Yubile y’imyaka 150 ya Musenyeri Gorju n’indagano z’Abene Tereziya (18/8)

Yubile y’imyaka 150 ya Musenyeri Gorju n’indagano z’Abene Tereziya (18/8)

Ku wa 18 myandagaro, rwari urubanza rudasanzwe kuri Bene Tereziya! Rwari rwatewe iteka n’umwungere mukuru wa Diyoseze nkuru ya Gitega, Musenyeri Simoni NTAMWANA, ari we yari arongoye inkuka y’Imisa, ari kumwe n’umwungere wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura, Musenyeri mukuru Gervais BANSHIMIYUBUSA,  Umwungere-Samuragwa wa Diyoseze ya Bubanza, Musenyeri Georges BIZIMANA, abahoze ari abungere b’amdiyoseze ya Bujumbura (Musenyeri Evariste NGOYAGOYE)  na Ngozi (Musenyeri Stanislas KABURUNGU).

Hari kandi icegera c’umwepiskopi wa Ruyigi, hamwe rero n’abasaserdoti, abihebeyimana n’abakristu benshi cane. Urwo rubanza rwarimwo i intu bitatu bihambaye:
1º)Indagano z’ubwihevyi n’ubuzigama-banga (15 bagira indagano za mbere, 11 biyegura burundu, 6 bahimbaza yubile y’imyaka 25).
 2º) Yubile y’imyaka 150 y’amavuka ya Musenyeri Julien Gorju: Umwepiskopi wa mbere wa Ekleziya y’i Burundi, umwungere w’intwari yamaze amezi 5 agenda n’amaguru ngo amenye neza ibikenewe mu karere ashinzwe. Ni we yatanguje Ekleziya y’i Burundi; niwe yatiye abasaserdoti bambere b’abarundi (25/12/1925); atanguza Iseminari ntoya ya Mugera mu 1926, hanyuma atanguza n’umuryango wa mbere w’abihebeyimana b’abarundikazi mu 1931, abaha Tereziya ngo ababere umuvunyi.
Musenyeri Simoni NTAMWANA ati: “Bene-Tereziya ni mwe mfura z’abihebeyimana... Ndabifurije umugisha wo kubandanya mukura mu bweranda no mu gitigiri... Ese ico mugiye gukora cobegereza rwose Kristu kuruta uko mwahora. Kura mu bweranda, komera mu butumwa”.
3º) Indamutso ya Tereziya mu bisigi vyiwe : Patiri Zakariya, wo mu muryango w’aba Carmes ati: “Uguhurirana kw’indagano za Bene-Tereziya, Yubile y’imyaka 150 y’uwatanguje umuryango n’indamutso ya Tereziya mu bisigi vyiwe, ni ishaka ry’Imana. Ni nkuko Tereziya yovuga ati: nshaka kuba kumwe namwe kur’uwo musi muhimbaza uwabampayeko umuvunyi!”
Mu nyigisho y’uwo musi,  Umwepiskopi w’i Gitega yarasubiriye ahamagarira Abene Tereziya kurondera ubweranda bishimikije Umuvunyi wabo, mu guca muri ka kayira ko kwicisha bugufi, urukundo no kwizigira. Yatanguye avuga ati: “Bavukanyi Bene-Tereziya, ubugeni bwanyu na Yezu ni bwunganire ubweranda bw’Ekleziya”. Arongera ati: “Tereziya aje ngo abasangize ku bugeni bwiwe na mwene Rudasumbwa. Yaje ngo atwigishe twese kwigura imitima, kuyironkera urukiza, kuyitagatifuza nkuko nawe yavyiyemeje. Ni tube rero twese abatumwa b’inkoramutima muri Ekleziya y’uno munsi, duciye mu makanda ya Tereziya”....

 

Ese ubukandizi bwa Bikira Mariya bufatanye n’ubwa Tereziya bwodufasha gukirurutsa imitima tugahinduka, tukarekuriranira, tukisubiza itoto n’iremba, tukarangwa n’umutima w’urukundo rw’ukuri rwokwiserurira  mu nyifato n’ingiro zacu. (Mlle Générose KARADEREYE)