigitine b’Indavyi kwibuka ivyiza Imana yabagiriye n’ivyo yagiriye abo batumweko. Benedetta Cambiagio Francinero yashira imbere abana b’impfuvyi. Imana yarabagiriye ivyiza vyinshi vyagatangaza; ivyo vyiza Imana yagiriye Umuryango w’Ababenedigitine b’Indavyi, n’uko abakikira bokwama bavyibuka. Umwugere ati: «Ivyo bitangaza Imana yagize muri uyo muryango muravyibuke. Iyo bitahaba namwe ntimuba muri ng’aha muri uyu muryango murimwo, mwiyumvamwo, waberetse intumbero yo kurondera ubweranda. Harabaye ibihe bigoye mu gihugu cacu, bituma ababikira bahunga basubira mu butaliyano. Ariko ibintu bisubiye mu buryo, baragarutse basanga ivyo basize biracakwiye. Ivyo ni ibitangaza vy’Imana, Imana-Ndavyi». Umwungere wa Dioseze ya Bubanza yatumiriye ababikira b’Indavyi gutangarira ivyiza Imana yabagiriye kubera ubwiza bwayo, urukundo rwayo, ikigongwe cayo. Iyo Mana iheze ibashiremwo umutima w’ikigongwe, w’urukundo kugira ngo rya ragi umweranda Benedetta Cambiagio yabasigaranye yakuye ku Mana barigendere, barishitse mu Kaburantwa, barishikane i Mabayi n’i Bujumbura muri Rohero I, eka n’ahandi Imana izobatuma muri Ekleziya y’i Burundi; maze abantu bazohura, izo mpfuvyi zitagira c’epfo ca ruguru, … bumve ko hariho ushobora kubakunda urukundo rw’ubuntu maze nabo bashobore kwiga gukunda abantu no gukunda Imana.

Mugusozera inyigisho yiwe, yatumiriye abakristu bose n’Ababikira gukura kuri Bikira Mariya umutima wo gukenguruka agira ati: «Namwe mukengurukire Umukama mugabo musubiza amaso inyuma mugire muti “none urwo rukundo rw’Imana nararugamburutse, ndarugamburuka, ndarubwira abandi, ruramfasha kubona abagowe, abakene”? Si uko muzoba mufise ico mubaha, mubakiriye, mukabayagisha, abo bakene bazoba abantu b’umutima, abakristu babushitse, maze muri bo havemwo n’abandi bazobarwa mu ntege, bakurikire umuryango, ube munini. Nivyashoboka, Umukama akabibafashamwo, ntihabe iyo mibano itatu gusa (Kaburantwa, Mabayi na Rohero I), ariko iyo mibano ikwire hose kuko turakeneye imibano myinshi iba nk’amashurwe asharije Ekleziya y’i Burundi, imibano myinshi itikekanye, itimbana mu mizi, ifashanya nk’uko abambere muri mwebwe bafashije benewabo».
    Imbere yo gusozera inkuka ya Misa, hakurikiye amajambo y’uyo musi. Mama mukuru w’umubano w’i Kaburantwa aho umuryango watanguriye, Mama Oda NIYOKINDI, kw’izina ry’umuryango w’Ababenedigitine b’Indavyi, yaraseruye akanyamuneza ko kwinjira icese mu mwaka wa yubile y’inzahabu umuryango w’Ababenedigitine b’Indavyi ushitse mu Burundi. Yabanje kumenyesha muri make uko uwo muryango wavutse. Umuryango w’ababenedigitine b’Indavyi ukaba watanguriye mu gihugu c’Ubutariyano, utanguzwa n’umweranda Benedetta Cambiagio Franssinello mu mwaka w’i 1838 i Ronco Scrivia, awutanguza mu ntumbero yo kugarukira indero runtu n’indero rukristu mu rwaruka rw’abigeme rwari rugeramiwe muri ico gihe. Benedetta Cambiagio yari yubatse ariko babigiye inama n’umugabo wiwe bashima bompi kwihebera Imana. Benedetta yitavye Imana kuwa 21 Ntwarante 1858 afise imyaka 67. Papa Yohani Paolo II yamugize umuhimbazwa kuwa 10 Rusama 1986, aja mu gihari c’Aberanda kuwa 19 Rusama 2002. Bisabwe na Musenyeri Michael NTUYAHAGA, umwepiskopi wa Bujumbura, mu mwaka w’i 1969, kuwa 22 Nzero niho ababikira bambere bo mu muryango w’Ababenedigitine b’Indavyi bashika mu Burundi. Nabo bakaba ari Mama Carmele, Mama Theodolinda na Mama Luigia. Abo bakira batatu bashikiye mu Kaburantwa kuko ariho hatagira ivuriro na rimwe muri ako karere. Amagume yashikiye Uburundi mu 1987 yatumye ababikira bari mu Kaburantwa bahunga basubira mu butariyano. Bagarutse agahengwe kabonetse, umuryango w’ababenedigitine waciye usasagarara no mubindi bice vy’Ekleziya y’i Burundi. Aha twovuga imibano y’irerero itegura abipfuza kwihebera Imana baciye muri uyo muryango, i Mabayi n’i Bujumbura muri Rohero I ari naho hari i “Noviciat”.


