TWARAYE DUHIMBAJE UMUSI MUKURU CANE W’IYURIZWA MW’IJURU RYA BIKIRA MARIYA

TWARAYE DUHIMBAJE UMUSI MUKURU CANE W’IYURIZWA MW’IJURU RYA BIKIRA MARIYA

Kuri uyu w’Imana igenekerezo rya 15/8/2021, muri Diyoseze Gatolika ya Muyinga, niho twahimbaza umusi mukuru cane w’Iyurizwa mw’Ijuru ry’Umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Uyo musi ukaba wahimbarijwe ku Kirimba ca Bikira Mariya, Umuvyeyi n’Umwamikazi w’Ugusubiza hamwa c’i Bonero, muri Paruwase ya Gisanze.

Inkuka y’Imisa y’Umusi mukuru yari irongowe na Nyenicubahiro Musenyeri Yohakimu Ntahondereye Umwungere wa Diyoseze, akikujwe n’abasaserdoti  bo muri iyo Diyoseze, abihebeyimana, n’isinzi ry’Abakristu-balayike bari basidukanye n’iyonka baje gushemeza uyo Muvyeyi w’Imana n’abantu yurijwe mw’ijuru umutima n’umubiri. Mu nyigisho yiwe, Umwungere yaragarutse cane ku kamaro uyo Muvyeyi adufitiye, akanakebura abamunebagura bagira ngo ni umugore nk’abandi kuko na mama wawe yakwibarutse udashobora kuvuga ko ari umugore nk’abandi, nkanswe uwavye Umwana w’Imana. Ati : « Mbega ntimuzi ko mukuvuga gurtyo mubabaza Yezu umwana wiwe mukumutukira umuvyeyi » ?  Bikira Mariya ni Umuvyeyi wacu, natwe turi abana biwe yibarutse, turahiriwe kuba tumufise ».

Ikirimba ca Bikira Mariya, Umuvyeyi n’Umwamikazi w’Ugusubiza hamwe c’i Bonero, kiri muri Paruwase ya Gisanze. Kikaba cashinzwe na Nyakwigendera Musenyeri Yohani Berchmans Nterere mu gihe hariko hasozerwa Yubile y’ingo n’imiryango mu mwaka w’2000 ku rwego rwa Ekleziya yose yo kw’isi. Niho yashinga ko Bonero yipfuza ko yoba Lurde y’i Muyinga, maze abakristu bakaja bashengera bagana uyo Muvyeyi Inabwuzure. Ubu rero ico Kirimba c’i Bonero kikaba caratanguwe kwubakwa. Ninaco gituma Umwungere kuri uyo musi mukuru yatumiriye abakristu muri aya majambo ngo : « Umusi mukuru mwiza mwese w’Iyurizwa mw’ijuru rya Bikira Mariya, Umuvyeyi n’Umwamikazi w’Ugusubiza hamwe. Itange muterere, twubake dusharize iki Kirimba ciwe ceranda ». Uyo Mwungere akaba yaheruka kwandikira Umuryango w’abakristu ba Diyoseze ya Muyinga ijambo risaba Umuryango wa Diyoseze guterera ngo Ikirimba c’Umuvyeyi Bikira Mariya Inabwuzure cubakwe i Bonero. Hari kuw’Imana, igenekerezo rya 08 Myandagaro 2021. Twizeye rero ko ico Kirimba kizokomezwa kubakwa kibere vy’ukuri kwitwa Ikirimba ca Nyina w’Imana.

Twobamenyesha kandi ko muri iyo Nkuka y’Imisa, Umwungere yahezagiye amasanamu ya Bikira Mariya agendera ingo,  akongera akarungika abatumwa bashasha bazojana iyo sanamu mu ngo no mu miryango.

Patiri Evariste HARERIMANA

SAVACOM