DIYOSEZE BUBANZA : UMWAKA W’UBUTUMWA 2018-2019

                                

                                     Icivugo : « Tunagure ingo n’imiryango yo ekleziya yo  
                                               haziko, duhereye ku bitegurira ukwubaka ».


1.    Mbanje kubakengurukira mwebwe mwese mwitavye ubutumire, mukaza ngo dusangire iyi nkuka y’Imisa twongere duhave tuganira na bamwe bamwe baronse ubutumire. Muriyo turakengurukira Imana Yo yaduhaye umutima wo kwitanga no kwitwararika kurangura ubutumwa dushinzwe bwo kumenyesha Inkuru Nziza y’Urukiza twisunze icivugo cari cashinzwe mu mwaka w’ubutumwa uheze.   

2.    Uburyo nari niyumviriye ko twoshira mu ngiro icivugo c’uyu mwaka uheze ntibwakunze ko tubukurikiza neza. Ariko umwe umwe aho aherereye yarashoboye kwifatanya n’abandi yisunze Ijambo ry’Imana duhabwa ku musi ku musi kandi dushikiriza abandi bagakuramwo umuco woboneshereza umwe umwe, gurtyo kakaba akaryo ko kuguma mu bumwe, twibumbiye muri rya « Sangiramutima » ritegerezwa kuranga abigishwa ba Yezu Kristu. Ni We nyene mu gisabisho atura Mana Se, agira ati : « …Nsabibiye kandi … boba umwe nk’uko Wewe Dawe nanje turi umwe kugira nabo babe umwe muri twebwe, maze isi yemere ko wantumye (Yoh. 17, 20-21). Kanatsinda ubuzima bw’« uwa-Kristu » (ijambo « umukristu » nico iryo zina risigura) butegerezwa gushingira kuri za ngeso nziza ziva ku Mana : « Ukwemera, Ukwizigira n’Urukundo ». Izo nazo si ururirimbo, ariko zigaragarira mu buzima, gurtyo zikatwungira ubumwe. Bitagenze uko tuba tubaye ababeshi, abangushi.

 

3.    Muri uyu mwaka w’ubutumwa w’2018-2019, Umuryango wa Diyoseze yose ya Bubanza, tuzobandanya icivugo twari twishinze mu mwaka w’ubutumwa uheze, tukinogerereze mu gutahura ukuruta ukugene abitegurira kwubaka rukristu bokwigenza. Nico gituma icivugo c’uyu mwaka  w’ubutumwa ari iki : “Tunagure ingo n’imiryango yo ekleziya yo haziko duhereye ku bitegurira ukwubaka”. Twari gushobora guhera ku yindi ntambwe mu kuzirikana ingene twonagura ingo n’imiryango nkristu, ariko twashimye guhera aho. Tuzoshishikara, mu myaka itanu iri imbere (2018-2023), kunoganza ivyerekeye inyigisho zijanye no kunagura ingo n’imiryango  yo Ekleziya yo haziko, twisunze Ijambo ry’Imana, inyigisho z’Ekleziya, imico n’ubushakashatsi bwagiye burashikwako bwerekeye ubuzima bw’abantu. Muri iyo myaka itanu, ng’ibi ivyo tuzoshimikirako :

Umwaka wa mbere (2018-2019) : Ugutegura abageni ;
Umwaka wa kabiri (2019-2020) : Umubano w’umugabo n’umugore ;
Umwaka wa gatatu (2020-2021) : Ukurondoka kwiza ;
Umwaka wa kane (2021-2022) : Indero y’urwaruka mu rugo n’ahandi ;
Umwaka wa gatanu (2022-2023) : Ibibazo bihanze ingo n’imiryango.
Ntimugire ubwoba kuko Ibiro bishinzwe Ubutumwa muri diyoseze yacu buja bwaratanguye kudutegurira izo nyigisho.


4.    None izo nyigisho tuzoshikirizwa zizova hehe ?

-    Isoko rikuru ry’izo nyigisho ni Ijambo ry’Imana.
-    Irindi soko ry’izo nyigisho ni “Ikatikisimu y’Ekleziya Gatolika”.
-    Izo nyigisho zizoshimikira kandi no ku nyigisho nyinshi zagiye ziratangnwa n'Ekleziya.
-    Izo nyigisho zizokwisunga n'ivyo ubushakashatsi bumaze gushikako muvyerekeye ingo n'imiryango kandi vyemejwe n'Ekleziya.

