IHWANIRO RY’URWARUKA RIGIRA 12 CIBITOKE, 6 MYANDAGARO 2018

 

                         
                                                             

                                                    « Muri nya gicu, hava ijwi rivuga riti :
                                          ‟Uyu ni umwana wanje natonesheje, nimumwumve” » .

Ese ingene biryoheye ijisho kwibonera abana b’Ekleziya  y’i Burundi bakoraniye hamwe n’Abungere babo mw’ikoraniro ry’urwaruka kuva igenekerezo rya 06 gushika kurya 10 Myandagaro 2018 muri Diyoseze ya Bubanza, Paruwasi ya Cibitoke.

Kuwa 5 Mukakaro twari twamenyesheje ko integuro y’iri hwaniro ry’Urwaruka muri Diyoseze ya Bubanza, paruwase Cibitoke iriko iragenda neza. Inkoko niyo ngoma, umusi uza washika aho isinzi ry’urwaruka ryaje rituruka hirya no hino mu ma Diyoseze agize Ekleziya y’i Burundi rigana Diyoseze ya Bubanza. Inkuka ya misa yo kwugurura iryo hwaniro rigira irya cumi na kabiri yarongowe na Nyenicubahiro Musenyeri Yohani NTAGWARARA akikijwe n’Abepiskopi b’Amadiyoseze ya Muyinga, Gitega, Ruyigi na Bujumbura tutibagiye Musenyeri Samuragwa wa Diyoseze ya Bubanza hamwe n’abasaserdoti batandukanye baje baherekeje urwaruka rurenga ibihumbi bibiri.

 Mw’ijambo ry’Ikaze, Umwungere wa Diyoseze ya Bubanza, Nyenicubahiro Musenyeri Yohani NTAGWARARA yagize ati : « Birahimbaye urwaruka rukoranye, rwigina ukwihindura kw’Umukama wacu Yezu Kristu. Tuje ngo Umukama atugaburire Ijambo ryiwe, Ijambo rihumuriza nka rimwe ryabwirwa Bikira Mariya : « Humura, Mariya, waragiriwe ubuntu n’Imana ».  

Kw’izina rya Diyoseze ya Bubanza, Umwepiskopi yakiriye icese abari bitavye iryo hwaniro. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka  n’intumwa y’uwuserukira Papa mu Burundi, intumwa y’Umushikiranganji w’Urwaruka, amaposita n’ugutumatumanako amakuru, umuhanuzi mwishikira mu biro vy’Umukuru w’Igihugu, umushingamateka yatowe mu ntara ya Cibitoke, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w’Intara ya Cibitoke, abasintanteri b’amakomine agize intara ya Cibitoke, na bamwe baserukira ubuzi butandukanye mu ntara ya Cibitoke. 

Mu nyigisho y’uwo musi, Umwungere wa Diyoseze ya Bubanza yagize ati:
« Muri nya gicu hava ijwi rivuga riti : ‟Iryavuzwe riratashe, ivyo Umuhanuzi yavuze vyashitse mw’ijwi ku musozi wa Tabor”. Ivyashitse mw’ijwi ni ibi: ‟Uwuje imbere ya wa mutama ahabwe icubahiro, ubuninahazwa n’inganji”. Ni imvugo ngereranyo itubwira ubwiza bw’Imana. Yezu Kristu nawe akiyita Umwana w’umuntu. Kw’isi Yezu Kristu arimitswe asa na twebwe yitwa muntu, arimitswe imbere y’ivyabona bitatu : Petero, Yohani na Yakobo. Uyu musi natwe aratwihereranya nk’uko yihereranije abatumwa batatu ngo atubwire uwo ariwe n’ubucuti dusangiye nawe. Kubera iki abihereranya? Ni uko yari amaze kubaburira incuro zitatu ko buca ababara, akicwa, agahambwa, haheze imisi itatu akizura mu bapfuye. Ariko ntibabitegereye. Ntibari bwamenye ingene bakwiye kumukurikira; bari bagifise ivyiyumviro nk’ivyabantu. Bashaka ibiti, ivyicaro (aha twokwibuka bene Zébédé). Ubukuru Yezu ashaka kubabwira ni ugusukurira abandi, ukwicisha bugufi. Yezu agomba kutwigisha ko ubukuru nyabwo ari ugusukurira abandi mu kwicisha bugufi. Muri abo batumwa batatu  hasigaye umwe gusa (Yohani) aho Yezu yafatwa: Yakobo yarahunze, Petero nawe aramwihakana. Yezu ashaka ko bazoba ivyabona vyiwe, bakamushingira intahe amaze kuzuka.

