INYIFATO Y’UMUKRISTU MU NTWARO RUSANGI CANE CANE MU BIHE VY’AMATORA

Mu ntwaro zitandukanye, Ekleziya ishira imbere intwaro rusangi kuko irusha izindi ndinganizo kwubahiriza uburenganzira bwo kugira uruhara mu gutora abarongora abandi, bwo kubasubiriza iyo hageze canke iyo babonye ko bibereye.Nyenicubahiro Musenyeri Yohakimu Ntahondereye, Umwungere wa Diyoseze Katorika ya Muyinga yarashikirije inyigisho urwaruka rwari mw’ihwaniro ku rwego rwa Diyoseze.Iryo hwaniro ryabereye muri Paruwase yitiriwe Yozefu Mweranda Umukozi kuva kw’igenekerezo rya 11 gushika 14 Myandagaro 2019. Iyo nyigisho yari ishimikiye « Ku nyifato y’Umukristu mu ntwaro rusangi cane cane mu bihe vy’amatora ». Ni inyigisho yafashije cane urwaruka ari naco gituma, igisata ca SAVACOM, cashimye kubasangiza bimwe bimwe mu vyo Umwungere yayagiye urwaruka twizeye ko bitobura uwo vyunganira mu buzima bwiwe bwa misi yose.