5.    Muca rero mutegera igituma nashimye ko uyu musi twosabira ingo n’imiryango muri iyi nkuka y’Imisa, igisabisho c’agakura kuko muri Yo twama turonkera imfungurwa n’umuco vy’ubuzima bw’umukristu ngo ntazingame ku mutima kandi ntazimagirike. Mugabo ivyo bishoboka kuranguka iyo umuntu yuguruye umutima wiwe, akemera ko iryo Jambo rimuburanya, rimumurikira akongera akamenya kandi akemera amagara make yiwe, agaheza akareka ububasha bw’Ijambo ry’Imana be na Yezu muzima yakira mu gusangira bikamushikana ku gikuriro nyaco c’umwana w’Imana. Ntabe igihetehete kandi ataco yari abuze ngo agororokere Imana n’abantu, ariko yemere kuyoborwa n'umuco w'iryo Jambo.

6.    Ijambo ry’Imana dushikirijwe uyu musi canke dushobora kwisomera(Mwene-Siraki 3, 2-6.12-14 ; Izaburi 127 (128) ; Kol 3, 12-21 ;  Lk 2, 41-52), turarisangamwo inyigisho nyisnhi zishobora guhindura ubuzima n’imigenderanire yacu n’Imana kumwe n’abandi bantu, tubishatse ikaba myiza ukuruta.

7.    Inyigisho ya mbere tuyihabwa na Mwene-Siraki mu gisomwa ca mbere. Mwene-Siraki yibutsa ibwirizwa ry’Imana rya kane “Usonere so na nyoko” akanarisigura. Kugira ngo mutegere neza inyigisho irimwo, murasoma Mwene-Siraki 3, 2-16 atubwira inyifato y’abana imbere y’abavyeyi n’inkurikizi zijanye nayo. Ijambo twasomye ritwibukije ko umwana mu rugo ategerezwa gusonera abavyeyi biwe, kubatera iteka no kubakunda, maze ivyo vyose bikarangukira mu mutima w’impuhwe n’ikigongwe umwana agirira abavyeyi biwe : “N’aho ubwenge bwa so wawe  bwoyama, uragira imbabazi, ntuzomukengere ngo ni uko ubukomezi bwawe bukiri bwose. Ico ufashije so wawe ntikizokwibagirwa, kizotuma urekurirwa ibicumuro” (Mwene-Siraki 3, 13-14).
Iciza umwana agiriye se canke nyina wiwe kimugarukako ari umuhezagiro uvuye ku Mana ; iyo amugiriye nabi naho kikamugarukako ari umuvumo. None ga mwaba, muri mwebwe umwana akunda ubuzima bwiwe yoshima kwikwegera umuvumo ? Oya. Ah’ubwo yokwikwiza imihezagiro mu kwubaha no mu gukunda abavyeyi biwe. N'abavyeyi bategerezwa kwitwararika ibibondo vyabo ngo bigire igikuriro ciza.

8.    Inyigisho ya kabiri ni Paulo mweranda ayidushikiriza, atwigisha ko “Ubuzima bushasha ari ukwishushanya na Kristu ahangamye mw’Ijuru”. Ubwo buzima burangwa n’ingeso nziza indwi ni ukuvuga ingeso nziza zose ziranga urugo n'umuryango, mu mvugo y'Abayahudi. Ingeso nziza Paulo mweranda adondaguye ni izi : “Ni mwambare umutima w’ikigongwe, ukunda abandi, wicisha bugufi, ugenza buhoro, wiyumanganya, uzi kwengenga abandi, urekurira abandi nk’uko Yezu yaturekuriye, maze hejuru ya vyose mwikwize urukundo, ariwo mukanda upfundikanya ubweranda” (raba Abanyakol 3, 12-14). Umuryango w’i Nazareti niwo karorero kacu.
Iyi nyigisho iraba bene-urugo bose, iraba mbere abaryango bose. Si mu rugo no mu muryango tuvukamwo gusa, ariko yerekeye n’umubano mutoya nsanzwe ndimwo, yerekeye n’Umuryango munini wa Diyoseze yacu, mbere n’abari mu Muryango w’Ekleziya bose.
None jewe, nkeneye guhinduka ku ruhande uruhe mu muryango ndimwo, mu mubano wanje? Mwibuke ko ata rukundo rw'ukuri ruba ruri mu rugo, mu mubano canke mu muryango, uwo ariwo wose, iyo urimwo ikinyoma, ubwishime, ubugunge, ukwikunda, n’izindi ngeso mbi zitandukanya abantu n’abandi, zitandukanya abantu n’Imana.

