INYIGISHO Y’UMWUNGERE WA DIYOSEZE YA MUYINGA KU MUSI WO GUSOZERA UKWEZI KUDASANZWE KWO KUMENYESHA INKURU NZIZA

“None rero rwaruka, nsozereye ndababwira nti: “sangwa Inkuru Nziza ya Kristu. Umwe wese yiyumvemwo ko ari umutumwa. Mugende mumushingire intahe kandi muzobishobora”.

Ku musi w’Imana igenekerezo rya 27 Gitugutu, niho muri Diyoseze Gatolika ya Muyinga twasozera ukwezi kudasanzwe kwo kumenyesha Inkuru Nziza ya Yezu Kristu. Ivyo birori vyabereye muri paruwase ya Mugabekazi w’I Lourdes ya MUKENKE. Umwungere wacu Nyenicubahiro Musenyeri Yohakimu NTAHONDEREYE niwe yarongoye Inkuka ya Misa. Twipfuje kubasangiza umurava Insiguro yashikirije urwaruka kumwe n’abandi bakristu bari bahahuriye bavuye mu Ntara z’Ubutumwa uko ari zine zitatse Diyoseze ya Muyinga.

Muryango w’Imana dusangiye guhimbaza uyu musi wayo ugira uwa mirongo itatu wo mu mwaka, murabona ingene bihimbaye kuba twuzuye iyi ngoro y’Imana turi kumwe na mwebwe, cane cane rwaruka mwaje muherekejwe n’Abasaserdoti babegeranya bakababera indongozi mu ma Paruwase atandukanye musanzwe mubamwo, mukaba muje muserukiye n’abandi benshi mwasangiye ihiganwa mwatsindiye mu kwiyumvamwo ubutumwa bwo gukwiza hose Inkuru Nziza ya Yezu Kristu. Kaze rero dusangire kwakira iyi ngaburo y’ijambo ry’ Imana dushikirijwe uyu musi.

Murumvise ko ar’Ijambo ritubwira ko Imana dusenga uko twayihishuriwe na Yezu Kristu ari Yo Mucamanza atagira nkunzi. Ko ari Imana itumvira umuntu ngo nuko atunze, itumvira umuntu ngo nuko ari mukuru, imwumvira nyabuna kubera ko yicishije bugufi akemera ko ari ikiremwa, akesha ubuzima Imana kandi adashobora kubuhorana atari ku bubasha bwayo. Ni Ijambo ridahereye mu majambo kuko ritwerekeje kuri Paulo mweranda. Paulo mweranda yari umuntu atabuze ivyo yari kwishimira. Yari afise ubumenyi abandi badafise. Yavuka mu gihugu c’Abayahudi basanzwe biyumvamwo ko batowe n’Imana kandi yari yarezwe n’umuntu ahambaye cane yitwa Gamaliyeri aramwigisha koko aramenya Ivyanditswe Vyeranda, aharurwa mu mutigiri w’Abafarizayo, indongozi, incabwenge, abarusha abandi kumenya inyigisho z’Imana. Mugabo muri ivyo vyose ntanakimwe yashize imbere aho amariye kumenya Yezu. Yashize imbere nyabuna ubumwe afitaniye na Yezu.

