INYIGISHO Y’UMWUNGERE WA DIYOSEZE YA MUYINGA KU MUSI WO GUSOZERA UKWEZI KUDASANZWE KWO KUMENYESHA INKURU NZIZA

“None rero rwaruka, nsozereye ndababwira nti: “sangwa Inkuru Nziza ya Kristu. Umwe wese yiyumvemwo ko ari umutumwa. Mugende mumushingire intahe kandi muzobishobora”.

Ku musi w’Imana igenekerezo rya 27 Gitugutu, niho muri Diyoseze Gatolika ya Muyinga twasozera ukwezi kudasanzwe kwo kumenyesha Inkuru Nziza ya Yezu Kristu. Ivyo birori vyabereye muri paruwase ya Mugabekazi w’I Lourdes ya MUKENKE. Umwungere wacu Nyenicubahiro Musenyeri Yohakimu NTAHONDEREYE niwe yarongoye Inkuka ya Misa. Twipfuje kubasangiza umurava Insiguro yashikirije urwaruka kumwe n’abandi bakristu bari bahahuriye bavuye mu Ntara z’Ubutumwa uko ari zine zitatse Diyoseze ya Muyinga.