Foyer de Charité muri Diyoseze Bururi

Kw’igenekerezo rya 25 ntwarante 2017 Musenyeri Venansi BACINONI, Umwungere wa Diyoseze Bururi yaruguruye icese ikigo ca Foyer de Charité muri paruwase nshasha ya kiryama, diyoseze Bururi.Abakristu isinzi, abasaseredoti, abihebeye Imana bari basidukanye n’iyonka kwakira no kwigina iyo ngabire.

Iyo « Foyer de Charité » yo mu Kiryama ije igira kane mu bigo nk’ivyo mu Burundi. Ivyo bikaba ari imbonekarimwe nkuko vyatangajwe na Patiri Amando Kana arongoye « Foyer de Charité » y’i Bujumbura. Muri Afrika yose, Uburundi ngo nibwo bufise Foyer de Charité nyinshi kandi ari igihugu gito.
Musenyeri Venansi BACINONI ati : « « Foyer de Charité » ntiyakira gusa abemera kuko ari igicaniro c’urukundo. Izokwakira uwo wese arushe, anyotewe Imana kugira ngo aruhuke. »
PAtiri Amando KANA na we yungamwo ati : « Foyer de Charité » ni iriba ntangabuzima. Ku basaseredoti, « Foyer de Charité » ni ikibanza co kwitagatifuza. Abakristu beza na bo bazoharonkera ivyiza vyinshi. » Yongera ati : « Yezu Kristu yayise igicaniro c’Urukundo aho abantu bavoma urukundo rw’Imana. « Foyer de Charité » ni inzu y’umushaha yugururiwe bose. » Patiri Amando KANA yaranavuze yuko kubona iyo « Foyer de Charité » ivutse ku Musi Mukuru cane w’Iburwa ry’Umucunguzi wacu Yezu Kristu atari icaduka. Ati mbere ishinzwe Patiri Emmanuel NDUWARUGIRA, iryo zina rigasigura ngo : « Imana turi kumwe.»

Kuva uyo musi ubutumwa bwaciye butangura. Ayandi ma « Foyer de Charité » yararonkeje uwo musaseredoti aboba baramufasha gutunganya ubutumwa gushika aronse abinjira. Ni Anosiyata wa Foyer de Charité yo mu Rukeco i Ngozi ; Konsorata wa « Foyer de Charité » yo mu Giheta na Venansiya yarungitswe na « Foyer de Charité » y’i Bujumbura.

 

 

Patiri Emmanuel NDUWARUGIRA ashinzwe « Foyer de Charité » ya Kiryama na we yarashimiye Umwepiskopi kuri ubwo butumwa amuhaye. Yasavye abari aho kumushigikira no kumusabira ngo haboneke abafasha muri ubwo butumwa. Yasavye kandi ko abantu bohurumbira ico gicaniro c’urukundo, ati : « Bikira Mariya azobakira.»

Yarashimiye umukristu yitanze akaba arabatije inyubakwa batanguriramwo mukurindfira ko baronka inyubakwa zabo bwite.
Mukwakirana urweze iyo ngabire, amaparuwase agize Diyoseze ya Bururi yarashikanye ibikemanyi vyo gushigikira urwo rugo rushasha. Eka n’Umwepiskopi wa Diyoseze ntiyatanzwe gushikiriza ingabire uyo muvyeyi wa « Foyer de Charité » Kiryama, patiri Emmanuel NDUWARUGIRA kugira ngo atangure ubwo butumwa yorohewe.

Mama Gaudence NININAHAZWE