Umusi mukuru w’iyurizwa mw’ijuru rya Bikira Mariya, i Mugera kumwe na Tereziya w’Umwana Yezu

Umusi mukuru w’iyurizwa mw’ijuru rya Bikira Mariya, i Mugera kumwe na Tereziya w’Umwana Yezu

Kuwa 14 myandagaro, Tereziya  yaraye mu giteramo i Mugera, arara ateramanye n’abakristu isinzi bari basanzwe bigavye ngo barare bateramye nkuko vyama biba mw’ijoro rishira umusi mukuru w’iyurizwa mw’ijuru rya Bikira Mariya.

Bukeye, kuwa 15 myandagaro, ariwo musi mukuru nyezina, abantu bavuye imihingo itandukanye biyongeye kubari baraye mu giteramo bari bakinje ku mutumba mweranda wa Mugera. Ibirori vyari vyatewe iteka  n’abepiskopi batatu : uw’i Gitega, Musenyeri mukuru Simoni NTAMWANA, uwa Ruyigi, Musenyeri Blaise NZEYIMANA, n’uwa Rutana, Musenyeri Bonaventure NAHIMANA. Hari kandi isinzi ry’abasaserdoti n’abihebeyimana, tutibagiye n’abanyacubahiro baje baserukiye intwaro. Umukuru w’Inama nkenguzamateka, Nyenicubahiro Reveriyano NDIKURIYO n’abo bari kumwe, abaserukiye Inama nshingwamateka, Bulamatari w’intara ya Gitega..., bose bari mu gahimbare!

Mw’ijambo ry’ikaze rya Patiri ajejwe Ikirimba ca Bikira Mariya citiriwe Umugabekazi wa Lourdes c’i Mugera, Patiri Venasi Mpozako, akaba ari na we Patiri Mukuru wa paruwase Mugera, yarashikirije bimwe mu bintu bihambaye vyari bigize inkomoko y’akanyamuneza kamuje ko kuri uwo musi, bikaba ari: guhimbaza umusi mukuru cane w’Iyurizwa mw’ijuru rya Bikira Mariya; guhimbaza isabukuru ry’imyaka 57 iheze abungere b’uburundi (barikumwe n’abatwara igihugu) beguriye uburundi Bikira Mariya (kuwa 15/8/1961); kwigina Tereziya Mweranda w’Umwana Yezu yatugendeye mu bisigi vyiwe, akaba umwigisha w’urukundo n’ukuremesha amahoro.
Umwungere mukuru wa Diyozese nkuru ya Gitega nawe ati: “Imana n’ininahazwe yo iduha abandi beranda baza bisunga Bikira Mariya...Tereziya aje kutugumiriza, aje kutwigisha kwemera kurerwa na Yezu na Mariya nkuko nawe yavyemeye. Aje ngo atuvugire, adushungururireko imvura y’amaroza nkuko yavyiyemereye, adufashe guhimbaza umusi mukuru wa Bikira Mariya, guhimbaza  urukundo Imana ifitiye umuntu n’ubushobozi bwayo bwo gutsinda urupfu. Bikira Mariya ni imburi itavuguruzwa y’ico natwe tuzoba ni twagamburukira Imana nka Tereziya. Twemere kurerwa na Bikira Mariya; na  Yezu yaremeye kumugamburukira i Nazareti. Imana iradukunda mu kuturungikira ab’ijuru ngo batubere abakandizi, abatabazi, abarezi. Nico gituma Tereziya ari ngaha mu bisigi vyiwe”.

Ibirori vy’imisa vyasozerewe n’ugusubiramwo umugirwa wo kwegurira Uburundi Bikira Mariya; uwo mugirwa ukaba warongowe n’abepiskopi bari kumwe n’abaserukiye intwaro. Cabaye kandi ikimenyetso co kwemera ko Bikira Mariya aturera akadushira mw’ishure ry’Imana.