IHWANIRO RY’URWARUKA MURI DIYOSEZE KATOLIKA YA MUYINGA

IHWANIRO RY’URWARUKA MURI DIYOSEZE KATOLIKA YA MUYINGA

«Rwaruka, shishikara kuzigama ubumwe bw’umutima mubwungisha amahoro, murushirizeho kuba abasuku b’Ubwuzure». Ayo niyo majambo ya Nyenicubahiro Musenyeri Yohakimu Ntahondereye Umwungere wa Diyoseze ya Muyinga akaba n’Umukuru w’Inama y’Abepiskopi b’i Burundi, yashikirije mu kwugurura Ihwaniro ry’Urwaruka ry’imisi ine ku rwego rwa Diyoseze. Hari mu Nkuka y’Imisa muri Katedrali Mugabekazi w’i Lourdes ya Muyinga, kuri uyu wa mbere, igenekerezo rya 9 Myandagaro 2021.

Iryo hwaniro ryatunganijwe n’Igisata c’Ubutumwa bw’Abalayike muri Diyoseze Gatolika ya Muyinga. Iyo kitaba ikiza ca Korona 19, iri hwaniro riba ryabaye umwaka uheze w’2020. Ico gihe, ryari guhuza urwaruka ruserukira abandi rwo muma Diyoseze yose atatse Ekleziya iri i Uburundi, maze rigasozerwa, nk’uko bisanzwe bimenyerewe, n’ugushikiriza Umusalaba w’urwaruka Diyoseze iba  igeze kuwakira, ubu naho ikaba yari Diyoseze ya Ruyigi. Ako karanda Korona aho kugabanuka kagiye kiyongera, ari naco gituma Diyoseze ya Muyinga yaciye ihitamwo kugirisha iryo hwaniro ku rwego rwa Diyoseze maze rigasozerwa n’uguherekeza uyo mushitsi agaheza akagenda kurangura ivyiza muri Ruyigi naho.

Iryo hwaniro rero ryahuje urwaruka ruserukira abandi bavuye muma Paruwase uko ari 23, hakiyongerako abo muri « Aumônerie » y’igisirikari. Buri Paruwase ikaba yarungitse batandatu baherekejwe n’umulayike akuze kumwe n’umusaserdoti ashinzwe ubutumwa bw’indero runtu na rukristu muri iyo Paruwase. Ariko rero Paruwase ya Muyinga yakiriye iryo hwaniro bakaba basavye urwaruka ko bokwitaba bose narirya abo bitavye ibikorwa vya forum vyari bitegekanijwe buri musi bataha iwabo.

Muri iryo hwaniro, bararonse akanya gakwiye ko kwigishwa, kandi ukabona vyukuri ko urwaruka rushashaye inyigisho. Urwo rwaruka rwarashikirijwe inyigisho zitandukanye, zabafasha gukura mu bukristu bwabo, ukubana neza n’abandi n’ibindi. Zimwe mu nyigisho urwaruka rwaronse : « Rwaruka, shishikara kuzigama ubumwe bw’umutima mubwungisha amahoro, murushirizeho kuba abasuku b’ubwuzure » ikaba yashikirijwe na Nyenicubahiro Musenyeri Yohakimu Ntahondereye, Umwepiskopi wa Diyoseze ya Muyinga ; iya kabiri nayo ikaba yarishingiye kugutegera « Umusalaba wa Yezu Kristu » ngo babashe kuwukunda no kuba abagendanyi nyabo ba Kristu ; iyo nyigisho yashikirijwe na Patiri Sebastiano Harerimana, Patiri Mukuru wa Paruwase Katedrali ya Muyinga. Inyigisho igira gatatu ikaba yari  ishimikiye ku ndinganizo y’Umuryango w’Ekleziya : « Dusubize itoto imibano mitomito, twijukire ingendo y’igisabisho n’urukundo rw ‘Imana mu bantu, maze dushobore guteza imbere Ekleziya muryango », ikaba yatanzwe na Patiri Etienne Ndayisaba ashinzwe igisata c’Ubutumwa bw’Abalayike muri Diyoseze. Inyigisho ya nyuma nayo yatanzwe  na Patiri Emmanuel Nzeyimana ashinzwe umugwi mpanuzwajambo mu gisata c’abalayike mu Nama y’Abepiskopi. Iyo nyigisho nayo ikaba yari ishimikiye ku gutegera inyigisho y’Umuvyeyi wacu Papa Francisco ivuga iti : « Turi abavukanyi twese », « Frateri tutti ». Izo nyigisho zose, zagenda zishigikirwa n’Inkuka y’Imisa yarongorwa n’Umwungere wa Diyoseze, igisabisho co kuninahaza Imana, ishapure n’amashemezo y’Ekleziya vya buri gitondo hamwe n’isakramentu ry’ikigongwe.

Ihwaniro ryasozerewe n’urugendo rwo guherekeza Umusalaba w’urwaruka bawushikiriza Diyoseze ya Ruyigi. Hari  ku musi wa kane igenekerezo rya 12 Myandagaro 2021. Ivyo birori vyo guhanahana uwo  Mushitsi w’iteka, vyabereye ku ruzi Ruvubu, aho Diyoseze ya Muyinga ihanira urubibe n’iya Ruyigi. Abungere b’ayo ma Diyoseze bakaba bari bahishikiye. Amaze gukengurukira Imana yari imaze imyaka ibiri igendura kandi ihezagira imisozi n’ibiyaya vya Diyoseze ya Muyinga, akavuga n’ibitangaro uyo musalaba wakoze muri Diyoseze, Umwungere yarawushikirije mugenziwe wa Ruyigi, baranatera igikumu cemeza ko umwe awutanze uwundi awakiriye. Eka vyari bihimbaye ntiworavye.

Twosozera tubamenyesha ko uyo musalaba wagenewe urwaruka rw’Ekleziya y’Uburundi,  wari umaze imyaka ibiri uhetura wongera wisubiriza amaparuwase ya Diyoseze yacu ya Muyinga. Uwo Musalaba ukaba wahezagiwe n’Abungere bacu bongera bawushikiriza urwaruka mu mwaka w’2007 hariya ku mugwa mukuru wa Diyoseze ya Ngozi, aho Abungere bacu, nk’uko tubisanga bisaruwe kuri uyo Musalaba, babwira urwaruka bati : « Rwaruka dukunda, uyu Musalaba ubabere ikimenyetso c’urukundo ntangere, wame ubibutsa ko mutegerezwa kurekuriranira n’ugusubiza hamwe nk’uko Yezu Kristu yabidutegetse ». Ese rero Kristu yokwama yisanga iwacu mubo yitangiye, natwe atwigishe kumukunda n’ukwigura benewacu mu rukundo rw’ukuri.

 

Patiri Evariste HARERIMANA

SAVACOM