IHEZAGIRWA RY’INGORO Y’IMANA, ISHURE-TABARIRO RYA MUYANGE

“Iyo ngoro y’Imana nibabere ishure n’ihuriro ry’Umukama”

Ku musi w’Imana igenekerezo rya 14 Mukakaro 2019 niho hahezagirwa icese ingoro y’Imana y’Ishure-Tabariro rya Muyange, imwe mu mashure-Tabariro agize Paruwasi ya Rugendo. Ivyo birori vyari bihimbaye cane vyatangujwe n’inkuka ya Misa yaherejwe na Nyenicubahiro, Umwungere wa Diocese ya Bubanza Musenyeri Yohani NTAGWARARA ari kumwe na Patiri mukuru wa paruwase ya Rugendo hamwe n’abandi basaserdoti bari bitavye urwo rubanza.

Mu ntango y’inkuka ya misa, Patiri mukuru wa paruwase ya Rugendo yabanje guha ikaze abashitsi batari bake bari bahashitse, duhereye ku bashitsi b’iteka nka Buramatari w’intara ya Cibitoke, Musitanteri wa Komine ya Mugina n’abandi bakristu benshi bari bahishikiye. Yarongeye aranagaragaza akanyamuneza kw’izina ry’abakristu bose kuri ivyo birori bihimbaye abanyamuyange bari barindiranye igishika c’ukubona hahezagirwa isengero ryabo. Patiri Mukuru yaciye amenyesha ko ivyo birori bigizwe n’imigirwa itatu mikuru mikuru ariyo guhezagira impome zine z’isengero n’isakirisiya, guhezagira Altari hamwe no guhezagira i Tabernakulo hanyuma yongera anabatumirira kubikurikirana neza ido n’ido.

 

“Ni mwakundana gutyo muzosa n’Imana”.

               

Mu nyigisho yiwe y’uwo musi, Umwungere yabanje kumenyesha abakristu insiguro y’ibimenyetso bimwe bimwe vyo mu ngoro y’Imana, ibikoreshwa mu bisabisho cane cane mu gisabisho c’inkuka ya misa. Yaribukije abakristu ko twese tuvukana kuko dufise Dawe wa twese ari naco kimenyetso c’ubumwe dufitaniye, ubwo nabwo bukaba bukomoka ku Butatu Bweranda Mana imwe rudende umuvyeyi wa twese. Yarongeye aratumira abakristu kwumvira ijwi ry’Umukama ridodora mu mutima wa kiremwa-muntu wese no kurirangura kuko twese twaremewe ubuhirwe tugategerezwa gukundana nk’uko twikunda twebwe nyene.

“Urukundo rurakiza kuko rufise ububasha”

Muri iyo nyigisho y’uwo musi yari ishimikiye kw’ibwirizwa ry’urukundo, yaribukije ko umukunzi w’ukuri abonekera mu magorwa. Umwungere ati: “Urukundo rurakiza kuko rufise ububasha, kandi urukundo rwa Kristu rudutumirira gukunda ubwa mbere mu gusoneranira no mu kwubahana rukadutuma kandi kwubaha n’abo tudasangiye ukwemera”. Umwungere yaratumiriye kandi abakristu bose kwengengana mu buzima bwa misi yose mu gukunda bose atagucagura, abakristu, abapagani mbere nabo tudasangiye ukwemera. Umwungere ati: “Murahezagire ntimuvume”. Urwo rukundo rw’ukuri ruzoturanga mu gihe tugwereka n’abadushayeko kuko arirwo gashusho k’urukundo Imana yadukunze mu kuturungikira umwana wayo w’ikinege kugira ngo aducungure maze tubone gukira, rwa rukundo rw’Imana rutagira ingero ati ni mwakundana gutyo muzosa n’Imana.

Mu kurangiza, umwungere yasavye abanyamuyange ko iyo ngoro y’Imana yobabera koko ishure ry’Umukama rikababera vy’ukuri ihuriro ry’Umukama nabo. Yaranabasavye kandi kuyibungabunga kandi ngo bagume bafatanye mu nda.

Mu bagiye barafata amajambo bose inyuma y’Inkuka ya misa baragaragaje akanyamuneza kabaranga kuri uyo musi mu gukengurukira Imana n’abo bose yaciyeko kugirango iyo ngoro y’Imana ishobore kuboneka, harabaye mbere n’akanya ko gutanga ubushimwe butandukanye kubitanze kurusha abandi.

Turangize tubamenyeshako ivyo birori vyarangijwe n’uguhurira hamwe mu gusangira akajumbu mu munezero n’agahimbare ntangere.

Fratri Dieudonné NZEYIMANA