Diyoseze Ngozi: Yubire ya Paruwasi Nyamurenza n’iyatirwa ry’abasaserdoti

Kw’igenekerezo rya 8 Mukakaro 2017, muri Paruwasi Nyamurenza, Diyoseze ya Ngozi, akanyamuneza kari kenshi gatewe n’ibintu 2: Yubire y’imyaka 75 ya Paruwasi Nyamurenza n’iyatirwa ry’abasaseredoti, abadiyakoni, abakorezi n’abasomyi b’Ijambo ry’Imana bavuka mu maparuwasi anyuranye. Abatiwe mw’ibanga ry’Ubusaserdoti bari aba badiyakoni 7: Théogène Barambariza (Mubuga), Manassé Habarugira (Nyamurenza), Sylvestre Karambizi (Jene), Emery Kwizera (Murehe), Hénoch Minani (Nyamurenza), Janvier Mutabazi (Gitwenzi), Emery Ntakirutimana (Muhanga).
Abatiwe mw’ibanga ry’Ubudiyakoni bari aba bafaratiri 4: Eric Kana (Rubungu), Martin Manirakiza (Rwisabi), Libère Nahumuremyi (Rwegura), Samson Nsabiyumva (Nyamurenza). Abatewe iteka ryo kuba abakorezi ni aba bafaratiri 4: Mamert Bigirimana (Buraniro), Jean Népomuscène Cimpaye (Rubungu), Sadith Kenemana (Rubungu), Adelin Nduwayo (Busiga). Abatewe iteka ryo kuba abasomyi ni aba bafarairi 10: Jean Marie Hitimana (Ruganza), Joseph Kwizera (Gitwenzi), Gérard Mayange (Ruganza), Claver Miburo (Gashikanwa), Alfred Ndayipfukamiye (Gasenyi), Félix Ndayisaba (Musenyi), Aloys Nshimirimana (Rubungu), Léonidas Nshimirimana (Rwisabi), Emile Nyabenda (Busiga), Vital Sindihebura (Gitwenzi).

 

Ibirori vy’uwo musi vyatangujwe n’Inkuka ya Misa yaherejwe na Nyenicubahiro Musenyeri Gervais Banshimiyubusa, Umwungere wa Diyoseze Ngozi, akikijwe na Nyenicubahiro Musenyeri Stanislas Kaburungu, yahoze arongoye Diyoseze ya Ngozi, Musenyeri Aloys Rwanko, icegera c’Umwungere wa Diyoseze Ngozi akaba ariwe aramutswa Paruwasi Nyamurenza, abasaserdoti benshi, abihayimana n’abakristu insinzi. Urwo rubanza rwari kandi rwatewe iteka n’Icegera ca mbere c’Inama Nkenguzamateka, icegera ca mbere c’Inama Nshingamateka n’abandi banyacubahiro benshi.

Mu nyigisho y’uwo musi, Umwungere wa Diyoseze Ngozi yatanguye abwira abari aho ko wari umusi w’agahimbare, w’ubukengurutsi, w’impundu mu mpande zose za Paruwasi Nyamurenza: impundu iheza igasamirana muri Diyoseze ya Ngozi mbere no muri Ekleziya Nzima. Yabandanije abwira abari aho ko impundu y’uwo musi ari impundu duterera Imana, kw’izina rya Yubire ya Paruwasi Nyamurenza no ku vyiza vy’Ibanga ry’Ubusaserdoti ryiginwa uwo musi. Yarashimagije Nyamurenza kuko uwo musi yariko irigina yubire y’Imyaka 75 icerekanako igishobora kuvyarira rimwe amahasa y’abasaserdoti n’umudiyakoni.

