Itangazo ry'Inama y'Abepiskopi Gatolika b'i Burundi ku myiyamamazo y'abariko barahiganirwa kwitozaHejuru ya vyose, Urukundo n’amahoro (raba Abanyakolosi 3,14-15)

 

1. Twebwe Abepiskopi Gatolika b’i Burundi, kubera ubutumwa dushinzwe bw’ukumenyesha Inkuru nziza ya Yezu Kristu, Umwami w’urukundo n’amahoro, turabaramukije kandi tubipfurije amahoro mazima akomoka ku Mana nyene.

2. Dushikirije iri tangazo ngo duhanure abariko bariyamamariza gutorwa be n’Abarundi bose, ngo mur’iki gihe c’amatora bashire imbere urukundo n’amahoro, bishigikira umutima w’ugukunda igihugu n’abakibamwo bose.

3. Turashima ko muri rusangi, gushika ubu, imyiyamamazo y’abitoza iriko iranguka mu mutekano n’amahoro. Mugabo ntitwokwirengagiza ibidatunganye bimwe bimwe, bimaze kwibonekeza hamwe hamwe, be n’imvugo idahumuriza tumaze kwumva mu kanwa ka bamwe bamwe muri abo biyamamaza.

4. Ibidatunganye twagaye ni nk’ukutihanganiranira kw’abatavuga rumwe mu vya politike bamwe bamwe. Turababazwa cane n’uko uko kutihanganiranira kwashikanye bamwe muri abo ku rugero rwo gutana mu mitwe, bagakomerekanya, mbere hamwe n’ukwicana bakicana, umengo ntacamira. Turateye ivyatsi kandi inyuruzwa ry’abantu ryabaye hamwe hamwe, umwe we mbere muri bo akaba yatowe ikiziga haheze imisi ine. Turaneguye kandi ugusotorana, ugutotezanya n’ukuburabuzanya vyabaye hamwe hamwe, abashinzwe kubanguranya n’uguhana na bo, bikabagora kubishira mu ngiro, ata guhengamira kuri nkunzi.

5. Ikindi twaneguye kandi kidahumuriza, ni uko mu mvugo no mu mvyino za bamwe bamwe mu biyamamaza harimwo amajambo ashobora kubabaza n’ugurtyoza abandi, amwe yo mbere agashobora no gukabura agatima k’uburwanyi mu bayabwirwa.

6. Iruhande y’ivyo twaneguye, turatewe impungenge n’uko hari imigambwe usanga, mu mvugo yayo, isa n’iyititeguriye kwemera ibivuye mu matora mu gihe atari yo yoba yatsinze. Ivyo bituma twibaza tuti: none bizogenda gute, ko na ntaryo haburana babiri hagatsinda umwe, canke hahiganywe benshi hagatsinda umwe nyene ?

7. Tumaze kurimbura ivyo vyose rero, ng’ibi ivyo dushimye guhanura abariko bariyamamaza bose, baba abari mu migambwe, abigenga, abanywanyi babo n’ababashigikiye bose:

   7.1. Ica mbere duhanuye, ni uko abo bose bariko bariyamamaza be n’abanywanyi babo, bokwubaha kandi bakubahiriza ubuzima bw’umuntu n’agateka kiwe, uwari we wese n’uko angana kose (raba Gaudium et spes 27, 3). Bibuke ko ubwo buzima ari “katihabwa” ! Ubuzima tubuhabwa n’Imana kandi ni Yo yonyene ifise uburenganzira bw’ukubusubirako. Ivy’uko mu gihugu cacu umengo ukwica ntaco kukivuze, babigire umuziro. N’uwoba atemera Imana muri bo, namenye ko Imana yamuremye yavumereye iti: “amaraso yanyu ari yo buzima bwanyu, nzoyishuza. Nzoyishuza igikoko cose, nzoyishuza umuntu wese, umwe wese nzomwishuza ubuzima bwa mwenewabo. Uwusesa amaraso y'umuntu, amaraso yiwe azoseswa n'umuntu, kuko umuntu yagizwe mu gashusho k'Imana” (Amamuko 9,5-6). Abantu ntibagapfe ngo tunume, ata mutima usimba, n’aho yoba n’umwe kandi mutomuto!

   7.2. Ica kabiri, ni uko abo bose bariko bariyamamaza, bokwubahiriza ingingo zose z’Itegeko rigenga amatora, be n’Amasezerano ngenganyifato bagiriraniye hagati yabo ata gahato. Abategetsi na bo be n’Abashinzwe umutekano, bagahanura canke bagahana co kimwe ababirenzeko bose, ata mwana n’ikinono. Vyongeye ko abarongoye igihugu cacu biyemeje kandi badusaba twese gushira Imana imbere, turabahanuye nk’uko Pawulo Mweranda yabigiriye abakristu b’i Kolosi: nimushire hejuru ya vyose urukundo n’amahoro, mwengengane kandi murekuriranire (raba Abanyakolosi 3,13-14). Amatora ntakabateshe ubuntu! Ubu ho, murazi ko azoza araba rimwe mu myaka indwi; ariko imibano n’ubuzima vyo, bikaguma ari ivya misi yose. Nimuze muribuka nyabuna wa mugani wa basokuru ngo : “ku musi wakwanse uzinduka utukana n’umubanyi”, muheze muvyirinde.

