UMUSI W’IMANA UHARIRIWE IJAMBO RY’IMANA, IJAMBO RY’UMWEPISIYOPI

              «Nidukunde kwihereza Ijambo ry’Imana tugendere mu muco wa Jambo yigize Umuntu».

                

1. Nguyu wa Musi w’Imana Umuvyeyi wacu Papa Fransisko yashinga ngo ubere Abakristu b’Abagatolika bose, umusi w’uguhuza imitima n’ubwenge bahimbaza Ijambo ry’Imana. Hari kuwa 30 Nyakanga mu mwaka uheze, aho yashira umukono ku ngingo-nyigisho idutegeka guhebera uyu musi uguhimbaza, ukuzirikana n’ugusamiriza Ijambo ry’Imana. Yaciye agirako mbere aratumenyesha ko yahisemwo uyu musi w’Imana ugira gatatu inyuma y’imisi mikuru ya Noheli na gatatu nyene, mu gihe gisanzwe ca Liturjiya, kugira ngo uyo mugirwa nyabutatu werekeye Ijambo ry’Imana, uze wame urangurwa mu ndwi y’ugusabira ubumwe bw’abemera Kristu. Arongera aratubwira ko abitumwe n’uko Ijambo ry’Imana ari ryo ryereka abariteze abiri bakarigamburukira inzira ishikana ku bumwe bw’ukuri kandi bukomeye.

2. Uno mwaka ho murumvise ko ibisomwa vy’iryo Jambo ry’Imana biramutse kuri uyu musi w’Imana, bishinga intahe yuko Yezu-Kristu, Jambo w’Imana yigize umuntu ari we muco w’intara zose. Nkako, ni we w’uyu Matayo Mweranda avuze ko, Yohani Batista amaze gufatwa, yagiye kuba i Kafarnaumi, akaba ari ho atangurira kurangura ubutumwa bwiwe icese, kugira ngo iryari ryaranditswe n’umuhanuzi Izaya ritahe ngo: “ Igihugu cari cicaye mu mwijima carabonye umuco mwinshi, n’abari bicaye mu ntara y’umuzimagiza w’urupfu, nya muco warababoneshereje”. Ese twomukundira natwe akatuboneshereza, tugashira mu ngiro neza za nyigisho n’ingingo mperutse kubashikiriza, zavuye mu Nama yacu yambere y’Umuryango, yerekeye ukuremesha ingendo y’amahoro n’ugusubiza hamwe.

3. Umusi ndazishikiriza icese, abo twasangiye Inkuka y’Imisa, narababwiye nti: “[ukuzibashikiriza icese] ni nk’akagohe Imana ituvuniye ngo twibuke ko iyo ngendo iremeshwa umuntu yihereyeko”. Ndaheza nti: “nitwikubite agashi rero, dukundire Mutima Mweranda aduhindure, twame ubwambere twebwe nyene tubangukiye kurekuriranira n’ugusubiza hamwe n’abo dushize kubiri, ubutarambirwa”. Erega uwushize hamwe na mwenewabo ni we aguma mu muco, ariko uwanka mwenewabo we agendera mu mwijima, atamenya iyo aja (raba 1Yoh. 2, 10-11). Nituzirikane ko duhimbaje uyu musi w’Imana w’Ijambo ry’Imana, duherutse gusozera imisi mikuru ya Noheli. Duhereho twibuke ko Jambo w’Imana yigize umuntu akabana natwe ngo atubere umuco, tuve ibuzimu tuje ibuntu, twoye kugendera mu muzimagiza w’urupfu. Ni we yaje kurangura bimwe dusoma mw’izaburi y’119 ngo: “Ijambo ryawe ni urumuri rw’ibirenge vyanje, ni umuco w’inzira yanje” (Zab. 119,105). Nkako, ni Jambo w’Imana yamyeho ata na kimwe kiraremwa, vyongeye “ubuzima bwiwe ni bwo bwari umuco w’abantu [kandi n’aho warasira] mu mwijima, … umwijima ntiwashoboye kuwuhagarika” (Yoh. 1, 1-5). None turumvise ko igihe kigeze, yiyegereje abantu, agatumbera ahasanzwe hanyuragirana benshi, Abayuda be n’abo mu yandi makungu, akabatoramwo abo ahamagarira kumukurikira ngo basangire urugendo rwamushikanye i Yeruzalemu ku Kalvariyo, aho yatangiye rwose ubuzima bwiwe ngo bubere abantu bose umuco.

