DIYOSEZE YA NGOZI YARAYE YUNGUTSE ABATUMWA BASHASHA

DIYOSEZE YA NGOZI YARAYE YUNGUTSE ABATUMWA BASHASHA

“Ntutinye turi kumwe ndaguhagarikiye”
Iryo niryo jambo nshimikiro ryari kw’isonga mu rubanza rweranda rw’ukwatira mw’ibanga abasaserdoti, abadiyakoni no gutanga ibice bikuru vy’ubusaserdoti (Ubukorezi n’ubusomyi). Urwo rubanza rwabereye muri Paruwase ya Rwegura yaragijwe Yozefu Mweranda Umukozi kw’igenekerezo rya 21mukakaro 2018.

Ni Nyenicubahiro Umwepiskopi Mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura akaba ariwe ahagarariye Papa muri Diyoseze ya Ngozi Musenyeri Gerevazi Banshimiyubusa yari arongoye ico gisabisho ceranda. Yari akijijwe na Musenyeri Stanislas Kaburungu n’abasaserdoti baje bava mu maparuwase yose ya Ngozi n’abaje bava ahandi. Hari abihebeyimana, ba nyenicubahiro baje baserukira Umukuru w’igihugu, abari mu nzego zinyuranye ziraba ubuzima bw’igihugu, abakristu isinzi bavuye mu maparuwase atandukanye, abanyarwegura ntawari yasigaye kuko bwari ubwa mbere baterwa iteka ry’ukwo mwene urwo rubanza rutunganirizwa iwabo. Nkako Paruwase ya Rwegura imaze imyaka 8 ibonye izuba. Abaririmbiramana, abiyerekeramana, abatambiramana, abakorezi bari biteguye neza.

Patiri mukuru wa Paruwase Gérard Niyonzima yarahaye ikaze abashitsi akenguruka iteka paruwase yatewe, akengurukira Umwepiskopi yabashizemwo umwizero akabashinga gutegura urubanza nk’urwo, ashimira abakristu n’ababikira bakozi bigana Umuryango w’i Nazareti mu bikorwa, abakristu bavuka mu Rwegura barangurira imirimo yabo mu ntara zinyuranye bitaye ku rutare kugirango bashobore gutunganya neza ikibanza cabereyemwo urwo rubanza, akengurukira abo bose bagize ico baterereye kugirango urubanza rushoboke ati Imana nininahazwe yo yabateye iryo teka.

Mu nsiguro yashikirije igihugu c’Imana kuri uyo munsi w’agahore, Umwepiskopi aciye ku bisomwa vyeranda vyari bitegekanijwe (Yeremiya 1, 4-10; Abahebereyi 5, 1-10; Yohani 15, 12-17) yagize ati: Ijambo Yezu atomoreye abatumwa biwe ati : « Si mwebwe mwantoye ; yamara ni jewe nabatoye, nabashinze kugenda ngo mwame icamwa kandi icamwa gihoraho » rije ryitsa irya Yerermiya : « Narakwitoreye, ndakugena ngo ube umuhanuzi w’amakungu » ; ibaruwa ryandikiwe abahebereyi naryo riti : « Iryo banga rirahambaye, nta numwe aryiha arihamagarirwa n’Imana ».
Ku bari baramutse baterwa iryo iteka, umwepiscopi  yababwiye ati: “Bavukanyi nimuhimbarwe n’iri teka mugire muterwe. Imana niyo yabagomwe irabatora none igire ibatume”. Ati: “None ntimuze mwibagire isoko, inkomoko y’iteka ryanyu kuko bwohava bubirira mukabura iyo muva n’iyo muja, mwibagiye isoko, inkomoko y’iteka ryanyu. Yabandanije agira ati: “Twaje rero ngaha twebwe twese ngo dukengurukire iyo Mana yabatoye mwebwe tubona ngaha imbere, twongere tubakeze kuko mu kwemera umuhamagaro wanyu mwarahatubereye, ni mukengurukirwe turabakeje”.

 Abaraho bose yarabamenyesheje ko kugirango umuntu abe umutumwa w’Imana yemera kuyibera umugenzi ayishika ku mutima.  Imana yagushingiyeko ni vyiza kuyigamburukira kuko iba ibona ko bikenewe kuko itora umuntu igamije gukiza abayo. Imana nayo yama irazwa ishinga nuko abayo bose bokira, ntishobora rero kubura abo ituma. Ntawushobara kuba umutumwa w’Imana ayinogeye, ntawushobora kuba umusaserdoti, umudiyakoni, ntawushobora kuba umutumwa w’Imana ayinonogeye, atemeye kuba umugenzi w’Imana. Imana ntishobora gutuma abashumba bayo kuyikorera. Imana ituma abagenzi bayo. Ituma abemeye kuyibera abagenzi. Yarabamenyeshe ubutumwa Imana ibashinze ati: “Uyu munsi ni mwebwe irungitse, ibabwira iti gende, gende murandure ibibwirizwa kurandurwa vyose mu mitima y’Abarundi, muhereye mu mitima yanyu. Murandure urwanko, murandure inzigo, ugukumirana, ukwinubana, amacakubiri, agatima k’indwano, n’ubundi buryarya bwose. Imana igize iti gende mutenge imitima yakomeretse n’iyuzuye agahinda muri ubu Burundi bwacu, gende mwubake ibitarurwa bihuza abantu n’abandi, bigahuza abapfa amatongo n’ubutegetsi, n’ibindi. Gende muteragire kandi muteze imbere mu mitima y’Abarundi akabuto k’urukundo, akabuto k’ubutungane, akabuto k’ukuri, akabuto k’ukurekuriranira kugirango bituvyarire amahoro mazima kuri bose, ubu Burundi bwacu burushirizeho kuba icibare c’Imana”.


Abatiwe mw’ibanga ry’ubusaserdoti ni bane
Eric Kana (Paruwase Rubungu)
Martin Manirakiza (Paruwase Rwisabi)
Libère Nahumuremyi (Paruwase Rwegura)
Samson Nsabiyumva (Paruwase Nyamurenza)
Abatiwe mw’ibanga ry’ubudiyakoni
Mamert Bigirimana (Paruwase Buraniro)
Jean Népomuscène Cimpaye (Paruwase Rubungu)
Sadith Kenemana (Paruwase Rubungu)
Adelin Nduwayo (Paruwase Busiga)
Abatewe iteka ry’ukunganira Umusaserdoti n’abakristu mu guhereza inkuka mu misa ni icenda, nayo abatewe iteka ry’ugusoma Ijambo ry’Imana mw’ishengero ry’abakristu nabo nyene ni icenda.

Imbere y’uko abari aho bashikirizwa umuhezagiro w’abasaserdoti bashasha bari bahejeje kwatirwa, harabaye amajambo atari make. Umwe mu basaserdoti bashasha kw’izina ry’abo bose Imana yari ihejeje gutera iteka, uwaserukiye abavyeyi, uwari yaje aserukiye Umukuru w’igihugu, Umwepiskopi yari arongoye urubanza rw’uyo munsi.


Uwo munsi wabaye umunsi utazokwibagirwa mu buzima bwa Paruwase ya Rwegura.
Birahimbaye kwibonera abatoranye kuja kwigisha Ijambo ry’Imana!
Patiri Melkiade Minani
Umukuru w’umurwi ujejwe ubutumwa bw’itorwa
muri Diyoseze ya Ngozi