UMUSI MUKURU W’INDAGANO MU MURYANGO W’ABABIKIRA BENE-MARIYA

UMUSI MUKURU W’INDAGANO MU MURYANGO W’ABABIKIRA BENE-MARIYA

«Umwungere yabwiye Bene-Mariya ko bamaze kuba Umuryango munini, ko hakuguma wegukiye Diyoseze vyoba vyiza basavye ukegukira Papa; kandi ko boca boroherwa mu vyo bakeneye muri Ekleziya kanatsinda basanzwe bafise imibano mu bindi bihugu. Iryo jambo ryakirijwe amashi menshi cane».

Kuwa gatandatu igenekerezo rya 17 Myandagaro 2019, Ababikira b’Umushaha Utartyoye wa Bikira Mariya ari bo BENE-MARIYA, bari baramukanye urubanza ruhambaye, aho abanovisi 14 bashikiriza indagano za mbere muri uyo Muryango, hakaba n’ababikira 10 baragana burundu, umwe ahimbaza Yubire y’imyaka 25, na babiri b’imyaka 50; ivyo birori bikaba vyabereye muri Paruwasi ya Busiga, Diyoseze ya Ngozi.

Ibirori vyari birongowe na Nyen’icubahiro Musenyeri Gerevazi BANSHIMIYUBUSA, Umwungere Mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, akaba ari we ahagarariye Nyen’Ubweranda Papa Francisco muri Diyoseze ya Ngozi. Yari ashigikiwe na Nyen’Icubahiro Musenyeri Stanisilasi KABURUNGU yahoze arongoye iyo Diyoseze, na Musenyeri Aloys RWANKO icegera c’Umwungere, n’Abasaserdoti benshi cane bari baje bava mu madiyoseze nka yose y’igihugu, na cane cane ab’i Ngozi. Urugendo rwatanguriye mu kigo c’Abasaserdoti kw’isaha zitatu n’igice, imisa nyezina itangura isaha zine. Nyakwubahwa Patiri Mukuru wa Paruwase Busiga, yaciye afata ijambo ubwa mbere aha ikaze Musenyeri Mukuru ahagarariye Papa muri iyo Diyoseze n’abandi banyacubahiro baje gutera iteka urwo rubanza, Abasaserdoti, Abihebeye Imana n’abakristu baje bava mu ntara nka zose z’Uburundi, atibagiye Umukuru w’Umuryango wa Bene-Mariya.

Umwungere mukuru nawe afashe ijambo yararamukije ishengero ry’Imana, aributsa ikibakoranije mu majambo make, aca atanguza Inkuka y’Imisa. Mu nsiguro, Musenyeri Mukuru yashimikiye ku bisomwa abaramukanye umusi mukuru bari bitoreye. Amwe mu majambo shimikiro yari aya: “Ishongorane akanyamuneza mwigeme wa Siyoni” (Sofoniya 3, 14-17); “Umukama ni We Ntoranwa yanje mu buzima bwanje ntacoza kimuruta” (Izaburi ya 15); “Nimukenyere zigume kandi amatara yanyu yame yaka” (Luka 12, 35-48). Umwungere yagize ati: “Turahimbawe n’uyu musi mwiza cane. Inkuru nziza badutoreye uyu musi yodufasha twese twemeye kuja muri iyo nzira, kuko tuzi ko urukundo rw’Imana ruduherekeza hose. Yodufasha ngo dushobore kwama twishongorana akanyamuneza kugira ngo kandi twame dufise amatara yaka ntitwigere tudebukirwa na gatoyi mw’ibanga Imana yadutoranije iryo ari ryo ryose, nk’abakristu canke nk’abihebeye Imana”. Yarongeye ati: “Iyi Nkuru nziza ihera ku karongo ka 32 aho Yezu agira ati: “Dutungwa twanje”, ijambo ryibutsa rimwe ryo mu Bwuzure bwa kera ryavuga agasigarira ka Israeli, ba bandi bakeyi bari bumiye kw’isezerano ry’Imana, mu gihe abenshi bari bamaze guta isezerano bagakurikira ibigirwamana, hagasigara bake. Kandi ati: “Ntimutinye dutungwa twanje kuko So wanyu yabemereye kuzoronka iragi ry’Ubwami”. Yabandanije yerekana ko k’uwihebeye Imana, intoranwa yiwe ari Kristu, kandi ko ari uwatorewe ibanga ridasanzwe, ari muri twa dutungwa dukeyi twemeye kubera abandi umunyu, umuco n’umwambiro. “Uwihebeye Imana iyo yibagiye asanga yahemukiye Imana, bikamunanira ingene yoguma akenyereye ibanga; bikamunanira kwishongorana akanyamuneza akagumana agahinda mu mutima”.

