IJAMBO RYASHIKIRIJWE N’UMUSASERDOTI MUSHASHA ASERUKIYE ABARI BAHEJEJE KWATIRWA KURI UYU WA 18 MUKAKARO 2020 MURI PARUWASE YA MUSIGATI

IJAMBO RYASHIKIRIJWE N’UMUSASERDOTI MUSHASHA ASERUKIYE ABARI BAHEJEJE KWATIRWA KURI UYU WA 18 MUKAKARO 2020 MURI PARUWASE YA MUSIGATI

Ku musi wa 18 Mukakaro i Musigati muri Diyoseze ya Bubanza, abakristu bari buzuye akanyamuneza, tutibagiye n’abandi bakristu bari bavuye mu mice itandukanye ya Diyoseze, basidukanye n’iyonka baje kwigina no gutangarira ikinyegezwa c’ibanga ry’Ubusaserdoti. Inyuma y’inkuka ya misa harashikirijwe amajambo. Muri yo, umwe mubatiwe, Nyakubahwa Patiri Andreya NKIZWANABAKE, yarashikirije ijambo ry’ubukengurutsi mw’aya majambo agira ati:

«“Ukuyagira umuntu ivyo kw’isi gusa ni ugupfunyapfunya bishira kuzimanganya ubuzima bwiwe kuko umuntu muri we asanzwe ahamagariwe kuba mu buzima bweranda burengeye kure niyo ubuzima bwo ng’aha kw’isi”. Ni kuri iryo jambo ry’umuhinga Yakobo Martino nishimikije, kw’izina ryanje no kw’izina rya bangenzanje baronse amabanga n’amabango, ngo ngaragaze akanyamuneza kuri uyu musi udasanzwe, umusi w’imbonekarimwe, umusi w’intasubirizwa kuri twebwe. Ni ivy’ukuri ni intasubirizwa kuko Imana mu rukundo rwayo yararondeye umwumwe muri twebwe iraduhamagara ngo tuze idutume kuzohora tuyaga ivyiza vyayo birengeye kure n’iyo ivyo ngaha kw’isi ari na vyo bituzanira ubuzima bwerenda. Ivyo navyo yashimye ko biranguka uyu musi.

Iryavuzwe riratashe, nk’uko no mu Kirundi babivuga bati: “Ijambo ry’umukuru turishima umukura”, bamwe twatiwe mw’ibanga ry’Ubusaserdoti, abandi ry’Ubudiyakoni, n’abaronse ibice bigana ubusaserditi, ni ukuvuga Ubukorezi n’Ubusomyi. Aha mubona imitima yacu yuzuye akanyamuneza, akamwemwe n’ugutangara, imbere y’iryo banga atari ikibangangwe, y’iryo teka ritekeye agateka, y’iryo Sakramentu risanga isangiramutima ry’abakristu. Ni ikinyengezwa Imana yashimye kutugabira iciye ku mwungere wacu tutari tunabikwiye. Umuririmvyi ati “sinogenda ntashimye”, nanje sinokwubahuka kugenda ntakengurutse vy’imvamutima iyo ngabirano y’agakura y’Ubasaserdoti-busuku ngo nongere nkegurukire abadufashije kugira tube ico turi uyu musi.

1) “Imbere y’uko ndakurema mu nda y’uwakwibarutse nari ndakuzi, utaranavuka nari narakwitoreye” (Yer 1,5). Turashimiye Imana yo ari nyagushimirwa yaranguye umugambi wayo kuko yashimye ko ishaka ryayo riranguka riciye kuri twebwe ikadutorera kudutuma mu murima wayo.

2) Turashimiye abatwibarutse, bo bakiriye ingorane zose umuvyeyi acamwo gushika yibaruke yongere ashikane umwana mu bigero; bakaturera mu ndero runtu, indero rukristu ata kindi kibaraza ishinga atari uko twohimbara Umukama, mbere akitorera no mu bo bibarutse.

3) Turashimiye kandi n’abatureze mu rugendo rw’intebe y’ishure twagize; novuga abatwigishije mu mashure yintango, ayisumbuye, mu ma Seminari atandukanye twizeko n’ahandi. Mwaritanze, mwararushe kugira muturamure, nakare muri ba nderagakura, ba ndereruburundi n’Ekleziya, murahozako, murabona ko biteye igomwe.

4) Ntitworeka gukengurukira Abasaserdoti bakuru bacu bagiye baratwakira mu ma paruwasi atandukanye twaciyemwo. Baratubereye abavukanyi koko mu kutweraka umwonga uhuma n’uwudahuma, mu kuturemesha, mu dukebura no mu kudutera intege bati: “Imbere ni heza”, sinibagiye abo bose batubaye hafi haba abavukanyi, abagenzi, ababanyi n’umuryango w’abakristu batahengeshanije kudusabira. kudushigikira no kudutera intege nakare “ntituri ba gati ka waga kuma kakisenya”, canke “banyamwigendako”. Turi mu muryango wagutse kubw’urukundo rwa kristu.

5) Turashimiye ivy’umwihariko Umwungere wa diyoseze yacu, we twashikirije iciyumviro cacu akacakirana urweze mbere agaca aturungika kwitegura mu maseminari atandukanye none aranguye iryo Umukama ashaka nk’umwanditsi w’ibaruwa ryandikiwe abahebereyi rigira riti: “Uzokwama uri umusaserdoti nka Melchisedek”(Abaheb. 5,21).

