PARUWASE KAMARAMAGAMBO YARAYE YINJIYE INGORO Y’IMANA

«Iyi Ngoro y’Imana duhejeje kwegurira Imana,... Ndabatumiriye kuyikunda, kuyikundisha abandi ; mwame muyishariza ngo mukundire Umukama abagire amabuye mazima asharije umubiri wiwe ».Kuri uyu w’Imana igenekerezo rya 3 Munyonyo, Nyenicubahiro Musenyeri Yohakimu Ntahondereye, umwepiskopi wa Diyoseze Katolika ya Muyinga, yarahezagiriye abakristu ba Paruwase Kamaramagambo yitiriwe Umushaha Mweranda, Ingoro y’Imana nshasha.

Vyari ibirori bihimbaye cane, aho abakristu isinzi bari basidukanye n’iyonka kwigabanira ivyo vyiza vy’Imana. Nkako kuva Paruwase ishinzwe kuwa 14 Gitugutu 2011, hari inyubakwa abasaserdoti babamwo gusa, isengero nayo ikaba yari iyisanzwe yari iy’igisata. Abasaserdoti bagira ibirometero hafi indwi buri gitondo bagiye guhereza inkuka ya misa.


Mu nyigisho Umwungere yashikiriye abakristu bari aho, yababwiye ati : « Iyi Ngoro y’Imana duhejeje kwegurira Imana, muyironse ngo ibafashe kuza murakirira hamwe Ijambo ry’Imana. Muryakire mwunze ubumwe nk’abubatse Umuryango w’Imana. Ndabakeje nongera ndabakengurukira ku kwitanga kwanyu. Ndabatumiriye kuyikunda, kuyikundisha abandi ; mwame muyishariza ngo mukundire Umukama abagire amabuye mazima asharije umubiri wiwe. Abari basanzwe batitwararitse gusenga, batitwararitse gushigikira Umuryango, ubu ntacitwazo bafise. Ndabipfurije ko yobabera koko, inyubakwa ibegeranya ikabubakira ubumwe. Ibabere koko isoko muvomamwo ubumenyi bw’Imana n’Urukundo rw’Imana, isoko muvomamwo ubuyoboke nyakuri buhimbara Imana ».

Iyo Ngoro y’Imana baraye binjiye ikaba yatwaye amafaranga arenga imiriyoni amajana umunani na cumi y’amafaranga y’amarundi. Muri ayo, ibice 89 kw’ijana bikaba vyavuye mu kwitanga kw’abakristu baterereye uko bashobora kugira Imana ironke Ingoro nziza iyibereye.

Twobamenyesha kandi ko iyo Ngoro yaragijwe Umushaha Mweranda. Kuri uyo musi Nyene, yaciye iterwa iteka ry’ukwakira igisigi c’Umweranda Maragarita Mariya Alacoque yatumenyesheje uyo Mushaha abihishuriwe na Yezu ubwiwe. Kugira ico gisigi c’uyo Mweranda kiboneke, patiri Mukuru Minani Moise, akaba yatumenyesheje ko babifashijwemwo n’Umuryango wa Emmanuel watanze uburyo bwo kugishikana no kwubaka Altari ibereye icicaro c’uwo Mweranda.

                                                                                                                        Patiri Evariste HARERIMANA
                                                                                                                       Ashinzwe ubutumwa bwo
                                                                                                                      kumenyesha amakuru
                                                                                                                     Diyoseze ya Muyinga