IHWANIRO RY’URWARUKA RIGIRA IRYA 12 CIBITOKE,kuwa 7 Myandagaro 2018 (Igice ca mbere)

                                    

“Yezu ni We musa Muhuza w’Imana n’abantu, kandi niwe musa Mucunguzi w’isi”.

Diyoseze ya Bubanza yaratewe iteka ryo kwakira Ihwaniro ry’urwaruka rigira irya 12. Umusi wambere w’ihwaniro wari wahariwe kwakira urwaruka no kugurura icese iwaniro , iyindi misi ikurikira ikaba yahariwe inyigisho zitangwa n’Abepiskopi b’amadiyoseze agize Ekleziya y’i Burundi. Izo nyigisho zitandukanye zigafasha urwaruka gukomera mu kwemera no kuba abakristu bagendera ubuntu. Ni mw’iyo ntumbero ku musi wa kabiri, igenekerezo rya 7 Myandagaro, Abepiscopi Gerevasi BANSHIMIYUBUSA (Diyoseze nkuru ya Bujumbura) na Simoni NTAMWANA (Diyoseze nkuru ya Gitega) imbere y’umutaga bashikirije inyigisho zihambaye cane mu buzima bw’umukristu, na cane cane ku rwaruka

                                                                                        
“Munyigisho yiwe, Nyenicubahiro Musenyeri Gerevazi BANSHIMIYUBUSA yashimikiye ku vyiyumviro bikuru bikuru bibiri: “Yezu ni We musa Muhuza w’Imana n’abantu, kandi niwe musa Mucunguzi w’isi” . Yaribukije icivugo c’ihwaniro ry’urwaruka cagenywe n’umuvyeyi wacu papa ari naco c’ivugo shimikiro  ati: “Humura Mariya, waragiriwe ubuntu n’Imana”  . Mugutora ico civugo, Nyenubweranda Papa yashimye ko uwo muvyeyi Bikira Mariya yoduherekeza, akadukebura kumwe yabigira ku bugeni bw’i Kana mu Bugalile. Urwaruka rwokwisunga uyo muvyeyi kuko Bikira Mariya yatowe ari muto, gutyo aba umuhimbare w’Imana mu buto bwiwe. Umwepiskopi ati: “Rwaruka, mumeze nka Bikira Mariya kuko muri mu bihe nk’ivya Bikira Mariya (ubuyabaga), kuko mushobora kandi kuba m’ubwoba”.

                                           
Dutegerezwa kuba abakunzi ba Yezu Kristu niho tuzoshobora guhumurizwa n’Imana. Yezu Kristu We musa Muhuza w’abantu n’Imana akaba ari We Mucunguzi wacu, ntasubirizwa mw’ijuru no kw’isi, ni we wenyene musa ashobora kuduhumuriza kumwe yabigirira Bikira Mariya amaze gutegwa iteka ryo kuba Nyina w’Imana. Dutegerezwa rero gutegera no kumva ko duhumurijwe kuko uko Imana iduhishurira umuhamagaro uhambaye, niko Imana idufashisha inema bikwiranye zodufasha kurangura ubutumwa bijanye.


Ariko rero, ibituma urwaruka rugira ubwoba ntibibuze:
-    Kwiyumvira kazoza bakabura inyishu. Ariko ntivyodutera ubwoba kuko vyarashikiye n’abahanuzi bamwe nka Yeremiya, Izaya, Amosi na Musa.
-    Guterwa ubwoba n’ibanga nka Bikira Mariya.

