UMWUNGERE YARAGENDEYE ABARI MW’IBOHERO RY’I MUYINGA

UMWUNGERE YARAGENDEYE ABARI MW’IBOHERO RY’I MUYINGA

« Nari mw’ibohero, muraza kundaba » (Matayo 25, 36)

Kuri uyu w’Imana, igenekerezo rya 18 Ndamukiza 2021, Nyenicubahiro  Musenyeri Yohakimu Ntahondereye, Umwungere wa Diyoseze Gatolika  ya Muyinga yaragendeye Ibohero rikuru rya Muyinga aho yasangiye Inkuka y’imisa n’abakristu bari muri iryo bohero.

Mu nyigisho yiwe, yarabamenyesheje ko aje kubagendera abazaniye ijambo ry’umwizero n’ukubater’intege cane cane muri iki gihe gihambaye ca Pasika. Nkako, umuntu wese aronka insiguro nyayo y’ubuzima bwiwe mw’izuka ry’Umukama wacu Yezu  Kristu. Kristu niwe mahoro yacu, amahoro atanumwe canke ikintu na kimwe gishobora kutwaka, naho vyoba ibihe vy’umwijima umuntu ashobora gucamwo nk’uguca mu buroko. Ayo mahoro niyo yipfurije abari muri iryo bohero bose, anabatumirira gukundira Yezu ngo basangire ubuzima  kandi ngo yiganzire ubuzima bwabo kuko ntahandi bashobora gukura amahoro n’akanyamuneza atari kuri gucudika nawe.

Umwungere kandi yari yaragiye kubaramutsa anabipfuriza nabo  umusi mukuru wa Pasika. Nico gituma yagiye abagemuriye ibiro 800 (800kgs) vy’umuceri hamwe n’ikarato 30 z’amasabune.

Mu majambo bashikirije, abanyororo barakenguruka ukuntu Umwungere yama buri mwaka abategekaniriza akanya ko kubagendera. Baramubwiye ko bakengurutse ingingo ya Nyenicubahiro Umukuru w’igihugu c’Uburundi y’ugutezurira bamwe bamwe umunyororo baciriwe. Ariko baramusavye ngo ko wewe ashika kure, ko yobashikira kwa Nyenicubahiro Umukuru w’igihugu bakabatezurira kuma garama asabwa abatezuriwe kuko hari beshi bashobora gusangukira mu munyororo kandi bari baronse ayo mahirwe biturutse kukubura amahera yo kuriha.  Barakengurutse kandi  kubona Umwungere yarabarungikiye imboneshakure ibafasha kwisamaza ikabamarirungu mu magogwa barimwo.

Baranakengurutse cane kandi inyubakwa y’imyuga Diyoseze ya Muyinga iriko irubaka muri iryo bohero izofasha abari muri ryo kwiga imyuga itandukanye bakahasohoka bafise ico bimarira bakakimarira ababo n’igihugu ; bagasaba ko bogerageza ico kigo kigatangura gukora vuba. Ivyo navyo Umwungere akaba yarabibemereye ko yipfuza ko uyu mwaka wohera catanguye gukora.

Twosozera tubamenyesha ko iryo Bohero rikuru rya Muyinga ririmwo, bose hamwe, abanyororo 575. Muri bo hakabamwo abakenyezi 43 n’abakiri bato 2. Abakristu babatijwe b’abakatolika bariyo bakaba bakoraniye mu mibano 2.

 

Patiri Evariste Harerimana, SAVACOM