IYUGURURWA RY’INAMA NSAGIZANGENDO MURI DIYOSEZE KATOLIKA YA MUYINGA

IYUGURURWA RY’INAMA NSAGIZANGENDO MURI DIYOSEZE KATOLIKA YA MUYINGA

Diyoseze Katolika ya Muyinga yaruguruye Inama Nsangizangendo y’Abepiskopi igira 16 nk’uko vyasabwe n’Umuvyeyi wacu, Nyenubweranda Papa Francisko. Hari kuri uyu w’Imana igenekerezo rya 17 Gitugutu 2021, aho kuri iryo amadiyoseze yose yo kw’isi  yatanguje ikibiri Nsangizagendo muri Ekleziya. Muri Diyoseze ya Muyinga ivyo birori bikaba vyabereye muri Katedrali ya Muyinga.

Nk’uko vyari kubutumire Umwungere yarungikiye abanyamuryango  bose ba Diyoseze cane cane abagize urwego Mpanuzwajambo kubijanye n’Ubutumwa muri Diyoseze, uyo musi watanguriwe n’Ijambo Umwungere yashikirije abatumiwe mu nzu y’amanama ya Paruwase Muyinga. Muri iryo jambo, Umwungere yaribukije ibikuru bikuru biri muri uwo muhamagaro w’Inama Nsangizangendo muri aya majambo ati: « Iyi Nama Nsangizangendo ishimikiye kuri iyi nyabutatu : Isangiramutima, Ukugira uruhara mu muryango  hamwe n’ubutumwa. Iyo niyo nyabutatu izoranga iyi Nama yuguruwe muri Gitugutu 2021 ikazosozerwa muri Gitugutu nyene 2023. Umuvyeyi wacu Papa akaba mukuduhamagarira iyi Nama, yitabira akamo k’Inama Nkuru ya Vatikano ya kabiri. Nkako, Ubutumwa bw’Ekleziya si ubwo gukora nk’uko yoba iriko irondera abanywanyi, ariko ni ubutumwa bwo kunyura imitima kubw’akarorero keza k’uko yo nyene ibayeho. Ako karorero keza niko kotuma abandi bavuga bati : icoduha natwe tukabaho nka kurya babayeho. Ni ubutumwa bwo kuba umuco w’isi kubw’akanyamuneza n’umwizero kabaranga (Raba Lumen Gentium na Gaudium et Spes).

Nkako nk’uko Papa Yohani wa 23 yabiduhayeko akarorero mugutumako Inama Nkuru ya Vaticano ya 2, avuga ati : « Ugurura amadirisha y’Ekleziya akayaga kinjire. Ako kayaga nako si akayaga gasanzwe, ni Mutima Mweranda.  Twoye kuguma duhema impwemu mbi zituvuyemwo, ariko turonke impemu zishasha za Mutima w’Imana ». Umweranda Papa Paulo wa 6 yasozereye iyo Nama, mw’ikete Nyurabihugu ryiwe yise « Ecclesia sua » agira ati : « Ekleziya ya Yezu Kristu ni irangwe n’uguhanahana ijambo hagati y’abayigize ». Papa Fransisko nawe rero akatwibutsa mw’urwo rukurikirane ko Ekleziya ihamagariwe gusohoka, ikumviriza abayigize mu mice yayo yose ndetse n’abari hanze y’uwo muryango w’Ekleziya. Nkako,  twese tugenda tugana ijuru rishasha n’isi nshasha aho Imana izoba vyose  muri bose (2 Petero3,13). Ko turi ku rugendo dutambuka, dutegerezwa kwerekana ku ntambwe iyariyo yose dushitseko, ko umwe wese atanga intererano yiwe, kuko turi ingingo z’umubiri umwe. Ninaho dushobora gushira abandi Kristu no kumunywanisha nabo. Papa yipfuzako rero ko inyuma y’iyi Nama nsangizagendo, Ekleziya yoba Umuryango ukundira  Mutima  Mweranda, wumviriza Mutima Mweranda ukongera ukarangwa n’Ukwumvirizanya ukanumviriza n’abari hanze y’uyo Muryango.

Twobamenyesha ko ico kiganiro cari catumiwemwo abagize Inama Mpanuzwajambo ya Diyoseze kubijanye n’ubutumwa. Abo nabo bakaba bagizwe n’abaserukira imigwi itandukanye mu bisata vy’ubutumwa bw’amaparuwase, hamwe n’abarangurira ubutumwa mu bisata mpuzabutumwa vyo ku murwa mukuru wa Diyoseze. Umwungere akaba yaremeyeko hambavu y’abo azokwongerako n’abandi kugirango ivyiyumviro bizotangwa bize bibe ibigaragaza  vy’ukuri ko atamurwi n’umwe w’abanyamuryango wibagiwe .

Umwungere akaba yaciye yugurura icese ico kibiri c’Inama nsangizangendo ku rwego rwa Diyoseze mu Nkuka ya Misa yahereje isaha zitanu, amaze kumenyesha umuryango w’abakristu ibijanye n’ako kamo ka Papa ko kudutumirira guterera ivyiyumviro ngo twubake Ekleziya ishingiye kw’Isangiramutima, Ukugira uruhara mu muryango n’Ubumwa.

Patiri Evariste Harerimana

SAVACOM