Twese hamwe, ni twisange muri iryo Sakramentu risanganya imitima rigasesekariza akanyamuneza k’abasangiye Umusaserdoti Mukuru ariwe Kristu, dutere impundu na kare “twatewe iteka ritekeye mu biteye akoba”. Iryo Sakramentu ry’Ubusaserdoti-busuku n’ibice birigana, aho hambere ryari ibanga ry’akaryango ry’abo mu muryango wa bene-Levi. Umukama yararityoroye icese ku wa kane mweranda aho yagira Isakramentu ry’Ukaristiya. Ubusaserdoti rero si akabanga na kare “akabanga ni agapiripiri kababa cane”, si kandi ibanki kuko muri ryo atabubiko bw’ivyo kw’isi burimwo; ahubwo ni ibanga, kuko uwuryakiriye aba abaye uwundi Kristu, ni ukuvuga Umusaserdoti, Umuhanuzi n’Umwamwi. Si ivy’imbeshere ni ibanga; ibanga naryo ribangirwa ingata.

N’aho numva noshimikira rero ngo ndabasabe mwebwe mwese mwarengutse ngaha, mutazanywe n’ugutangarira ibirori ahubwo n’ukwakira ibinyegezwa vy’Umukama, kwama mudusabira, mudushigikira mwongera munaturemesha mutaravye amagara make yacu, kuko agasabisho ni za mfungurwa Imana yaha Eliya kugira abandanye urugendo aja kubonana n’Imana ku musozi wa Horebi agira ati: “Vyuka ufungure kuko urugendo ni rurerure (1Abami 19,7). Muri urwo rugendo rurerure dutanguye rw’ubuzima bw’ibanga, ukuba beranda nk’uko Data wo mw’ijuru ari Mwerenda, ni ryo hangiro ryacu ari naryo rimurikira abandi. Muradusabira ngo ntituze twimenyere ngo duheze dutere ubwoba altari y’Umukama ahubwo tuze twamane ubwoba imbere y’iyo altari, kuko Umukama ari mukuru cane, Muterakoba maze ivyiza vy’Umukama bishware igihugu cose na kare ngo “umwera uva i bukuru ugakwira igihugu cose”.

Sinovuga nk’abarundi bagira bati “Uja mw’ishamba utazi ugaca inkoni utazi”, ahubwo novuga nka Ogustino mweranda agira ati “Ico ndi ku bwanyu kirantera ubwoba ariko ico ndi kumwe namwe kirandemesha”. Ni ivy’ukuri, n’aho iryo banga rihambaye cane turahimbarwa kuko turyakiriye kw’izina ry’igihugu c’Imana kandi ko dusangiye iteka ry’ubukristu. Nitwaremeshwa namwe, tugasabirwa namwe, tugashigikirwa na mwebwe si ivy’imbeshere, twese tuzoharonkera akoyoko k’imitima yacu.

Bavukanyi twagabanye ibanga, tukaba turi mu kanyamuneza k’abaje kudushigikira, naho ata banga ribura ikibangangwe, ibigora ntibibuze. Turame tuzirikana ko “Ibuye riba rito ariko ntiriba ritoto”. Umukama we yadutoye nta kindi atwipfuriza atari ukurangura ico adushakira. Paulo aranatumenyesha ko “Aho hose ndi umunyantege nke niho mba nkomeye”. Twibuke ko abahanuzi, naho bari batowe n’Imana, ibibatera ubwoba vyabasanganira ku muryango bavuye kubonana n’Umukama. Ivyo na vyo ntivyaheze; aho naho ntavuze ko vyiyongeye. Turame dusaba ingabirano yo kwihererana n’Umukama kugira atwugururire umutima yongere atwuzuzemwo ikibereye comuninahaza.

Abarundi bati “Ukuvuga menshi si ko kuyamara”; kubw’akanyamuneza katwuzuye twari kuba turarinjora, tugatera impundu ihuhutira mu mutima, inanga zigasamiranira aharengeye, zigasekera kuko twagabanye ibanga atari uko twari tubikwiye ahubwo ku bw’ubuntu bw’Imana. “Akaryoshe ntigahora mw’itama”, turabashimiye mwebwe mwese mwavuye mu mihingo itandukanye muzanywe n’ukudushigikira, ku kigoro kanyu mwagize kugira dusangire ivyiza bihimbaye kandi bihambaye, ivyiza vy’agatangaza aho twese dushira hamwe amajwi tuvuga nka Ogustino mweranda ati “Waraturemye utwiremera Mukama, umutima wacu ntushobora gutekana na gato utaruhukiye muri wewe”.

Nimusangwe iteka Imana yabateye,
Nimusangwe akanyamuneza kamaho, Nimusangwe Abasaserdoti-basuku muri mwebwe,

TUGIRE KRISTU »!!!!

Hari n’ayandi majambo yashikirijwe n’umuvyeyi umwe yaserukiye abavyeyi b’abaronse amabanga n’amabango; hakaba n’ijambo ryashikirijwe n’Umwepiskopi asozera yongera ashimira abakristu ba Paruwase Musigati ingene bitanze mu gutegura amasabamana; yaranashimiye abitanze bose kugira ngo urubanza rugende neza. Yasozereye ashikiriza Abasaserdoti bashasha ubutumwa.

Patiri Romano NDIHOKUBWAYO