ABIHEBEYE IMANA MURI DIYOSEZE YA MUBANZA MU NYIGISHO ZIBATEGURIRA UMUSI MPUZAMAKUNGU UGIRA UWA 24 W’ABIHEBEYE IMANA

ABIHEBEYE IMANA MURI DIYOSEZE YA MUBANZA MU NYIGISHO ZIBATEGURIRA UMUSI MPUZAMAKUNGU UGIRA UWA 24 W’ABIHEBEYE IMANA

« Ubutumwa bwacu buhamagariwe gusharizwa n’ingeso nziza »

 

Kuri uwu wa gatandatu igenekerezo rya 01 Ruhuhuma 2020, abihebeye Imana bose barangurira ubutumwa muri Diyoseze ya Bubanza bari mu nyigisho yo kwitegurira umusi mukuru mpuzamakungu wabahariwe ugira 24. Iyo nyigisho bakaba bayihabwa na Nyenicubahiro Musenyeri Yohani Ntagwarara arongoye iyo Diyoseze, akaba ari we asanzwe abafasha uko umwaka utashe.

Uyu mwaka, bari bafise ijambo nshimikiro bahuriyeko n’abandi bihebeyimana bose, ari ryo « Uwabatijwe wese ni umutumwa ». Mu bice bigize iryo jambo shimikiro harimwo ijambo Umwungere yisunze mukubashikiriza iyo nyigisho yabategurira guhimbaza neza uyo musi mukuru, ari naho bari baramutse basozerera hamwe igisabisho c’imisi icenda bagiriye mu mibano yabo. Ijambo Umwungere yashimikiyeko rero ni iri : « Ubutumwa bwacu buhamagariwe gusharizwa n’ingeso nziza ».

Mu ngeso nziza, Umwungere wa Diyoseze yashimye gushimikira ku bwitonzi bw’umutima (Raba Matayo 5, 4) : « Hahiriwe abitonda kuko bazotorana isi ». Uyo Mwungere ati si ugutorana iyi si turiko, ati ni ukuzokwibanira n’Imana ibihe vyose. Umwungere yaribukije ko umwitonzi adatwarira hejuru, yakirana ubwitonzi ibimushikira vyose, akihanganira ingeso mbi z’abandi, akarekurira n’umutima w’impuhwe uwumugirira nabi. Uwitonda, agira amahoro mu mutima. Ubwitonzi bw’umutima ni ingabirano ya Mutima Mweranda. Uwuyisavye aragabana kuko ari inyifato y’abitonda. Ubwitonzi ni ingazi ducako ngo dushikire Yezu. Yezu atwereka Ubwitonzi gute? Yezu yaricishije bugufi yigira umuntu, gushika apfe urupfu rwo ku musalaba, kubera urwo yadukunze. Urukundo Yezu yadukunze rero si urukundo rwirondera, ariko ni urukundo rwitanga. Yaritanze ku musaraba agirako arasabira ikigongwe abamwishe: « Dawe bagirire ikigongwe ntibazi ico bakora ». Turatumiriwe rero kugira urukundo nk’urwa Yezu, urwo narwo rukaba rwerekanwa n’akanyamuneza kamuje, rukamenyekanira mu bikorwa, mu kwiyumanganya n’ukugirira ikigongwe abandi; nkako izo ngeso nziza nizo zishariza ubutumwa bw’uwabatijwe wese.

Umwungere mu nyigisho yiwe ntiyibagiye kwibutsa ko utambaje Mutima Mweranda iyo ngabirano y’ubwitonzi ishobora kubangamirwa na vyinshi biyisubiza inyuma, nk’umuruho mu buzima bwa hano kw’isi, ubuzima bwo nyene busanzwe buruhisha; nk’ugusinzikazwa n’indwara, ubumuga bwo ku mubiri canke bwo ku mutima; kuruhishwa n’urupfu rw’uwo ukunda wazigako vyinshi; kuruhishwa n’ingeso mbi ikugora guheba; ukutumvikana n’abandi aho uri canke mu muryango w’amaraso; uruhamo; n’ibindi. Umwungere yasozereye inyigisho yiwe abamenyesha ko uwihaye Imana yogira amahoro mu mutima wiwe hamwe n’Imana n’abagenzi: “Ikitwica kenshi ni uko usanga dutinya kwinjira mu mutima wacu”. Umwitonzi yemera kwakira ibimushikira vyose atekanye mu mutima, ntate ishavu ku Mana no kubandi, maze utunenge twabandi ntitugushavuze ahubwo tugutume ubasabira. Ibimushikira akabibonamwo ingabirano y’Imana, agaheza akabihereza Imana abicishije mu minwe ya Bikira Mariya.

Inyigisho iheze, hakurikiye ugushengerera Yezu mw’isakramentu ry’Ukaristiya n’uguhabwa isakramentu ry’Ikigongwe c’Imana.

Patiri Romano NDIHOKUBWAYO