Ico twomenya n’uko ibanga ry’Imana ritera ubwoba kandi ko ubwoba mu buzima ari ibisanzwe. Imana yaratugiriye ubuntu rimwe rizima aho yaturungikira Umwana wayo w’ikinege Yezu Kristu (Mt 8, 26-27). Ntabihuhusi vyodukorako turikumwe na Yezu Kristu we musa Muhuza w’abantu n’Imana akaba n’Umucunguzi w’isi. Tumuhisemwo, ntawoshobora kuduhungabanya. Mu gihe ca none, abigisha b’ibinyoma baruzuye, mbere bagaheza bakigira abandi bakiza babesha. Igitangaje ni uko abatari bake, cane cane urwaruka, baca babakurikira bakazimira; gutyo bagata urukiza bagahitamwo agakiza. Izi nyigisho nizidufashe kuba mu kwemera kw’ukuri atari ukwemera kw’ibishobisho. Uko ibihuhusi bigwira niko dutegerezwa kwihambirira kuri Yezu Kristu, naho ubwenge bwacu bwozindwa. Mu gushimangira inyigisho, Umwepiskopi yagize ati: “Izi nyigisho ntakindi zigamije atari ugukuza ukwemera kwanyu kugira mutegere neza ko Yezu ari We musa ashobora kuduhuza n’Imana kandi akongera akaducungura. Kandi ntawundi, haba kera, haba ubu canke muri kazoza ashobora kumusubirira”. Kuko mu biboneka, ntawundi ashobora kuduhuza no kuducungura nkawe. Turikumwe na Bikira Mariya tuzogira ukwemera gukomeye kurengeye ukw’ibishobisho.”  Duhamagariwe rero guhitamwo neza, tugahitamwo Kristu kuko tuba duhisemwo Umuhuza w’Imana   n’abantu akaba n’Umucunguzi ntasubirizwa w’isi.
Hariho abo bigora gutahura ikinyegezwa c’Ubutatu Bweranda maze bagatangura kuvuga ngo “Imana ntivyara, Imana ntamwana ifise, Imana n’imwe”. Ico twomenya, ni uko Ijambo ry’Imana ryo nyene ubwaryo ritwemeza ko Yezu Kristu ari Umwana w’Imana (Ga 4, 4-5). Uwo Yezu yarabayeho, akora ibitangaro mu gusubiza ubuzima abapfuye. Yezu wenyene ubwiwe aravyivugira ati: “Ndafise Data”. Agire asubire kwa Se yagize ati: « Sindabasize mwenyene ndabasigiye Mutima Mweranda ». Naho rero vyotugora gutegera, turabona ko Ijambo ry’Imana ritwemeza ko Imana ari imwe mu bapersona batatu: Data, Mwana na Mutima Mweranda. Umwepiskopi ati: “Turabikabakaba, kuko mu gihe twoyitahura, ntiyoba ikiri Imana kuko twoba tungana. Mungereranyo, nkuko izuba turimenyeshwa n’imishwarara yaryo niko n’Imana tuyimenyeshwa n’Umwana wayo yavyawe n’Umugore”. Kubera iyo mvo, turemeza atamakenga ko Imana    ishobora kuvyara kuko ishoboye vyose. Ntacoyibuza rero kutuvyarira Umwana kuko ni Mushoboravyose. Yezu Kristu ni Umukandizi kuko ari We musa asangiye kamere na Se kandi ni We musa asangiye kamere n’abantu gutyo bigatuma aba Umuhuza yizigirwa na Data n’abantu kuko asangiye ubumana na Se agasangira ubuntu n’abantu uretse igicumuro. Muguhuza Imana n’abantu Yezu yashimye kwitorera abatumwa kugira ngo afatireho mu gushinga Ekleziya; nico gituma Inama nkuru ya Vaticano ya kabiri ivuga iti: « Muri Ekleziya niho hari umwuzurira w’ibishobora kutwungira ubumwe m’ubuzima bwacu ».

Nyenicubahiro Umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura yasozereye inyigisho yiwe aduhamagarira kugendera ukwemera kwacu no kuba abahuza b’abandi. Iyo nyigisho iheze, Umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega nawe yaciye ashikiriza inyigisho ya kabiri y’imbere y’umutaga. Nayo ikaba yarishimikiye kugusubiza hamwe no kurekuriranira: “Ibintu nshingiro bidufasha gusubiza hamwe no kurekuriranira”.

Nyenicubahiro Musenyeri Simoni NTAMWANA, Umwungere Mukuru wa Diyoseze Nkuru ya GITEGA, Munyigisho yiwe, yabanje kwibutsa urwaruka ko ahari abantu hama hari urunturuntu, maze urwo runturuntu rugahava  rushika ku bintu bibi rwose mbere abantu bagatandukana, bagatukana, bakarwana no kwicana bakicana. Umwepiskopi ati: “Ijambo tugiye kuyaga turikura mu nyigisho y’umuryango w’Ekleziya itomora ingene twebwe abana bayo tworinganiza imibano yacu kugira ngo ibe myiza, idukuze mw’ibanga Imana yaduhamagariye, muri rya torwa ryacu ryo kuba abana bayo.” Umuntu yama yibuka gutereka yamaze gusesa. Kuroha abantu mu ntambara ntibiteba gushikwako kuko abantu bama barondera amaronko. “Jewe” yiwe yama yita imbere nk’akaguru kari ubusa. Ico twomenya, si abanyamahanga badutuma turyana naho vyashitse bagahuba muri bimwe bimwe. Inabi iri muri twebwe niyo ituma haba amatati. Turamaze kurenza imyaka 60 turi mundyane mu Burundi bwacu.