9.    Mu Nkuru Nziza naho nyene  harimwo nyinshi, ariko ngira ngo mfatemwo imwe gusa : Umutima w'ubugamburutsi bwa Yezu. I Nazareti, Yezu yama agamburukira Mariya na Yozefu. Araheza “Yezu akurana ubwitonzi, igihagararo n’ubutore mu maso y’Imana n’ay’abantu”.
Mu Muryango Mweranda w’i Nazareti, Yezu, ni We Mariya na Yozefu bitwararika kugira ngo agire igikuriro ciza mu maso y’Imana n’abantu. Yezu nawe akabagamburukira. Ukwo kwifata ruto kwa Yezu ni inyigisho ikomeye ku bana imbere y'abavyeyi babo. N'igihe yabwira Mariya na Yozefu ati : “Mwandonderera iki ? Ntimwari muzi ko mbwirizwa kwama ku bikorwa vya Data?”, Yezu yashaka kubibutsa ko ari Umwana w'Imana, akanabimenyesha cane cane abo bariko baraganira, ashaka ko natwe twomufata uko ari. Yezu ni “Mwene-Mana”.
Mbega abana banyu bafise ikibanza ikihe mu mutima wanyu ? Uko bameze kwose, kuva mu buto bwabo gushika no ku bitegurira ukwubakana kuko bashimanye ? Ubwo muritwararika kureresha abana banyu b’imiyabaga canke bageze mu bigero ukwubaha Imana, igisabisho, ukwubaha abandi bantu ? Canke murabareka ngo ntimukibakonya ? Ngo nta mugani mwobacira canke ngo bo mama barize vyinshi, ngo ni bimenye . Erega “Igitugu kirakura ariko ntigisumba izosi” kandi n’ “Inyundo irakura ariko ntisumba uwayujuje”.

10.     Ese rero mu ngo zanyu, abana banyu bageze mu bigero, imisore n'inkumi, borangwa n’izo ngeso Yezu yari afise : “Ubwitonzi, igihagararo n’ubutore mu maso y’Imana n’ay’abantu”. Uwo Muryango w’i Nazareti nubabere icirore mwirabiramwo ngo umwe wese arabe aho ageze mu maso y’Imana n’ay’abantu. Abavyeyi ntibatinye guha impanuro nziza no kwigisha abana babo inyifato runtu kandi rukristu. Kw'i paruwasi horinganizwa neza igihe n’uburyo vyofasha imisore n'inkumi bamaze kwiyumvira kwubaka  canke bashimanye inyigisho zobereka ingene bokwubaka rukaguma. Ni ubutumwa buhambaye bushinzwe ubwa mbere abasaserdoti cane cane patiri mukuru wa paruwasi, ariko n'abandi basaserdoti ntibabumutererane. Barondere mu bamenyeshamana ababafasha ubwo butumwa kugira ngo bugende neza kuko burahambaye. Ni umushinge ukomeye mwubakirako umuryango w'abakristu muri paruwasi yanyu.

11.    Mu gusozera, nashaka kubibutsa ko n'aho icivyumviro nyamukuru tuzoshimikirako muri uyu mwaka ari iki civugo : “Tunagure ingo n'imiryango yo ekleziya yo haziko duhereye ku bitegurira ukwubaka”, ndabatumiriye gushishikara kwitwararika indinganizo zijanye no kwubaka Umuryango wa Paruwasi zari zitegekanijwe.
Mboneyeho akaryo ko gukengurukira bimwe bivuye ku mutima abagize Ibiro bishinzwe ubutumwa muri Diyoseze yacu ku kugene bazokwitwararika gutegura inyigisho zikenewe n’ikirangamisi zotangirwako.

Imana ituje imbere yongere ihezagire uyu mwaka mushasha w’Ubutumwa dutanguye. Umuvyeyi Bikira Mariya hamwe na Yozefu mweranda batubere twese akarorero bongere bame batubera mu ngoro !

                                         Bigiriwe i Bubanza,  kuwa 27 Gitugutu 2018
        
                                         Yohani NTAGWARARA
                                        Umwepiskopi wa Diyoseze Bubanza