IYATIGWA MW’IBANGA RY’UBUSASERDOTI N’UBUDIYAKONI N’ITANGWA RY’IBICE BIGANISHA KW’IRYO BANGA RY’UBUSASERDOTI MURI PARUWASI MUSIGATI

IYATIGWA MW’IBANGA RY’UBUSASERDOTI N’UBUDIYAKONI N’ITANGWA RY’IBICE BIGANISHA KW’IRYO BANGA RY’UBUSASERDOTI MURI PARUWASI MUSIGATI

Hari kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 18 Mukakaro aho Ekleziya iri i Bubanza yari mu kanyamuneza ko kwatira mw’ibanga ry’ Ubusaserdoti imisore itandatu yari imaze imyaka itari mike ivyitegurira, hamwe n’imisore itanu yatirwa mw’ibanga ry’ubudiyakoni ; tutibagiye abandi batari bake bashikirizwa ubutumwa bwo gusoma Ijambo ry’Imana hamwe n’abakorezi. Iyo migirwa ikaba yabereye mu Nkuka ya misa yahererejwe muri Paruwasi yitiriwe « Bikira Mariya yabonye amagorwa yose » ya Musigati, ikaba yari irongowe na Nyenicubahiro Musenyeri Yohani NTAGWARARA Umwungere wa Diyoseze ya Bubanza.

Abakristu bavuye mu mihingo itandukanye ya Diyoseze hamwe n’abakunzi bayo bari basidukanye n’iyonka muri ivyo birori. Umwungere wa diyoseze ahejeje gutanguza imisa, Patiri mukuru wa paruwasi Musigati Jorji NDAGIJIMANA yaciye ashikiriza ijambo ryo kwakira abashitsi batandukanye bari bitavye urwo rubanza rudasanzwe. Mw’ijambo ryiwe, yarahaye ikaze abari aho bose. Yisunze ibihe bidasanzwe iyo paruwase yaciyemwo, igahura n’amagume menshi, gushika n’aho abakristu bahunga kubera amabombe menshi yategwa muri ako karere, Umwungere wa Diyoseze yahavuye ayiragiza “Bikira Mariya, MUGABEKAZI YABONYE AMAGOGWA YOSE”. Patiri mukuru yaribukije Umwungere wa Diyoseze ko yokomorera abakristu b’iyo paruwasi umuhango yabemereye: ISEMINARI NKURU. Mu gusozera ijambo ryiwe, ntiyibagiye gusaba abaserukiye Leta ko bofasha kugira ngo Paruwasi na komine Musigati bironswe ibarabara ryiza ryohuza Paruwasi Musigati na Paruwasi Muyebe.

Inyuma yo gushikirizwa Ijambo ry’Imana ry’uyo musi, Umwungere mu nsiguro yiwe yashimikiye ku majambo abiri: « Umutima w’umukama uri kuri jewe » ryo mugisomwa ca mbere na « Dawe bagire beranda mu kuri » ryo mu gisomwa c’Inkuru nziza. « Abumviriza Yezu batangazwa n’ukuntu agira amajambo y’umuhanuzi Izaya rwiwe kandi yari umuhungu wa Yozefu bari basanzwe bazi mu kibano ». Umwepiskopi yarerekanye ikibanza gihambaye ca Mutima Mweranda yamanukiye kuri Yezu mu gihe yabatizwa akerekana ko Yezu ari umwana w’Imana. Mu nyigisho yiwe, ayerekeje abagira ngo batirwe, uyo Mwungere yarashimitse agira ati: « Ububasha Mutima Mweranda atanga si ubwo gutikiza, gukekeza canke kwishira hejuru ahubwo ni ubwo gutagatifuza; ukwigisha Ijambo udahahamiye amaronko, ukumenya abo urishikiriza, ukabegera, ukabumviriza; ukarizirikana mu kurinywanisha n’ubuzima babayemwo atagutontoma; cane cane ukwugurukira Mutima mweranda kugira abe ariwe agukoresha kandi ukemera ko iryo Jambo rirangura muri wewe ico rishaka kuvuga nkuko Bikira Mariya yabikoze igihe Umumalayika yamugendera ».

Na Paulo mweranda yahamagariye abasaserdoti gukundira Mutima Mweranda mu gushikiriza Ijambo ry’Imana kugira ntirishikirizwe nk’ikinjaja. Ntawundi yatumenyesheje ukuri atari Yezu Kristu we « Kuri, Inzira n’Ubuzima ». Umusaserdoti rero ahamagariwe gufasha abo agiyemwo kwunga ubumwe. Umwungere yaciye ahamagarira abakristu kuzirikana ico ubukristu bubahamagarira, aca asaba abasaserdoti mu gusozera inyigisho yiwe gufasha abakristu kubandanya baba abakristu koko bagasenga Imana y’ukuri, umukristu abwirizwa kugenzwa n’ukuri, akavavanura n’ikinyoma kuko nticubaka ahubwo kirasambura: «Nimube inshirwarimenetse kugira ngo Yezu amenyekane kw’isi yose. Yezu kristu natubere umuco mu vyo dushikiriza mu bisabisho vyacu vyose ».Inyuma y’inyigisho y’Umwungere wa diyoseze haciye hakurikira ugutanga ibice vy’ubu saserdote: Ubusomyi n’ubukorezi hasozererwa kw’iyatira mw’ibanga ry’Ubudiyakoni n’Ubusaserdoti. Twobamenyesha ko ku ntambwe zose, umushingantahe wa diyoseze yabanza guhamagara abaterwa iteka yemeza ko abahamagariwe amabanga n’amabango atandukanye ko bavyiteguriye neza. Ku basomyi, Umwungere yabanje kubatumirira kuzirikana ibanga bagiye kuronka, arabibutsa ko bagiye kuronka ububasha bwo gusomera abakristu Ijambo ry’Imana, cane cane ko babwirizwa kwirinda kurihindura. Yaranabatumiriye no kwemera ivyo basomye, anabashikiriza n’ububasha bwo guhezagira imfungurwa hamwe n’imbuto. Ahejeje kubagabisha yaciye abashikiriza igitabu c’Inkuru nziza; hanyuma asozerera kumuhezagiro ubinjiza muri iryo banga.