4. Ese rero bavukanyi, uyu musi w’Imana wo guhimbaza Ijambo ryayo wodufasha gutegera ko Ivyanditswe vyeranda birangukira vyose mu rupfu n’izuka vy’Umukama wacu Yezu-Kristu, Jambo yamye ari “umuco w’ukuri, uboneshereza zina muntu wese” (Yoh. 1, 9), none yaje kubana natwe. Nico gituma, ku mugoroba w’umusi yazuka ava mu bapfuye, yimenyesheje abigishwa biwe bari bajonjogoye, mu kubereka inkovu z’urupfu rwiwe, yongera ababwira ati: “Ivyo ni vyo nahora ndababwira tukiri kumwe, hamwe nababwira ivyari vyanditse vyose kuri jewe mw’itegeko rya Musa, mu Bahanuzi no mu Mazaburi, ko bizoranguka” (Lk 24, 44). Niko rero guca “abaha ubwenge ngo bashobore gutegera Ivyanditse” (Lk 24, 45). Ku musaraba wiwe, ni ho yatangiye ubuzima bwiwe, ngo bubere zina muntu wese umuco n’ububasha bimukura mu muzimagiza w’urupfu, maze ku musi wa Pentekoti na ho ico yitangiye kiraranguka, gihereye muri Petero na bagenziwe. Nitumukomere amashi!

5. Ivyarangutse muri abo Batumwa biwe yagize umushinge w’Ekleziya, ni vyo abandanya arangura n’uno musi mu bamukundiye. None ga muvukanyi unteze abiri, urashaka nawe kumukundira? Niba ubishaka, niwumve yuko uyu musi ugukaburiye kwimenyereza kwihereza imisi yose imfungurwa y’Ijambo ryiwe, ugabiye kurikundira ngo rigushikane ku kwihereza imfungurwa y’Ukaristiya, ikwungira ubumwe na We, ngo musangire ingendo y’urukundo nk’urwo yakweretse ku musaraba. Jijuka, umenye wongere wiyumvemwo yuko “ukwemera kuva ku kwumviriza, ukwumviriza na kwo kukazanwa n’ijambo rya Kristu” (Rm 10, 17). Niwumva, mu makuru y’Umuryango wa Paruwase yawe bagutumiriye inyigisho, ntukagishe ako karyo witwaje imanza zitaja ntizize. Hageze inama y’umubano muto wegukiye, yaba iyo gusengera hamwe na benewanyu canke iyo kurimbura intahe mukwiye gushingira ukwemera aho muba, ntukiyonjorore canke ngo wigire sindabibazwa. Aho nyabuna ni ho ukwiye kwimenyerereza gusoma no kuzirikana neza Ivyanditse vyeranda, ngo Yezu, Jambo w’Imana akubere koko imfungurwa y’ubuzima, utamure ubweranda bw’urukundo rwiwe.

6. Yeronimo Mweranda ni we yayamaze ati: “Ukutamenya Ivyanditse vyeranda ni ko kutamenya Kristu”. Emwe yavyanditse nk’ubizi koko. Ntugakenane rero muvukanyi itunga wagabiwe ataco utanze. Jambo w’Imana ntiyigize umuntu ngo umwumve ku matwi gusa, ashaka nyabuna ko mwibonanira, mukaba umwe, ukamubera pfampfe. Uburyo yaguhaye ngo ivyo biranguke, ni Ivyanditse vyeranda n’Isakramentu ry’Ukaristiya. Niwige kubisomana umutima w’ukwemera kandi usenga, Ijambo ry’Imana ririmwo rikubere imfungurwa mu kukwungira ubumwe na We. Uheze kandi ukure intambamyi zose zokubuza kumwakira mw’Isakramentu ry’Ukaristiya wongere urihurumbire, ushashaye ko akwuzuza Mutima Mweranda, Umuhoza, Soko ry’ubuzima.

7. Bavukanyi mwese muhimbaje uyu musi w’Imana w’Ijambo ryayo, ndabateye akamo: “Nidukunde kwihereza Ijambo ry’Imana, tugendere mu muco wa Jambo yigize umuntu”. Umukama yatanguje ivyiza muri mwebwe, n’avyuhirire, munyuzuze akanyamuneza mu gukomeza muri Paruwase yanyu imigwi ya Bibiliya mubifashijwemwo n’Abasaseredoti banyu. Muheze rero muyikundire, ibigishe yongere ibamenyereze gusoma Ivyanditse vyeranda mufise umutima usenga. Nshaka kuvuga umutima uhimbawe n’uko Imana ibakunda nk’abana bayo, kandi wipfuza gusa na Yo, ubikesheje ububasha bwayo. Umuvyeyi Bikira Mariya, Nyina wa Jambo, n’atubere twese mu ngoro, twame turota tubwira Umukama tuti: ndi umusavyi wawe, nibimbere nk’uko unyagiye. Amen.
Bigiriwe i Muyinga, kuwa 23 Nzero 2020

Yohakimu NTAHONDEREYE
Umwepiskopi wa Muyinga