Uwo Mwungere yarasavye Paruwasi Nyamurenza no gukenguruka ku ngabire y’abasaseredoti, y’abihayimana, y’abamenyeshamana benshi, y’inshingwamuryango nyinshi, y’abanyamihari benshi, y’ingo z’abakristu nyinshi, y’urwaruka rwinshi, y’imibano mito mito y’abakristu Imana yayihaye kuronsa Ekleziya mu myaka 75 imaze no kw’iterambere ryashitse rizanywe n’ishingwa ry’iyo Paruwase Nyamurenza. Umwungere wa Diyoseze Ngozi yarasavye abakristu kurushiriza kuja mu mibano y’abakristu, kuyikunda no kuyikundisha abakuru n’abato. Yarakeje abakristu ba Paruwasi Nyamurenza n’igihugu c’Imana cari cagiye kibagana ku ntambwe bashoboye gushikako muri uyo mwaka wa Yubire. Yabamenyeshejeko abasabira ku Mana kugumya iyo ntumbero mu myaka 25 batanguye guryto baze bashikire Yubire y’imyaka 100 basigaye ari iparuwasi y’indatwa, iparuwasi y’intangarugero muri Diyoseze yose ya Ngozi.

Yaribukije abagira batirwe mu mabanga y’Ubusaserdoti ivyo Imana yabihereye kandi ari ryo zina ryo nyene ribabere ati: « Ngo muzokwitwa abasaserdoti b’Umukama, abasavyi b’Imana yacu ». Yarabibukije kandi ico ari co kuba umusaseredoti: « Kuba umusaseredoti ni iteka kandi ni ibanga umuntu atorengwa n’Imana Yo nsa» maze uwo muhamagaro «ugakomoka kw’itorwa Imana igenera umw’umwe wese kuva iciyumvira kumurema ». Yaranabibukije ko abasaserdoti atari abakozi basanzwe bishora gusaba akazi ngo bakabure canke bakaronke: « Ni abatumwa Imana iba yageneye kuzotuma igihe kigeze ». Yabandanije ababwira ko abatira abasiga amavuta meranda, Crisma, kugira ngo buzure Mutima Mweranda yagenewe abatumwa maze bakuzura uwo Mutima Mweranda gurtyo bakaba nka Kristu yasizwe na Se kuva akivuka. Yabasavye kwama bitwararika kwakira Mutima Mweranda ibihe vyose no kuba abasaserdoti ba Mutima Mweranda.
Yarabibukije ko «uwatowe agasirwa yama atorerwa ubutumwa ». Yarabakebuye, arababwirako batorewe kuburira Inkuru Nziza aboro n’ababoshwe no kumenyesha umwaka w’Umukama. Yabasavye kumenya gusoma ibitabu biri : igitabu c’Ijambo ry’Imana n’igitabu c’ubuzima bwa bantu barondera kubinyanisha ariko bakama bibukako batatiwe ngo bahindure Inkuru Nziza ya Yezu Kristu akazuyazi karekera abantu mu bubegito barimwo. Yababwiyeko batiwe kugira ngo bubahuke bavuke kandi bashingire intahe kwa kuri kuzima kw’Inkuru Nziza gushikana abantu ku butungane bw’ukuri atari ubw’abaganje gusa, ku rukundo rutagira nkuzi no ku mahoro ahumuriza bose. Yabasavye kutigira ba sindabibazwa kuko Imana ibatoye muri ibi bihe nyene ibonako aribo bakenewe ngo bayifashe gukura abayo mu buja bunyuranye businzikanje agateka Imana yaremanye umuntu.

Imbere yo gusozera yarabatumye abasaba ko mu butumwa bwayo boza barugurura amaso, barabe aboro b’umutima n’abo umubiri haba mu batware canke mu batwarwa, babitwararike rwose badacagura. Yabasavye kuraba ababoshwe b’umutima n’abari muri za Mpimba ziboneka babaremeshe, abarenganywa babavugire, babe abavyeyi b’abatagira abavyeyi, bavugire uwutagira uwubavugira. Yabasavye kurema bakaguma kw’ibanga baziko Ibanga ribangirwa ingata mu kubibutsako batoranye guca mu makanda y’uwapfuye hanyuma akazuka. Yasozereye abaragiza Umuvyeyi Bikira Mariya.

Abashikirije amajambo bose, barashimiye Imana kuri iyo Yubire y’imyaka 75 ya Paruwasi Nyamurenza no ku ngabire y’abasaseredoti, abadiyakoni, abakorezi n’abasomyi Imana yari ihejeje kubagabira.

Patiri Désiré NIYIBIZI