Umuryango w’abapatiri ba Shoenstatt waribarutse amahasa

Kw’igenekerezo rya 23 Ndamukiza 2017, umusi w’Imana ukurikira Pasika, ku Musozi wa Siyoni Gikungu, Umwepiskopi Mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, Nyenicubahiro Evariste NGOYAGOYE, yaratiye mw’ibanga ry’Ubusaserdoti, imisore 2 yo mu muryango w’abapatiri ba Schoenstatt. Na bo ni Diyakoni Lonjino NTIRANYIBAGIRA, avuka muri Paruwasi Mbogora, Diyoseze Nkuru ya Gitega ; na Diyakoni Yohani Mariya BISIMWA IZAHAKI, avuka mu gihugu kibanyi ca Kongo iharanira Demokarasi, muri Paruwasi Kabale, Diyoseze Nkuru ya Bukavu.


Imbere y’uko abatira, mu nyigisho yashikirije abakristu bari aho, Umwepiskopi yaribukije imvo 3 nyamukuru zatumye bakoranira ku musozi wa Siyoni Gikungu.
Ubwa mbere, yaribukije ko kuva ku musi wa Pasika, muri Ekleziya yose, turiko turaninahaza Yezu Kristu, aho yizura mu bapfuye ku musi wa mbere w’indwi. Ni umusi w’Umukama, ni umusi w’izuka ryiwe. Nituririmbe, tunezerwe kuko na twe abamwemera tuzozuka kumwe nawe. Ubwa kabiri, yaribukije ko Idominika ya kabiri ya Pasika, Umweranda Papa Yohani Pawulo wa II yasize awushinze muri Ekleziya ngo abakristu bahimbariza Ikigongwe c’Imana, Imana yaducunguye mu Mwana wayo Yezu Kristu yitanzeko Inkuka icungura abantu. Ubwa gatatu, afatiye ku rubanza nyamukuru rw’uwo musi, Umwepiskopi yavuze ati: « Ng’aha ku Musozi wa Siyoni Gikungu, hari umusi mukuru w’ukwatira abadiyakoni 2 binjiye mu muryango w’abapatiri b’aba Schoenstatt. Ukwo kwatirwa gukomoka kuri Yezu Kristu we nyene, aho ku wa Kane Mweranda, aho yari ku meza meranda kumwe n’abatumwa biwe, yashinze Isakaramentu ry’Ukaristiya. Yakiriye umukate, arawuhezagira ahereza abatumwa biwe, ati : «Akire murye mwese, iki ni umubiri wanje uza gutangwa kubwanyu». Yafashe igikombe cuzuye umuvinyu, arabahereza avuga ati : «Akire munywe mwese, iki ni amaraso yanje. Amaraso y’isezerano rishasha, aza guseseka ku bwanyu no kubwa benshi, abakize ibicumuro. Ivyo murabigire munyibuka.» Yaciye abatuma bakwiragire kw’isi yose, bavyigishe abantu. Amaze kwizura mu bapfuye, Yezu yaciye abavotorera isakramentu ry’ikigongwe, arabahuha, arabatuma ati : « Nimuronke Mutima Mweranda, abo muzorekurira ibicumuro bazoba babirekuriwe.» Ni ububasha twahawe na Yezu Kristu kugira ngo «twuzurize Imana n’abantu’, Imana ikaturekurira iyo twigaye ibicumuro vyacu. » Yaboneyeho n’ugusaba abakristu bari aho ngo basabire abo bagira batirwe, bakomere ku mutima no ku mubiri, baze bakomeze nabo abana b’Imana, batunganye umuryango, bitwararike gusenga, kwigisha, kumanyura umukate nk’abatumwa ba mbere, no kugira ubumwe.

Inyisho y’Umwepiskopi irangiye, haciye hakurikira iyatirwa nyezina. Patiri Lonjino NTIRANYIBAGIRA, ati : « Nzobamenyesha izina ryawe » (Yohani 17, 26), Patiri Yohani Mariya BISIMWA IZAHAKI nawe ati : « Hahiriwe abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b’Imana » (Matayo 5,9).

Mu gukenguruka, umwe mu basaserdoti bashasha n’ukuvuga abari bahejeje kwatirwa, mw’isangiramutima na mugenwiwe, ati : « Imana ni ihabwe icubahiro, ikomerwe amashi yo yatubungabunze gushika uyu musi. » yagiriyeko ashimira n’Umwepiskopi Mukuru arongoye Diyoseze Bujumbiura, ku mwitwarariko n’igishika yabakiranye, akabatira uyo musi mw’ibanga ry’Ubusaserdoti. Yarashimiye kandi abavyeyi babibarutse, abarezi, abavukanyi, eka abantu bose babagiye imbere na cane cane mu gisabisho kugira bashikire iryo banga.

Patiri Noweli NTIRANDEKURA