Ntitwatandukanye ngo n’uko tuvyohejwe n’abanyamahanga nkuko abanyepolitike bamwe bavyiyumvira kandi bakanavyigisha abakiri bato. N’imbere y’uko dutwarwa n’abanyamahanga, akari muri twebwe kamye katwosha gutandukana. Uturorero ntitubuze: abatwa bamye bakumirwa, abahutu n’abatutsi bakanka abatwa ku buryo atawabaha umugeni. Umwepiskopi yashinze intahe ati: “Ndibuka nkiri muto ngiye kuvoma mu nkono yabumbwe n’abatwa, ingene navuga amajambo atabereye nabwirwa n’abavyeyi mu koza iyo nkono: « Uragapfana intekera ku mutwe! Urakabura iyo uva n’iyo uja!  Iyi nkono ikameneka, urakameneka nawe »! No hagati y’abahutu n’abatutsi, ntawovuga ko ata cabaye, mbere imigani imw’imwe iravyerekana: « Ukiza umuhutu amavunja akakwirukako! Ukiza amaso umututsi agaheza akayagukanurira »! Ayo majambo canke inyifato, ntamunyamahanga yaje kuvyigisha abarundi. Amatati yagiye araba kandi yisubiriza ntakindi yari yubakiyeko atari amaronko no gukumirana mu kutarondera gusabikanya ivyo Imana yaremye. Tuzotera imbere rero twemeye gukorera hamwe, tukemera gukora ku nkoko imwe, tugaheza tukarekuriranira bimwe bivuye ku mutima atari ukwigirisha. Kuko “iyo umuntu yanse kurekurira mugenzi we, ahinduka igikoko, acika inyamanswa”! Nta wundi muti wo gusubiza abarundi mu ruhongore rwabo atari ukubafasha kurekuriranira no gusubiza hamwe.

None ivyodufasha kurekuriranira no gusubiza hamwe ni ibihe?
Dufatiye ku nyigisho kama y’Ekleziya Katolika y’imigenderanire n’imibano mu bantu, ivyotuma abantu basubiza hamwe ni ibi bikurikira:
-    Guhinduka vyukuri mu guhindura ingiro n’ingendo, ingene duhana akazi, ingene tubabarana, ingene turabana tugaheza tugahindura n’imvugo zacu zisesereza, ivyo bikadushikana kugusubiza hamwe nyezina.
-    Gushiramwo ugushaka gushimitse kandi kukiyerekana mu kwivako bimwe bishemeye tukemera guhindura ivyo twahoramwo.
-    Gutunganya neza ivy’intwaro na politike mu kugira ugushaka kwinjiye mu ndinganizo y’imibano, ukwisubirako kw’intwaro mu kurekura imbohe za politike, mu kubaka ivyibutso bihuza abantu bose atari ibiraba umurwi umwe w’abantu.
-    Kurondera amahoro mu bantu mukugira imigenderanire ihumuriza, gushira ibirwanisho vyose hasi, haba ibicira “amate” canke ibicira umuriro, gusubiza ibirwanisho kuko abakristu dutegerezwa kuba ibikoresho vy’amahoro.
-    Kwinjiza mu mitima no mu mico ukwo gushaka gusubiza hamwe kugira dushike kukigongwe c’ukuri n’ukurekuriranira bimwe bishemeye. Ni navyo biraza ishinga Ekleziya. Ikigongwe casabwe canke gitanzwe kiremurura umutima w’uwushaka gusubiza hamwe. Ariko ico twomenya ni uko ukurekuriranira kwigwa, kukavomerwa, kukitwararikwa.
-    Kuvugana ukuri tugaheza tukababarana atakwikwegerako, tukirinda kwikurako tugira duti: “niwe yantanguye”, mu kuvugana ivyababaje uwundi atakurondera kunyegeza ukuri.
-    Igisabisho kuko gikanda imitima, gikiza ibikomere. Ico gisabisho kikaba ico guhozako, kitavanako nk’ico gusaba amahoro no gusubiza hamwe.
-    Ugutabarana no gusubiza hamwe atari “si sekura ungurane”. Dutegerezwa kwitwararikana kuko turi abantu twaremanywe agashusho k’Imana. Kuko “gukundira umuntu ubuhutu canke ubututsi bwiwe ni ubujuju bwa nyuma. Umuntu ni uwo gusonera kuko afise agateka nkawe”.
Mugusozera Umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega yahanuye urwaruka agira ati: “Yezu yaduhuje n’Imana, yadufashije kunywana n’Imana, tukagenda tugana intebe y’ikigongwe c’Imana. Uwo Yezu yaricishije bugufi, apfa nk’umuja wanyuma, araheza aturonkera ubwuzure bushasha. Nitugende natwe dusubize hamwe. Abadahuza bose bategerezwa guca muriyo nzira y’ukwicisha bugufi. Ivyo bitabaye, ivyo turiko turagerageza vyose bizohava bidutekurukana. Tugumane umwizero mu Mana, gutyo izodufasha kandi ntitugire ubwoba.  

Inyuma y’inyigisho, urwaruka rwahawe akanya ko gushikiriza akarubakiye kuvyari bihejejwe gutangwako inyigisho.                                                     Patri Romano NDIHOKUBWAYO