Ni Ijambo kandi ritubwiye ko uwusenga akumvirwa ari uwemera ko ari umucumuzi akeneye ikigongwe. Uwutibara ukwatari ngo agaye abandi yibwira ngo niwe mwiza niwe agabana. Niwe aba abaye intungane mu maso y’Imana. None rero iryo Jambo turyakire turishikane aho rigenewe mu mutima, muri ka gahande gatandukanya ubwenge n’ugushaka ritubere koko urumuri, ritubere umuco. Turyakire duhimbawe twongera dukenguruka rwaruka, kubona turi kumwe n’aba barezi banyu, Abasaserdoti. Abasangwa ngaha muri iyi Paruwase n’abandi baje bava mu ma Paruwase atandukanye. Muri bo hakaba harimwo aba mubona bambaye imitamana y’urwatsi rutoto nk’uku kwanje, ari nabo basanzwe baserukira umwungere w’iyi Diyoseze mu Ntara z’ubutumwa zitandukanye uko ari zine muri iyi Diyoseze yacu. Intara ya Mukenke igizwe na Mukenke nyene na Buhoro, Mugano,Giteranyi, Ruzo na Kamaramagambo. Hakabaho Intara ya Gitaramuka, Buhiga na Mwakiro. Intara ya Kanyinya igizwe na Kanyinya nyene, Gasura, Burwana, Ntega, Ruhehe, Muhuzu na Murore. N’Intara rero ya Muyinga igizwe na Muyinga ubwayo, Rugari, Muramba, Gisanze, Masanganzira na Gasorwe.Birahimbaye kubona rwaruka duhuriye ngaha ku Mukenke turi kumwe n’abaserukiye ubutegetsi bw’Intara yacu ya Kirundo n’Ikomine ya Bwambarangwe. Uwo Nyakubahwa Musitanteri mubona ari ngaha akaba ari kumwe na Nyakubahwa Umushikirizamanza mu Ntara ya Kirundo akaba kumwe kandi na Komiseri ayoboye abapolisi bashinzwe umutekano muri iyi ntara n’abandi ntiriwe ndadondagura. Tukaba kumwe n’abamenyeshamana, tukaba kumwe n’aba bakristu balayike mubona kenshi mu ma Paruwase atandukanye murimwo babitaho, bakabegeranya bakabacira umugani bafashanije n’aba basaserdoti. Tukaba kumwe rero n’aba bavyeyi abasangwa ngaha, na mwebwe rero hagati yanyu hakabamwo indogozi mu mihari y’ubutumwa itandukanye eka no mu bindi bisata vy’ubuzima bw’ama Paruwase yanyu. Mutegere rero rwaruka nkuko natwe tugerageza kubitegera ko iri Jambo ry’Imana atari iry’umuntu naka, ko Ijambo ry’Imana ritagaburirwa naka na naka bonyene. Ni Ijambo rigenewe abantu bose iyo bava bakagera kandi rikaba Ijambo ribegeranya ribungira ubumwe bakubaka Umuryango w’abana b’Imana.

Ndakengurutse kuba mwiyumviriye iki kimenyetso c’umubumbe w’isi. Ni kidufashe gutegera koko ko Imana itugaburira Ijambo ryayo yipfuza ko kuva mu buseruko gushika mu burengero, kuva mu buraruko gushika mu bumanuko ko isi yose yogira Umuryango umwe. Isi ikunga ubumwe, ntibe ikivugwamwo amacakubiri y’amoko n’amamuko; ntibe ikivugwamwo ingwano zishingiye kuri ayo macakubiri ayo ariyo yose; ntibe ikivugwamwo ukwironderera n’ukwikwegerako itunga ryo ngaha kw’isi bituma abantu bashamirana bakagwana kugira ngo uwurushije abandi igikenye, abe ariwe atahira itunga ryose ryo kw’isi. Iri Jambo ry’Imana ni umuco w’isi vy’ukuri. Ntidushobora kurizirikana ryose uko riri mu kiringo kimwe nk’iki ngo bikunde. Nico gituma Ekleziya umuryango w’abamaze kwiyumvamwo ubwo bumwe naho vyoba bibananira rimwerimwe kagacamwo mugabo bakarwa bavyuka bagira bati ntahandi hari ubukiriro, dutegerezwa kwerekera aho. Ekleziya rero iritugaburira ku rugero tubashije kwakira ku musi ku musi.Kuri uyu w’Imana rero ugira mirongo itatu itugaburiye iryo mwumvise, ari naryo rero nshaka rwaruka ridufashe kwiginana kuri uyu musi, rikadufasha kuwuhimbaza neza koko, rikadukaburira umutima wo kwitanga ngo n’abandi bamenye Inkuru Nziza ya Yezu Kristu. Nshaka kubafasha kurizirikana ndaberekeza kuri Paulo mweranda kuko Imana ntituremereza amajambo itugaburira Ijambo ryayo mukutwereka abo ryanyuze, rikabahindura bakaba koko intungane. Imana ni uko ibigenza. Muhava mugira muti none ni kuki ufashe Paulo mweranda ntufate Yezu we nyene ubwiwe yamye atubwira ingene twosenga. Erega Yezu niwe Jambo w’Imana. Ntaharurwa mu mutigiri w’abo ryanyuze rikabahindura kuko niwe ubwiwe Jambo w’Imana yigize umuntu, niwe aduhindura. Mfashe rero Paulo kuko Paulo we turashobora kumuharura mw’umwe muri twebwe.

