Paruwasi Nteguza ya Ruziba: Impundu mu muryango w’Abapatiri b’Inyigisho Rukristu

Ku wa 22 Mukakaro 2017, abakristu bo muri Paruwasi nteguza ya Ruziba, Diyoseze nkuru ya Bujumbura, n’abasaserdoti bo mu muryango w’Abapatiri b’Inyigisho Rukristu bayiragijwe, bavyukanye, biriranwa kandi baryamana impundu y’urweze.

Muti iyo mpundu yava kuki? Ubwa mbere ni uko hari abadiyakoni 3 bo muri uyo muryango,Umwungere mukuru wa Diyoseze Bujumbura, Musenyeri Evariste Ngoyagoye yari aramutse yatira mw’ibanga ry’ubusaserdoti.

 

Abatiwe mw’ibanga ry’Ubusaserdoti ni:

 

1. Protais BIVUZIMANA avuka muri Paruwasi Gihanga, Diyoseze Bubanza.

Icivugo ciwe: “Tutari kumwe, ntaco twokwishoboza” (Yohani 15,5)

2. Schadrach Mathieu DUNIA avuka muri Paruwasi Kamenge, Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, ariko afise abavyeyi bavuka mu gihugu kibanyi ca Repubulika iharanira Demokrasi ya KONGO.


Icivugo ciwe : “Inema y’Umukama niyo yangize ico ndi.”
(1Abanyakorenti 15,10).


3. Dieudonné NYAMWERU avuka muri Paruwasi Gitwenge, Diyoseze Ruyigi.


Icivugo : « Uwushaka kunkurikira niyehebe wenyene yikorere umusaraba wiwe wa minsi yose, ankurikire.” Luka 9,23

Ubwa kabiri ni uko mu majambo yagiye arashikirizwa, yaba umukuru w’uyo muryango w’abapatiri b’Inyigisho rukristu, yaba uwaserukiye abakristu, bose barashimiye Umwungere mukuru wa Diyoseze Bujumbura, we yakiriye icipfuzo cabo ko urwo rubanza rw’ukwatira abo basaserdoti rwobera muri iyo Paruwasi. Ariko kandi bagakenguruka bafise ijambo ryabahaga amatama: gusaba Umwungere wa diyoseze ngo abakomorere Paruwasi ireke kuguma yitwa Paruwasi Nteguza. Niho rero, amaze kubaza umutima, akabaza n’umukuru w’uyo muryango w’Abapatiri, ko yotanga n’imiburiburi umwe muri abo bari bahejeje kwatirwa kugira ngo azofashanye ubutumwa na patiti mukuru yari ashinzwe ubutumwa muri iyo paruwasi nteguza, na we akavyemera. Umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura yaciye yemera ko kuva uyo munsi itakiri “NTEGUZA”, abahaye icese Paruwasi RUZIBA. Igisigaye ni ukuringaniza imbibe zayo kuko izoba ihura n’amaparuwasi ya Buhonga, Kanyosha na Mutumba.

Muti uyo muryango w’abapatiri w’Inyigisho Rukristu washitse mu Burundi ryari?

Uyo muryango washitse mu Burundi mu 2006, washikiye muri Diyoseze nkuru ya Gitega, uzanywe na patiri Luciani MASCARIN. Uyo muryango w’Abapatiri b’Inyigisho Rukristu (Pères Doctrinaires) umaze kuronka abasaserdoti b’imvukira 9, Abafurera bafisemwo ubufurera 3, abafurera biga mu gisata ca Theologie ni 5. Hari kandi n’abaseminari biga mu gisata ca Philosophie 25, n’abakiri mw’irerero ry’abitegurira kuzogira indagano muri uyo muryango, n’ukuvuga mw’inovisiya 3. Twobamenyesha ko na ho bari mu kanyamuneza kadasanzwe, uwatanguje umuryango w’Abapatiri b’Inyigisho Rukristu mu Burundi, ari we patiri Luciano MASCARIN yari yaraye ashengeye i Bukama mw’ijoro rishira uyu munsi mukuru w’ukwatiri abo basaserdoti bashasha. Imana imwakire mu Bwami bwayo kandi imuronse intoranwa yemereye abayikorera.

Patiri Noel NTIRANDEKURA