Imyaka 15 irarumanye Musenyeri Mikaheli NTUYAHAGA ashengeye i Bukama

Ku wa 6 Ruheshi 2017, imyaka 15 yari ikwiye neza nyakwigendera Musenyeri Mikaheli NTUYAHAGA ashengeye i Bukama. Imiryango ibiri y’abihebeye Imana, ababikira Bene Umukama n’abafurere Bene Pawulo, kumwe n’abandi bakristu barakoraniye hamwe mu nkuka y’imisa bakengurukira Imana ku ngabire yari yarahaye Ekleziya y’Uburundi n’umuryango w’abakristu muri rusangi, bongera basabira ku Mana uwo muhisi akaba n’umuvyeyi w’iyo miryango ibiri y’abihebeye Imana.

Inkuka y’Imisa yahererejwe mw’isengero nkuru y’umuryango w’ababikira Bene Umukama i Bujumbura, ari na ho hari intatemwa ya Musenyeri Mikaheli NTUYAHAGA. Patiri Lehonarudo NIMBONA arongoye paruwase yitiriwe Mikaheri Mweranda, akaba ari na we yaserukiye Umwungere wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura muri ivyo birori, ati: « Icaraza ishinga Musenyeri Mikaheli NTUYAHAGA ryari imenyekana n’ininahazwa ry’Umukama, nk’uko vyari mu civugo ciwe ngo: ‘Nako Kristu yomenyekana’. Musenyeri Mikaheli NTUYAHAGA turiko turibuka ubugira 15 yarafashije cane Ekleziya y’Uburundi kandi yarafashije umuryango w’abakristu bo muri Diyoseze nkuru ya Bujumbura kuko ari we yatanguye kuyishingwa ubwa mbere. »

Mw’ijambo ryiwe, umubikira arongoye umuryango w’ababikira Bene Umukama yavuze ati : « Musenyeri Mikaheli NTUYAHAGA yari umuvyeyi. Yaravyaye abakristu, aravyara abapatiri. Vyongeye yaratuvyaye twebwe ababikira Bene Umukama n’abafurera Bene Paulo. » Yongeye avuga ati: « Iragi yadusigaranye ni urukundo. Yama avuga ati: ‘Bane banje, murakundane’ ». Uwo mubikira aserukira abandi yaranavuze yuko kiretse urukundo rudasanzwe yakunda abantu, Musenyeri NTUYAHAGA yarakunda cane umuvyeyi Bikira Mariya.

Tubamenyeshe ko Musenyeri Mikaheli NTUYAHAGA ari umwepiskopi wa mbere w’imvukira y’Uburundi. Yavukiye muri paruwesi Rusengo mu mwaka w’1912, avukana n’abahungu babiri n’umwigeme umwe. Yabatirijwe ku wa 6 kigarama 1924. Yatiwe mw’ibanga ry’Ubusaseredoti ku wa 25 Mukakaro 1941 aca atangura gushingwa ubutumwa n’amabanga atandukanye. Yahamagariwe ibanga ryo kuba Umwungere wa mbere wa Diyoseze ya Bujumbura ku wa 11 Gitugutu 1959, aba abaye Umurundi wa mbere ahamagariwe iryo banga. Musenyeri Mikaheli NTUYAHAGA yitavye Imana ku wa 6 Ruheshi 2002 ahitanywe n’indwara.

Mélance NDAYIKEZE