YUBILE Y’UBUTUMWA BW’INGO MURI DIYOSEZE NKURU YA GITEGA

YUBILE Y’UBUTUMWA BW’INGO                                          MURI DIYOSEZE NKURU YA GITEGA

Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 27 Gitugutu 2018, Diyoseze nkuru ya Gitega yari iramukanye urubanza rwo kwigina yubile y’imyaka 25 irangiye ubutumwa bw’ingo buramira umuryango w’abakristu. Abepiskopi katorika b’i Burundi, bamaze kubona ko ari ngombwa kumurikira abakristu ku nyifato rukristu bogira mu bijanye n’irondoka, barashinze, muri Ntwarante 1989, ibiro bijejwe ubutumwa bw’ingo, bifuza ko bwokwira mu ma Diyoseze yose y’i Burundi. Ariko iyo ntumbero ntiyashoboye kuranguka kuko inzeduka igihugu cacu cagiye kiracamwo kuva mu rwimo rwo muri 1993 zatumye Ibiro vy’ubutumwa bw’ingo ku rwego rw’Inama y’Abepiskopi vyugara. Ariko Umwungere wa Diyosese Nkuru ya Gitega w’ico gihe, Musenyeri Yohakimu Ruhuna, yari yaramaze gushinga Ibiro vy’Ubutumwa Nyunganirango muri Diyoseze, mu mwaka 1992 yagumye ahimiriza ko ubwo butumwa butokwigera buhagarara; kandi ntibwigeze buhagarara gushika ubu.

Mu gushigikira ubwo butumwa, Umwungere arongoye Diyoseze nkuru ya Gitega mur’iki gihe, yarashizeho abatumwa bitangira ico gikorwa buri musi, barimwo abihebeyimana n’abalayike, kumwe n’Umwibutsamana, ariwe patiri Juvenal NKENGUBURUNDI, asanzwe ari Patiri mukuru wa paruwase ya Mbogora. Kubera nyene Umwungere yipfuza ko ubwo butumwa bwotera buja imbere ngo buramire benshi kuruta, yararinganije umugambi wo kwubaka Ikigo c’Ubutumwa Nyunganirango ku rwego rwa Diyoseze, gurtyo bene kuwurangura bagukirwe, bisanzure, baronke iwabo babarizwa. Umwungere yarateye akamo umuryango w’abakristu kugirango mu mibano rukristu umwe wese yiyungunganye atange intererano yiwe ngo uwo mugambi uranguke vuba. Ibirori nyezina vyatanguwe n’Inkuka ya Misa yahererejwe mw’Isengero nkuru ya Diyoseze na Musenyeri Mukuru Nyenicubahiro Simoni NTAMWANA.  Muri iyo nkuka y’imisa, Umwungere yahereje akikijwe n’isinzi ry’abasaserdoti, yaboneyeho  akaryo ko guhezagira  ibuye rizotangurira ayandi mabuye azogira umushinge w’iyo nyubakwa y’Ubutumwa bw’ingo.

Mu nsiguro yo kwitsa Ijambo ry’Imana, bimwe bimwe mu vyo yashikirije n’ibi : “Ubutumwa bw’ingo burahambaye cane kuko urugo ari iyogi ryibaruka igihugu n’Ekleziya.  Mu gutorera inyishu ikibazo kijanye n’igwirirana ry’abantu, amaleta yagiye aratera akamo ko kugabanya imvyaro, ariko agatanga uburyo bufise ingaruka mbi ku buzima bw’abantu, imibano n’ingo. Papa Paulo wa VI yashikirije ko muri vyose dutegerezwa gufatira ku buzima bw’umuntu. Nico gituma umwitwarariko wa Ekleziya, ari ugufasha ababishaka kwitwararika kurondoka bafashanya n’Imana. Urugo rugirwa na babiri! Umwana ni agahimbare k’abavyeyi. Ariko kandi twitonde, twibaze ingene twogamburukira Imana. Umuntu yaremwe n’Imana. Yaturemye itwiremera. Yaremye umuntu ngo aronke ubuzima, yongere abutange; ariko ntabutanga uko yishakiye. Yaturemeye kurondera iciza gisumba ikindi. Urukundo s’ibishobisho, s’akaryohera-mubiri, s’uguhuza ibitsina uko bishakiye. N’uguha iteka umuntu kuva agisamwa gushika ashike mu bigero vy’ubuzima bwiwe. Mu kurondoka neza nk’abana b’Imana, abubakanye bisunga ijambo ry’Imana na kamere y’umuntu.

Ubutumwa bw’ingo buri mu migabane ikurikira :
•  Gufasha urwaruka kwitegurira kazoza biciye mu biganiro nyungura-nyifato, ngo bashobore kugumya ibanga ry’ubusugi gushika rwinjire mw’itorwa Imana yahamagariye umwe umwe;
•  Gufasha abashaka gushing’izabo kwitegurira neza isakramentu ry’ukwubaka rukristu;
•  Gufasha abamaze kwubaka izabo kurondoka neza bisunze uburyo bwa kamere y’umubiri w’umuntu muvy’irondoka, nkuko Ekleziya ivyemera kandi ikavyigisha;
•  Gufasha ingo gukomeza inzira y’ubweranda.

Icipfuzo cacu, n’uko iyo migambi yose twoyirangura tudahemukiye Imana”. Mu nyuma Umwungere yarahezagiye abunganirango bose bari aho, yongera asubira kubarungika mu butumwa.

                                                                                                  Mlle Générose KARADEREYE