IJAMBO RYASHIKIRIJWE N’UMUSASERDOTI MUSHASHA ASERUKIYE ABARI BAHEJEJE KWATIRWA KURI UYU WA 18 MUKAKARO 2020 MURI PARUWASE YA MUSIGATI

IJAMBO RYASHIKIRIJWE N’UMUSASERDOTI MUSHASHA ASERUKIYE ABARI BAHEJEJE KWATIRWA KURI UYU WA 18 MUKAKARO 2020 MURI PARUWASE YA MUSIGATI