Iyugururwa ry’Umwaka w’Ikigongwe muri Diyoseze ya Bururi

                          1

Ku musi w’Imana igenekerezo rya 13 Kigarama umwaka w’2015, niho hugururwa icese umwaka mweranda w’ikigongwe muri Diyoseze ya Bururi. Ibirori vyabereye ku rugi rukuru rw’Isengero Nkuru y’Umwepiskopi –Katedrale- isanzwe yitiriwe “Bikira Mariya Mugbekazi”. Ibirori vyari birongowe na Nyakubahwa Musenyeri Venansi Bacinoni arongoye Diyoseze ya Bururi.

 

Kuri uwo musi, abakristu baje mu misa nkuru basanze inzugi z’isengero zose zugaye, baca bakoranirizwa ku kibuga kiri imbere y’urugi rukuru, ari naho ibirori vyo kwugurura “urugi rw’ikigongwe” vyaciye bibera. Umwepiskopi amaze kwugurura urwo rugi yaciye atangura urugendo aja imbere, yinjira mw’isengero nkuru aciye muri urwo rugi, akwirikirwa n’abasaserdoti, ishengero ry’abakristu rica ribaja inyuma

Imbere yo guhamagarira abakristu kwinjirira muri urwo rugi rw’ikigongwe, Musenyeri Venansi Bacinoni yaramenyesheje ishengero yuko “abinjirira muri urwo rugi bazoba binjiye mu mutima w’ikigongwe w’Imana, wasogoswe mu rubavu rwa Yezu ku musalaba, we Rugi rujana ku rukiza”. Amenyesha n’icivugo nyamukuru c’umwaka ngo: “Nimube abanyakigongwe nkuko So wanyu wo mw’ijuru ari umunyakigongwe” nkuko vyatangajwe na Papa Fransisko mw’ikete yanditse ritanguza umwaka mweranda w’ikigongwe yitiriye “Inyonga z’ikigongwe”.

Umwungere wa Diyoseze yaramenyesheje ishengero ingingo zimwe zimwe zashinzwe na Nyenubweranda Papa Fransisko zijanye n’uwo mwaka w’ikigongwe, ati “mu ma diyoseze hazoba abasaserdoti b’abamisiyonari b’ikigongwe” bazoba bashinzwe be n’izerekeye ibicumuro bimwe bimwe bihora bigirirwa ikigongwe bibanje gukaburira umuryango w’abakristu guhurumbira ikigongwe c’Imana. N’izindi zerekeye ukuronka ikigongwe ku bicumuro bisanzwe birekurwa n’Umwepiskopi.

Musenyeri Venansi yaramenyesheje ko ivyo birori vyo kwugurura icese urugi rw’ikigongwe, bizobera “no mu yandi masengero ahambaye ari muri diyoseze: nka Makamba yaboneye izuba izindi zose, no mu Rumonge aho abamisiyonari ba mbere baje mu Burundi bashikiye, naho batashoboye guca bahashinga paruwase, akaba ari naho bagandaguriwe, be n’i Buta (kw’isengero y’icibutso c’abapfiriye umuvukano) hama habereye ingendo nyeranda”. Ati “ivyo bizotuma abazoja gusenga muri ayo masengero bazogabana ivyiza vy’umutima n’inema z’Imana, bibafashe gufata inzira y’uguhinduka… Mu ma paruwase yacu, mu mibano, mu mashirahamwe no mu mihari y’ubutumwa, eka aho hose haba abakristu, umuntu uwari we wese ni ahasange iriba ry’ikigongwe”. ivyo vyose kugira ngo muri uwu mwaka wose “tuzogume twiyumvamwo inema z’ikigongwe c’Imana n’ugusubiza hamwe”.

Umuntu yitegereje ubwinshi n’igishika abakristu bo mu micungararo ya paruwase ya Bururi bitabanye ibirori vy’ukwugurura umwaka n’urugi rw’ikigongwe, biribonekeza yuko abantu benshi banyotewe cane ikigongwe c’Imana. Umwungere yarabaremesheje ati: “Turavye ububi bw’igicumuro, Imana nta yindi nyishu yatanze ndetse umwuzurira w’ikigongwe cayo kizokwama kirengeye kure n’iyo igicumuro c’abantu, kandi nta n’umwe ashobora kuzitira urukundo rw’Imana rudasiba kurekurira abantu ibicumuro vyabo”.

Zénon Nzeyimana