                 

Ku bakorezi, Umwungere yahereye mukubibutsa ubutumwa bagiye guhabwa: kwitwararika ingoro y’Imana kugira ntihagire icononekara kubera urwangara rwabo, kwigisha abakorezi batobato, gufasha umusaserdoti n’umudiyakoni mu gihe bikenewe no kuvyagiza Isakramentu Ryeranda imbere y’abakristu kugira barisenge baribona. Yabahaye Ikarisi n’Umukate ikimenyetso c’ubumwe bafitaniye n’Umwungere bugashingira imizi muri Kristu, bagasabwa kwama babwibutsa abakristu. Yaranabamenyesheje ko bahawe ubutumwa bwo gufasha umusaserdoti kuri altari eka no kumufasha gufungurira abakristu umubiri wa kristu. Imbere yo kubasabira umuhezagiro ubinjiza muri iryo banga bambitswe umwambaro uranga abakorezi.

Inyuma y’itangwa ry’ivyo bice vy’ubusaserdoti hakurikiye ikiringo c’ukwatira. Umwungere yabanje kwibutsa abatigwa mw’ibanga ry’ubudiyakoni ubutumwa bwabo: kwigisha Igihugu c’Imana Ijambo ry’Imana, kwitwararika ibikorwa vy’urukundo no gutegura Imisa. Yaciye agirako abagabisha mu kutaba abaja bibitagira mvura kugira barangwe n’ubwitonzi, ntibishinge ibibashira kubiri n’Ijambo ry’Imana kugira ivyo bigisha bigaragare no mubikorwa vyabo. Yabasavye kwemera icese ko bemeye imbere y’abakristu iryo banga bagiye gushingwa. Nabo umwe ku gatwe kiwe bati : «Ndavyemeye». Imbere yo kwambaza Mutima Mweranda, Umungere yaciye abanza kuganira n’abatirwa mw’ibanga ry’ubusaserdoti. Nabo nyene babanje kwemera imbere y’abakristu ko bemeye guhabwa iryo banga ry’ubusaserdoti n’ubutumwa bwaryo.Haciye hakurikira kwambariza Mutima Mweranda kuri iyo mikangara yose iterwa iteka ryo kwatirwa mw’ibanga ry’ubudiyakoni n’ubusaserdoti barambaraye. Inyuma yokwambariza Aberanda kuri iyo Mikangara Umwungere yaciye asaba Umukama ngo ahezagire, atagatifuze yongere yatire izo ntore yitoreye. Hanyuma yubika ibiganza kubatirwa m’ubudiyakoni nk’uko vyagiriwe abadiyakoni bo muri Ekleya ya mbere. Inyuma y’aho ababaye Abadiyakoni bahawe umwambaro ubaranga, asozerera mu kubaha igitabo cerenda c’Ijambo ry’Imana, abamenyesha ko bashinzwe kurishikiriza bakitondera kwemera ivyo basomye, bakavyigisha ndetse bakanabikurikiza.

Inyuma yiyatirwa ry’abadiyakoni hakurikiye kwubika ibiganza ku batirwa mu busaserdoti : ubwa mbere umwungere, hakurikira abasaserdoti bose bari aho. Twobamenyesha ko kwubika ibiganza kubatirwa mw’ibanga ry’ubusaserdoti ari ikimenyetso c’uko babakiriye mu muryango w’abasaserdoti. Inyuma y’aho baciye bagororerwa isitora baca bambikwa umutamana w’ubusaserdoti bahabwa n’ikimenyetso c’Ikarisi irimwo umuvinyu n’ipatena iriko umukate nk’ikimenyetso c’ishikanwa ry’igihugu ceranda riherezwa Imana, abasaba kwigana ico bafashe mu ntoke mu gukurikiza akarorero ka Yezu yadupfiriye kumusalaba. Umwungere yaciye asiga amavuta ya Krisma mu biganza vy’abasaserdoti batiwe, bahabwa n’ububasha bwo kurekura ibicumuro mugutagatifuza umuryango w’abakristu. Twobamenyesha ko Ekleziya iri i Bubanza yagabanye Abasomyi umunani, Abakorezi umunani, Abadiyakoni batanu n’Abaseserdoti batandatu.

Mu gusozera Inkuka ya misa, Umwungere yaboneyeho kumenyesha umuryango w’abakristu ko hagiye kwugururwa amaparuwasi mashasha ya NGARA, KIGAZI na GIHANGO aca amenyesha ko amashure ya RUBONA muri Paruwasi ya Rugendo, KIREHE muri Paruwasi ya Mabayi na BUMBA muri Paruwasi Masango agiye gutegurwa ngo nayo nyene azobe muri kazoza amaparuwase. Inkuka yasozerewe mu kanyamuneza ntangere, aho mu gukenguruka abakristu bashikaniye Imana mu vyo yabahaye.

 Patiri Romain NDIHOKUBWAYO