Uyo yaserukiye umuryango yaramenyesheje ko ubutumwa bw’umuryango bushimikiye kukwigisha urwaruka indero runtu na rukristu babicishije mw’Ijambo ry’Imana mu mashure, cane cane y’imyuga, no gufasha abana bitegurira guhabwa amasakramentu batibagiye amagara meza. Yahavuye amenyesha icivugo ca Yubile kivuga giti: “NIMUTANGURE KURONDERA UBWAMI BW’IMANA N’UBUTUNGANE BWAYO, IBINDI AZOBIBAGEREKERAKO” . Yaramenyesheje kandi n’ibizokorwa muri uyo mwaka wa yubile aho abanyamuryango bazofata akanya ko kuzirikana isezerano bagiriraniye n’Imana, bazirikane ibijanye n’ubuzima bwihevyi, bakengurukire Imana ku vyiza vyose yabagiriye n’ivyo yagiriye igihugu cayo iciye kuri uyo muryango. Bazoshikanira Imana ivyo baranguye muri iyo myaka 50, bongere basabe imigisha n’imihezagiro ngo babandanye banonokewe mu butumwa baciye mu makanda ya Benedetta Cambiagio Franssinello mu kurondera ubwami bw’Imana n’ubutungane bwayo.
Iryo jambo rirangiye, Nyenicubahiro Musenyeri Yohani NTAGWARARA yaciye yugurura icese umwaka wa Yubire, abanje gutanga impanuro zitari zike ashimikiye cane kukumvira Mutima Mweranda. Yatumiriye ababikira bose kwama biyibutsa ibiranga umuryango wabo navyo akaba ari ukwizigira Imana (confiance totale), guha umwanya ukwiye igisabisho batibagiye gukora (Ora et labora), urukundo mu kwirinda amacakubiri n’ “amacakwinshi”. Urukundo rwabo rukaba urukundo rw’abavukana. Batumiriwe kandi kwama bumvira Mutima Mweranda muvyo babona, mw’Ijambo ry’Imana, mu kugene bayaga mu mubano wabo, mu butumwa barimwo, mu kugenda mu yandi madiyoseze atari Bubanza na Bujumbura gusa, mu kwumviriza abantu baza babagana babatura ingorane bafise zihuye n’ubutumwa bwabo, babishoboye babafashe. Umwungere wa Diyoseze ya Bubanza yaciye asozera agira ati: « Nico gituma ntangaje uyu musi umwaka wa Yubile y’Ababenedigitine bari ng’aha mu Kaburantwa n’abari mu Burundi bwose. Paruwase ibafashe kwinjira muri iyi Yubile. Ntangaje icese ko umwaka wa Yubile utanguye, ishengero rikinje, duhereye ku gisabisho.” Abari aho baciye baronka umuhezagiro uzobaherekeza muri uyu mwaka wa Yubile wose.
                                                                                          
                             
Inkuka ya misa irangiye, abashitsi baciye bagendera ibibanza biranga ubutumwa bw’Ababikira b’ababenedigitine b’Indavyi: ishure ry’imyuga n’ivyo abanyeshure bamaze kurangura bihimbaye nk’ivyambarwa vya Liturugiya.
 
      

                                                                                                              Patiri Romano NDIHOKUBWAYO