None Paulo muramuzi ga rwaruka? Ubwa mbere yitwa ngw’iki ? Yitwa Sauli. None yavukiye he? Yavukiye ahantu bita i Tarsi. Uno musi horondererwa mu gihugu ca Turukiya kihari ubu. Yavukiye i Tarsi, mugabo ahavukira ari umuyahudi yamuka kuri Ibrahimu, yamuka mu gihugu c’Isirayeri catowe n’Imana. Ico mutazi rero rwaruka ni uko ku Bayahudi i Tarsi hari hagayitse rwose. Kuvukira i Tarsi ryari ibara. I Tarsi mu mico kama y’abayahudi hari ahantu bagira bati n’Imana ntihazi. Ni ahantu bagira bati n’Imana ntishikayo ku buryo mbere (mpfuye kubivuga ariko ntanahamwe nabisomye), ariko ndiyumvira ko n’uwashaka gutuka uwundi yari gushobora kumubwira ati: “ urakaja i Tarsi”. Nico gituma rwaruka, ca gihe Imana itumbera Yona ikamutuma iti: “ Genda ndagutumye uje kuburira abantu b’i Niniva ntibahone” hanyuma Yona nawe akanka, mbega yahunze aja he ? Yahunze aja i Tarsi kugira ngo Imana ntisubire kumubona. Yahunze aja i Tarsi agira ati, Imana ndabe ko yonkurako induru. Kuvukira i Tarsi rero, ryari ibara naho wokabaye umuyahudi. Paulo yavukiye i Tarsi mugabo arererwa i yeruzaremu. Mvuze kurerwa mvuga kuja kw’ishure. Ishure arigirira i Yeruzalemu kwa Gamaliyeri, umwigisha rurangiranwa, aramwigisha aramunoza. Amugira koko umufarizayo yiyumvamwo ibwirizwa ry’Imana, kandi amubibamwo ishaka ryo kurirwanira. Ng’uyo rero Paulo w’i Tarsi.

Hinge hagere igihe yibonanire na Yezu mwene Mana na Mariya aramuhwikira, amuhishuka urukundo amufitiye, amuhishuka imbabazi ziwe, amuhishuka ko atagira nkunzi ko ashaka ko abantu bose bakira harimwo n’abo i Tarsi, ko ata muntu n’umwe atazwi n’Imana. Wa Sauli arahinduka, ntiyaba akiri uwo kwishimira ubwenge yarahuye kwa Gamaliyeri, ntiyaba akiri uwo kwishimira amamuko yiwe, umuyahudi, ukugenyerwa n’ibindi. Arahinduka ku rugero rw’uko agira ati: “Ninaba ndi muzima, Kristu niwe muzima muri jewe;… ntakindi mfise co kwishimira atari umusaraba wa Yezu Kristu”. Ng’uyo rero arategereye ko yatowe na Yezu we nyene ubwiwe. Mugabo, amaze kubonana na Yezu ahambere yagiye yatumbereye i Yeruzalemu kuko n’ubundi niho yari yagiye ava, mugabo yipfuza ko yoja hamwe n’abigishwa ba Yezu bagafashanya kumushingira intahe, bagafashanya gushingira intahe urupfu n’izuka vyiwe. Agize aracabatumbera, baramuhunga, baramwinuba; bati: “nguyo araje wa wundi azanywe no kutumara”, biranka ko aguma i Yeruzalemu. Barnaba yari yamukuye i Tarsi ati, noneho ndamaramaye; ko vyanse none ndabigire gute? Ng’uyo amusubiranye i Antiyoshe hama bamaze gushika i Antiyoshe barigisha bongera babandanya kuzirikana. Ahava arategera ko Imana yamutoye ngo imurungike mu batari abayahudi, imurungike kw’isi yose, ntabe uwo kuguma muri Isirayeri, Samaliya n’Ubuyudeha. Abe uwo gutumbera ba bandi bavugwa ko batazi Imana.