Musenyeri Mukuru yaribukije abari aho ko Yezu adusaba kwama turi maso, ko kandi amatara yacu yoguma yaka, tugakenyera zikaguma. Ati: “Ikintu gihambaye kitubuza kwama turi maso ni itunga; ni ukuvuga ico cose umuntu abona ko kimufitiye agaciro: ibintu, ishaka, ukwibona...”. Yaribukije kandi kuraba za ndagano zitatu: ubworo, ubwerentegerwa n’ubugamburutsi zifasha uwihebeye Imana kugurisha vyose kugira ashobore kwiheba wese ataco yisigarije. Ati ariko ivyo ntibihagije kuko Yezu avuga ko ivyo dutunze vyose tubwirizwa kubigurisha tukabitabaza aboro, akongerako ko Imana ishima urukundo rwiheba, rwitwararika aboro. Ati igihambaye Kristu asaba si ugutakaza vyose, na ya zaburi irabivuga iti: “Mu buzima bwanje ntacoza kikuruta”. Umwungere yasozereye kw’iyi mpanuro ati: “Niturondere itunga ridatituka! Tumenye gushira umutahe wacu mu bidahera, ari bwo Bwami bw’Ijuru, ntidute umutwe mu bishira umwanya”.

 

Insiguro iheze abaririmvyi bateye ururirimbo rwambaza Mutima Meranda, rukurikirwa n’ukurengutsa imbere ab’indagano za mbere na burundu kugira ngo Umwepiskopi ababaze ikibagenza. Bahejeje kwishura baciye baca bugufi, mu gihe co kwambaza Aberanda. Urwo ruririmbo ruheze ab’indagano za mbere baciye begera imbere gutura Imana igisabisho cabo. Umwepiskopi arahezagira imyitwikiro aca arayibashikiriza umwe umwe, baca baja kwikwiza mw’isakristiya. Muri uyo mwanya abaririmvyi bateye ururirimbo ruhayagiza Umushaha Utartyoye wa Bikira Mariya, Abene-Mariya basaba Umuvunyi w’Umuryango ngo abafashe kwigana ingeso nziza zamuranze n’ubutwari bwo gukomeza ubutumwa bwo “Gutsimbataza umutima rukristu mu ngo zo kw’isi yose”, nk’uko bavyiyemeje muri Ekleziya.

Barengutse baca baja kwa Altari Umwungere arabashikiriza umwe umwe igitabo c’Amateka agenga Bene-Mariya. Baciye bigira inyuma, ab’Indagano burundu nabo bararenguka bashikiriza umwe umwe igisabisho c’ukwiyegurira Imana ubutacisubirako. Umwepiskopi arahezagira impeta, arazibashikiriza umwe umwe wese kw’izina ryiwe. Kubera ko Umuryango wa Bene-Mariya ukurikiza Inyigisho nkomezamutima za Inyasi Mweranda, Abene-Mariya bose baciye basamiriza ururirimbo rwiwe “Ndakwihebeye rwose Mukama wanje...”. Ruheze baca basubira mu kibanza. Uwuhimbaza Yubire y’imyaka 25 ararenguka aravuga igisabisho c’ugukenguruka. Umwepiskopi amushikiriza igitabo c’Ijambo ry’Imana. Babiri b’imyaka 50 baratera intambwe, nabo nyene barashikiriza ubukengurutsi bwabo, baronswa nabo nyene Igitabo c’Ijambo ry’Imana. Inkuka y’Imisa ica irabandanya gushika bahejeje gusangira, aho Umwepiskopi yahezagira imisaraba, abaraganye burundu bakarenguka kwa Altari bakayihabwa umwe umwe. Imisa yaciye ibandanya gushika ihere.