                                    
  
Yerekeje ku rwaruka rwari aho yavuze ati: « Humura urafise So wawe akwitaho ». Imana yarakwujuje ubutore, Inema n’Urukundo vyayo. Yababwiye kandi ko umwe wese yashimwe n’Imana umusi yabatizwa. Ijwi riguma risamirana muri umwe wese ; ariko bisaba kuryumva atari mu nduru ariko mu gacerere. Yabandanije amenyesha ko iyi misi bazoyimara bumva inyigisho kugira ntibagire ubwoba kuri kazoza kabo. Ati: “Humura urafise So wawe akwitaho”. Iryo jambo rero rikomeza ukwemera, rikaremesha kugirango imisaraba yacu tuyitware neza, ritugira ivyabona vya Yezu Kristu nka Yohani Umutumwa atatinye kuvuga ati: « Ico twiboneye, twumvise, tugakorakora nico natwe tubashikirije ». Umutumwa nyawe, ashingira intahe Yezu Kristu atari mu majambo gusa ariko cane cane mu buzima.Mu gusozera inyigisho y’Ijambo ry’Imana, umw’Episkopi yagize ati: “Muje kurondera ibizobafasha gukayangana nka Yezu mu nyifato yanyu, ubuzima bwanyu buhinduke, Uburundi buhinduke, mbere n’isi yose ihinduke mutarondera amaronko ariko mumenyesha ijambo ry’Imana. Ariko rero imbere yo gusozera Inkuka ya misa, intumwa y’uwuserukira  Papa mu Burundi amaze kuramutsa abari bakoraniye ngaho, yaciye yungamwo ati: « Turasubiriye guhura muri kino gihe ciza Umukama aduhaye, turashimiye igisata c’ubutumwa bw’abalayike co kimwe n’inama y’Abepiskopi hamwe na Diyoseze ya Bubanza kuri kino gikorwa kiriko kiraranguka. Kuri twebwe abakristu n’uguhindura ivyiyumviro vyacu tukaba bashasha ». Ese ivyiyumviro be n’ibikorwa vy’abaje mw’ikoraniro vyogira isoko mu Mana. “Twemere kwigishwa, guhanurwa no guhabwa ubutumwa”.

Mw’Ijambo ryukugurura icese iri hwaniro rigira irya cumi na kabiri, Nyenicubahiro Musenyeri Yohakimu NTAHONDEREYE, Umwungere wa Diyoseze ya Muyinga akaba n’Umukuru w’Inama Nkuru y’Abepiskopi Katolika mu Burundi yagize ati: « Ndi n’iteka ryo kubigina kw’izina ry’Inama Nkuru y’Abepiskopi,  mwebwe rwaruka mwavuye mu ma Diyoseze yose n’abasangwa ndetse n’abavuye mu gihugu kibanyi ca Kongo ». Yamenyesheje ko iri hwaniro ryateguwe ngo urwaruka rwigishwe, ruhanurwe, ruhabwe n’ubutumwa. Rwasabwe kwakira iryo hwaniro nk’ikimenyetso c’urukundo Abepiskopi barufitiye. Yaboneyeho kumenyesha urwaruka imigambi Ekleziya ibafitiye mu nteguro y’ibikorwa izoshika mu mwaka w’2022 ; iyo nteguro nayo ikaba ari iyi:
1. Kubagwiriza inyigisho nkomeza-kwemera ;
2. Kubategura babe abantu babushitse, gutyo haze havemwo abazoba indongozi nyazo, zibushitse kugira igihugu kibe mu mahoro arama ;
3. Gutegura urwaruka kugira rushobore gushigikirana no kwiteza imbere mu gukorera hamwe, gutyo  ubukene butuzwe, cokimwe n’ibibazo vyo kubura akazi. Iyi ikaba intererano ya Ekleziya igomba guterera urwaruka.
Yarangije amenyesha ko yuguruye icese  ihwaniro rigira 12 ry’urwaruka mu Burundi. Inkuka ya misa ikaba yasozerewe n’umuhezagiro wicese wo kurungika urwaruka mu mibano. Tworangiza tubamenyesha ko iri hwaniro ryisunga icivugo kigira giti: “ Humura Mariya, waragiriwe Ubuntu n’Imana” (Luka 1, 30).

                          
   
                                                 Patiri Romano NDIHOKUBWAYO