Abasaserdoti bashasha muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura

Kw’igenekerezo rya 8 Mukakaro 2017, Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yari iramukanye urubanza rw’ukwatira abasaserdoti n’abadiyakoni, n’ugushikiriza ubutumwa bw’ugusoma Ijambo ry’Imana n’ubukorezi abari bamaze igihe bitegurira ayo mabanga. Ivyo birori bikaba vyabereye muri Paruwase Kiganda birongowe na Nyenicubahiro Evaristo Ngoyagoye Umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura.

Afatiye kw’Ijambo ry’Imana, Umwepiskopi mukuru yaribukije abakritu baraho ubutumwa bugiye guhabwa iyo misore, ati: “Bakristu muri ngaha, tugira dutere iteka ryo kwatira aba baseminari bamaze igihe bitegura. Bamwe tubatire mw’ibanga ry’ubusaserdoti n’ubudiyakoni, abandi na bo tubashikirize ubutumwa bwo gusomera Ijambo ry’Imana abakristu, abandi na bo baronke ubutumwa bwo gufasha n’ukwunganira umusaserdoti mu gihe aba ariko arahereza Inkuka y’Imisa. Ndabasavye muje kwumviriza amajambo n’igisabisho dushikiriza Imana kugira ngo na mwe nyene muzobasabire muzi neza ubutumwa bashinzwe kuva uyu munsi. Twavyumvise no mw’Ijambo ry’Imana, ingene Umukama yitoreye umuhanuzi Yeremiya, iramutyorora yonyene kugira ngo imutume, aje kwigisha no guhanura igihugu cayo. N’aba nyene niko kuko, Imana ibatoreye ubwo butumwa. None rero murihatira kubasabira. Na Yezu Kristu, mu Nkuru Nziza yarasabiye abigishwa biwe, mbere aranasaba Mana Se ngo abagire beranda kandi abazigame mw’izina ryiwe. Ni co gituma na mwe baseminari mugira ngo mwatirwe, mwongere mushingwe ubutumwa, murihatira kurangura ico mwemeye, mukirangurane umutima mwiza n’ubugamburutsi. Ni na vyo Pawulo mweranda yasavye umukunzi wiwe Timote, ati: “Ntiwanjanjwe ku ngabirano ikubamwo, imwe wahawe kubera ijambo ry’abahanuzi, hamwe abakurambere bakugaranzurirako ibiganza. Ivyo ubishiremwo umwete, uvyamemwo ngo bose babone ingene utera imbere. Itegereze umutima wawe n’ivyo wigisha, ugume wihambirira kuri ivyo, kuko ugize utyo, uzokwikiza wewe nyene wongere ukize n’abakwumviriza.”

 

Inyigisho irangiye, Umwepiskopi yaciye abandaniriza ku rubanza nyamukuru rw’ukwatira. Yabanje gushikiriza imisore cumi 17 ubutumwa bwo gusoma Ijambo ry’Imana, ariko abanje kubagabisha, ati: “Bana banje mwitorewe n’Imana kugira ngo mube abasomwi nyabo mu ngoro yayo. Nimubanze mutegere, mumenye igikorwa mugira ngo mushingwe, hanyuma muze mukirangure. Imana ishobora vyose izobunganira, ibongerereze inema, ibafashe gushikira ubuhirwe bwemerewe abarangura neza ubutumwa bwabo : gusomera uwigisha ijambo ry’Imana, kuririmba ijambo ry’Imana, guhezagira ibifungurwa n’ivyimburwa. None rero nimwihatire kuvuga Ijambo ry’Imana mu gusoma Ibitabu Vyeranda n’ijwi rirongorotse, mutadidinganya kandi ataco muhinduramwo. Aho rero ni ho muzoboneshereza abaKristu, bakagira n’ico bakuye mu nyigisho bumvise. Ntimwigere mwonona ukuri kuri muri ivyo Bitabu Vyeranda. Ivyo musoma muravyemere, muteko mubirangure uko bukeye uko bwije, gutyo niho muzokwigisha mu majambo no mu bikorwa… Murabere akarorero k’ubuzima bw’ijuru ababumviriza n’abababona bose. Muri abo baronse ubwo btumwa, harimwo abaseminari 2 bo mu muryango w’abafurera Bene Paulo, na 3 bo mu muryango w’abapatiri b’aba Schonestatt.

Abashikirijwe ubutumwa bwo kwunganira umusaserdoti mu gihe ariko arahereza Inkuka y’Imisa na bo ni 12 : harimwo 3 na bo nyene bari mu muryangow’abapatiri b’abaschonestatt. Imbere yo kubashikiriza ubwo butumwa, na bo nyene yabanje kubagabisha abibutsa ico babwirizwa kurangura. Ati : « Bana banje, mwasavye ubutumwa bw’ukunganira Umusaserdoti igihe ahereza Inkuka y’Imisa. Ubwo butumwa ntibushingwa bose. Banza rero mwihweze ibikorwa bigiye kubegukira, ari vyo vy’ibi :
• NIWITWARARIKE IVYO MU NGORO Y’IMANA VYOSE, NTIHAGIRE IKIKWONONEKARANA KUBERA URWANGARA RWAWE ;
• NIWITWARARIKE GUHEREZA UMUSASERDOTI UMUKATE, UMUVINYU N’AMAZI VY’INKUKA Y’IMISA ;
• NDAGUTEYE MBERE N’IRINDI TEKA : KUVA UBU UZOGABURIRA ABA-KRISTU UMUBIRI WA KRISTU.
• KUGABISHA ABATIRWA MU BUDIYAKONI (Monitoire)

Yasozereye yatira abadiyakoni n’abasaserdoti.

Yabanje gusaba abakristu ngo bapfukame bambaze Mutima Mweranda n’aberanda kugira ngo bame batwambariza kuko ari ubutumwa buhambaye cane. Na bo nyene abanje kubagabisha, aboneraho kubatira. Abatiwe mw’ibanga ry’Ubudiyakoni ni : Innocent Ngezahayo (paruwase Kiganda), onesphore Nsengiyumva (paruwase Musaga), Fabrice Sinzoyiheba (paruwase Jenda), Jean Marie Vyukusenge (paruwase Bukeye), Alain Niyongabo (paruwase Kanyosha). Abatiwe mw’ibanga ry’ubusaserdoti ni : Aimé Irakoze (paruwase Jenda), Dieudonné Minani (paruwase Buhonga), Marcos Niyonzima (Paruwase Musaga), Juste Nsengiyumva (paruwase Musaga), Jerry Urlich Cimpaye (paruwase Kinindo), Anicet Nduwayo (paruwase Mubimbi), Edison Irumva (paruwase Kivoga), Léonce Ntakirutimana (mu muryanga w’Abashoenestatt, Paruwase Muramvya), Christophe Zihalirhwa Rugamika (mu muryanga w’Abashoenstatt, Paruwase Cathédrale Saint Paul Uvira, Diyoseze Uvira).

Twobibutsa ko ivyo birori vyari vyitabwe n’isinzi ry’abakritu ba paruwase Kiganda, abaje gushigikira abana babo bavuye mu gihugu kibanyi ca Kongo, abategetsi batandukanye b’inzego zitwara igihugu cacu.


Patiri Noel Ntirandekura