   7.3. Ica gatatu, tugihanuye abamenyeshamakuru bashinzwe kwerekana imyiyamamazo itandukanye canke gutanga umwanya w’amajambo mu bimenyeshamakuru vy’igihugu (Radio na Televiziyo). Nibitwararike gutunganiriza bose co kimwe, nk’uko bibereye kandi bitera iteka abakora uyo mwuga bawuzi. Mbere n’uwutiyamamaje, uwo mwitwarariko, ubatume bavuga ko atiyamamaje, kugira ngo abantu babimenye.

   7.4. Ica kane duhanuye, ni uko mwebwe abiyamamaza mwokwubahiriza icipfuzo mufise mwese c’uko aya matora yoba meza, mu kwirinda ko hagira na kimwe coyatyoza canke kikayahungabanya kibavuyeko. Mwirinde kwitwaza uruyeri n’amanyanga ngo vyanse bikunze intsinzi ibe rwanyu. Abashinzwe gutunganya aya matora be n’Abategetsi na bo, bagume barikanuye, kugira ngo habeho ukwishira n’ukwizana kuri bose kandi abahiganwa bafatwe kumwe, mu butungane. Twarabisavye mw’itangazo twashikirije ku musi mukuru wa Pasika, none n’ubu turabigarutseko kuko birahambaye.

   7.5. Ica nyuma tutodeha, ni ukubasaba dushimitse kwitegurira kwemera gushira aho abarekuriwe gutora bazoba bashize. Ntihagire uwudukwegera uruhagarara n’intambara. Nimwirinde kwemeza abanywanyi banyu yuko vyanse bikunze ari mwebwe mutegerezwa gutsinda, mwongere mubasubireko hakiri kare, mubakebure, mubabuze kugumuka. Uwuzoba adashimye ivyavuye muri ayo matora, yiture ubutungane, maze nabwo bumutunganirize neza. Inama n’ingingo bize bisumbe ingimba. Na none, nk’uko twari duhejeje kuvyibutsa: amatora arahera, ubuzima bukabandanya.

8. Ko iyi myiyamamazo iriko iraba mu gihe ibihugu nka vyose vyo kw’isi, bigeramiwe n’akaranda nk’ingwara iterwa n’umugera CORONA-19, ntitwosozera tutabahimirije, mwebwe mwese dusangiye iki gihugu, ngo mugume mwitwararitse kurwanya ico kiza mu gukurikiza impanuro zo kucikingira no kugikingira abandi. Tuboneyeho no kubasaba ngo tuze twitabe akamo Umuvyeyi wacu Papa yaduteye ngo abemera Imana twese, mu madini atandukanye turimwo, umusi w’itariki 14 z’uku kwezi tuze tuwugire uw’igisabisho, ukwisonzesha n’ukurangura ibikorwa vy’urukundo, dutakambira Imana nyene ngo ifashe abantu gutorera umuti iyo ngwara.

9. Dusozereye tubasaba mwese : abiyamamaza, ababashigikiye, abashinzwe gutunganya ivy’amatora, abashinzwe intwaro be n’ashinzwe inzego z’ubutungane n’iz’umutekano, eka Abarundi n’Abarundikazi mwese, ngo mugumane umwizero n’ishaka vy’uko aya matora yoranguka mu mutekano kandi akaba meza. Naho hasigaye indwi imwe gusa y’ukwiyamamaza, birashoboka ko ibitagenze neza gushika ubu bigororwa, ibigitegerezwa gukorwa na vyo bigatunganywa neza hisunzwe amategeko abigenga. Abashinzwe gutunganya amatora rero be n’abashinzwe kwubahiriza amategeko ayagenga, bohabera abagabo mu gutunganya neza igikorwa cabo, kuko kirahambaye cane mu bihe nk’ibi. Abariko barahiganwa na bo, tubipfurije kuzotahukana intsinzi ikwiye umw’umwe wese, kandi amatora aheze duhimbarwe n’ukubona abariko barahiganwa bahanye akayambu k’ugukezanya, bakenguruka ko ata n’umwe yarenganijwe.
Bigiriwe i Gitega, ku wa 08 Rusama 2020.

Abungere banyu b’Ekleziya gatolika y’i Burundi.

Cliquer sur Itangazo pour le télécharger