Umubikira umwe mu bari baramukanye urubanza yarahawe ijambo, avuga akengurukira Imana yongera akengurukira Umwungere yabagiye imbere mu migirwa yose. Arakengurukira abavyeyi babibarutse n’abandi bose babafashije ngo bashike ku rwego rwo kwihebera Imana; akengurukira Umuryango wa Bene-Mariya wabakiriye ukabarera, ukabinjiza iwabo, kumwe n’abasaserdoti babunganiye ngo batere imbere mu vy’umutima, bashimira n’Abene-Mariya bagiye barabana mu mibano Umuryango wabarungitsemwo, be n’abo basangiye ubutumwa. Ntiyibagiye gusaba ikigongwe ku bitagenze neza, bivanye n’intambwe umwe wese yari agezeko, bagasaba n’intererano y’igisabisho ngo bakomere ku vyo bahejeje kwiyemeza. Inkuka y’Imisa yasozerewe n’ururirimbo rwa Bikira Mariya “Umutima wanje n’uninahaze Mukama...”.

Ibirori vyasozerewe n’agatutu kabereye mu nyubakwa z’Ishure yisumbuye y’i Busiga, aho Mama Mukuru arongoye Umuryango yafashe ijambo aha ikaze abitavye urwo rubanza. Yashimikiye ahanini mu gukengurukira abakuru b’Ekleziya bakiriye neza iyo nteguro bakaza kurongora iyo migirwa myeranda, abashimira kandi ko ku mwaka ku mwaka bama bigora bakaza gushikiriza imihezagiro n’imigisha ikomeza uwo Muryango. Yarakengurukiye abavyeyi bareze neza bagashira iyo Imana ishize, bakemera ko abana babo begurira ubuzima bwabo Imana. Yarongeye arakeza abagize indagano za mbere na burundu. Ageze ku bagize Yubire arakenguruka cane ingene abo babikira biguze Umuryango mu kujabuka mu gihugu ca Tanzaniya kumenyeshayo Imana. Ati none raba Umuryango wasagaraye muri ico gihugu. Ati buca itariki 7 Nyakanga twigina Yubire y’imyaka 50 iheze dushitseyo, Inovisiya yacu nayo igahimbaza imyaka 25 imaze ishinzwe. Yarongeye arakengurukira abo bose bitanze mu nteguro y’urwo rubanza n’abaterereye ico bashoboye cose ngo rugende neza.

Munyuma, umuvyeyi yafashe ijambo ashimira Umuryango wa Bene-Mariya wareze abana babo bagashikira ibanga, asaba n’abandi bavyeyi ngo Imana niyatora iwabo bazobakurize. Uwuserukira abatumire yakengurutse ivyiza vy’agatangaza Umukama yagize kuri uyo musi, akenguruka n’inzimano. Nyakwubahwa Musenyeri Mukuru ahagarariye Papa muri Diyoseze Ngozi yashikirije ijambo ashimira Umukuru w’Umuryango yatoye amatariki amubangukiye. Avuga ko mu mwaka uheze vyamugoye ariko ashima ko ubu ho yahishikiye ka Mwungere ashinzwe iyo Diyoseze, ati kandi ka muvyeyi kuko afise umwana mu bagize urubanza. Abwira Bene-Mariya ko bamaze kuba Umuryango munini, ko hakuguma wegukiye Diyoseze vyoba vyiza basavye ukegukira Papa; kandi ko boca boroherwa mu vyo bakeneye muri Ekleziya kanatsinda basanzwe bafise imibano mu bindi bihugu. Iryo jambo ryakirijwe amashi menshi cane kandi ni naryo ryapfundikiye urubanza rw’uyo musi.

 

Bigiriwe i Ngozi kuwa 19 Myandagaro 2019
Mama Gemma NDINZIMINSI