None rero rwaruka, mutegere ko Imana itegura umuntu hakiri kare. Ni musubize amaso inyuma muzirikane mu mitima yanyu. Mbega jeho mvukahe? Kuba navukiye ku Mukenke, nkavukira i Budahunga canke i Butegana canke hariya mu Cagizo; kuba mvuka I Bugwana ni igihamana? Canke Imana imfitiye umugambi? Erega ubwo nibwo buryo bwo kumenya umuhamagaro mufise. Nibwo buryo bwo kumenya ico Imana ibashakako. Umaze guca ubwenge wahuye na nde? Uyaga na nde? Ibiguhimbara gusumba ibindi ni ibihe? Ntimurondere mwibwira ngo umuhamagaro w’Imana muzowumva ari uko Imana ibaterefonye canke ikabarungikira WhatsApp. Umuhamagaro wawe uwumenya mu buryo bw’Ijambo ry’Imana werekeje kuvyo ubamwo nivyo waciyemwo; ivyo wiyumvamwo gusumba ibindi. Ng’uko rero uko Imana itora. Muri mwebwe sinkeka namba ko harimwo ba Paulo benshi Imana ishaka kurungika, ikabarungika kw’isi yose kugira ngo muyagire abandi ivyiza vy’urukundo rwayo, muyagire abandi ivyiza vy’ikigongwe cayo, mubamenyeshe ko zina muntu afise agaciro mu maso y’Imana, ko ata nyagupfa na nyagukira, ko ata n’umwe wo gufatira mu rwara canke ngo umwibundire umwice ngo ntaco amaze, n’uwukiri mu nda ya nyina wiwe.
Abantu barakeneye kumenya uko kuri, barakeneye umuco w’uko kuri. Umukama nawe ntabandi azotuma, azobakura muri mwebwe. Nico gituma rero tumaze umwaka wose tuzirikana ko uwabatijwe wese ari umutumwa. Uwabatijwe wese ni umutumwa wo kuyagira abantu Inkuru Nziza ya Yezu Kristu, atako ayishingira intahe kumwe kwa Sauli. Kandi mumenye ko ibatisimu itari muri Katorika honyene, uwabatijwe wese mw’Izina rya Kristu ni umutumwa wo kuyagira abandi Inkuru Nziza y’urukiza, Inkuru Nziza y’urukundo Imana ifitiye abantu bose kandi ruvyara ubutungane mu migenderanire yabo.

Nahimbawe kwumva muririmba ngo Imana niyantumbera ikantora ikantuma nzogenda, haba mu misozi canke mu biyaya nzogenda kandi nzobishobora ku bwa Mutima Mweranda. Ese umwe wese muri mwebwe yovyiyumvamwo. Ntihakagire ikindi mwitwaza. Nama numva bambwira ngo hari abarondera guhindura abandi ngo babe aba Kristu bakoresheje amafaranga “ Ngo niwagenda ukagira abo wigisha bakagukundira ukabazana tukabona ko ubazanye mw’isengero iwacu tuzoca tuguha imiriyoni izi n’izi.” Amafaranga ntahindura imitima y’abantu ntibakababeshe. Ntakindi dukwiye kwishimikiza atari Yezu Kristu n’ububasha bw’Urukundo rwiwe, Mutima Mweranda. Twumvise Paulo mweranda mu mpera z’ubuzima bwiwe ingene avuga ati : “Nararwanye rugabo, sinarondeye kwishimikiza ubuyahudi bwanje, sinarondeye kwishimikiza ukugenyerwa, sinarondeye kwishimikiza ubumenyi nakuye kwa Gamaliyeri, icivugo canje cagumye ari Kristu kandi Kristu yabambwe ku musaraba”.
Ng’ubwo rero ubutumwa dutorerwa kandi turungikwa kumenyesha abandi atakindi twishimikije atari Kristu. Twemera ko tutari kumwe nawe ataco twokwishoboza. Uko nikwo kwicisha bugufi Kristu yatuyagiye kandi aturatira; niko kuba umworo vy’ukuri kuko wifashe uko, uhimbara Imana ikaronka aho ifatira kugira ngo ikore ibitangaza.
None rero rwaruka, nsozereye ndababwira nti: “sangwa Inkuru Nziza ya Kristu. Umwe wese yiyumvemwo ko ari umutumwa. Mugende mumushingire intahe kandi muzobishobora. Amen.

 

Vyegeranijwe na Patiri Evariste Harerimana
Umuyobozi wa SAVACOM