Itangazo ryo gusozera Inama y’Abepiskopi Gatolika b’i Burundi yo muri Ruheshi 2018

1.    Kuva kw’igenekerezo rya 5 gushika ku rya 8 Ruheshi 2018, Abepiskopi b’Ekleziya Gatolika y’ i Burundi  barakoraniye hamwe mu nama yabo isanzwe yo mu kwezi kwa Ruheshi. Iyo nama yabereye mw’Iseminari Nkuru y’i Gitega yitiriwe umweranda Yohani Paulo wa II.
2.    Igisabisho hamwe n’ijambo ryo kwugurura  ry’uwurongoye inama biheze,  baciye babanza guhanahana amakuru yerekeye ubuzima n’ubutumwa mu ma Diyoseze bashinzwe.
-    Bose baragaragaje akanyamuneza kubera ukungene abakristu basenga ari benshi kandi bagasengana umutima mu ma paruwase yose. Ivyo vyarigaragaje  cane cane mu gihe c’iminsi mikuru ya Pasika, Pentekoti n’Isakaramentu Ryeranda.
-    Barashimye ko urugendo rw’umusaraba w’urwaruka muri Diyoseze ya Bubanza ruguma rukora ivyiza kandi abantu benshi baguma bahurumbira uyo musaraba.  Baciye mbere bibutswa ko uyo musaraba uzokwakirwa na Diyoseze ya Ngozi inyuma y’ihuriro ry’urwaruka rwo mu gihugu cose rizobera muri Paruwase ya Cibitoke, kuva kw’igenkerezo rya 6 gushika ku rya 10 Myandagaro.  
-    Baragarutse ku ciza ntibagirwa kandi gihambaye cabaye muri Ekleziya y’Uburundi, aho kw’igenekerezo rya 5 Rusama 2018, Nyenicubahiro Musenyeri Gerevazi BANSHIMIYUBUSA, Umwungere Mukuru mushasha wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, yashikira icese amabanga yo kuyobora iyo Diyoseze. Kw’izina rya bagenziwe, Umwepiskopi wa Muyinga arongoye Inama yabo yarasubiriye kumukeza kandi aranashimira Umwungere Mukuru yahora arongoye Diyoseze Nkuru ya Bujumbura.
-    Ikindi bavuze muri uko guhanahana amakuru ni uko mu ma Diyoseze hose, ari igihe co gutanga isakaramentu ry’Ikonfirmasiyo n’ukwitegurira kwatira abasaseredoti n’abadiyakoni hamwe n’ukwakira indagano z’abihebeye Imana mu miryango itandukanye iri  hano mu  Burundi.  
-    Muri iyo nama kandi, Abepiskopi baribukanije ikirangaminsi c’ukwakira, mu madiyoseze yabo yose, ibisigi vy’umweranda Tereziya w’Umwana Yezu no mu maso hiwe heranda, kuva kw’igenekerezo rya 31 Mukakaro gushika ku rya 8 Nyakanga 2018.
-    Abo Bepiskopi nyene barababajwe n’ubwicanyi bwabereye mu Ruhagarika  muri Diyoseze ya Bubanza mw’ijoro ryo kuwa 11 rishira uwa 12  Rusama 2018, bongera baratera ivyatsi iryo bara. Baciye bibuka kandi ko mu minsi iheze Ekleziya yababajwe n’urupfu giturumbuka rw’umusaserdoti wo muri Diyoseze Nkuru ya Gitega Patiri Caritos Nicoyitungiye, be n’urw’umumenyeshamana wo muri Paroisse ya Muhweza muri Diyoseze ya Rutana ; ikongera ikababazwa kandi n’igandagurwa ry’umumenyeshamana wo muri Paruwase Mugamba muri Diyoseze ya Bururi, batibagiye n’ubwicanyi bwahatswe guhitana Patiri mukuru wa Paruwase ya Nyabihanga, iyo Imana idakinga. Abepiskopi barababajwe kandi n’ukwumva ko hirya no hino mu gihugu, abantu babandanya bicwa kubera impamvu zitandukanye.
-    Abungere b’Ekleziya yacu mu Burundi baravuze n’icerekeye umwimbu abantu bari biteze ko wobaye mwiza hose, mugabo hamwe hamwe ugahava uhitanwa n’uruvura rw’umurengera, imyonga ikuzura igasesa, eka no ku misozi ibiterwa bikononekara. Iyo mvura y’umurengera ikaba mbere yarahitanye n’amazu menshi, hamwe ho mbere n’abantu bakahasiga ubuzima. Vyongeye, Abepiskopi baravuganye ko bahagaritswe umutima n’ingwara ziguma zaduka mu biterwa bitandukanye, ubu ahatari hake ibitoke bikaba ari vyo bigeramiwe.
-    Mu vyerekeye imibano, Abungere barashima ingene, muri rusangi, hose mu gihugu abantu batekanye, batibagiye mugabo kunegura ko, hamwe hamwe, hari abaturubitswe n’abatewe ubwoba mu gihe c’imbere y’itorwa ry’Ibwirizwa shingiro rishasha, no mu minsi yakurikiye.
3.    Ihanahana ry’amakuru riheze, Abepiskopi barafashe umwanya w’ukurimbura ivyerekeye ibihe igihugu cacu kigezemwo, batumbereye gutegera kumwe uko Ekleziya barongoye yovyifatamwo. Bamaze rero kwihweza ibihambaye mu biriho, baribukanije ko Ekleziya ibwirizwa gukomera kw’ibanga ryayo ryo gushikiriza Inkuru nziza ya Yezu Kristu. Ivyo ikabigira cane cane mu kunagura imibano rukristu mitomito, mu gushimikira ku nyigisho zigenewe abantu bose mu mice itandukanye barimwo, n’inyigisho zijanye n’ugusubiza hamwe nkuko ijambo ry’Imana ribisaba, mbere hisunzwe n’ivyo za Nama mpuzangendo z’Umuryango (synodes) zashitseko mu madiyoseze. Ikindi cofasha cane ngo ubukristu bukomere, Abungere b’Ekleziya gatolika basanze kwoba ugushikiriza cane cane incabwenge inyigisho z’Ekleziya ziraba ubuzima bw’abantu mu mpande zose (doctrine sociale de l’Eglise).
4.    Ikindi Abepiskopi barabiye hamwe ni ivyerekeye ukwubaka rukristu. Ni ko kwongera gusuzuma Integuro y’Indinganizo n’amategeko ngenderwako bigenga ingo n’imiryango mu ma Diyoseze gatolika yo mu Burundi, mu kwongeramwo impinyanyuro zasabwe n’Igisata ca Papa kibijejwe. Ico gikorwa kikaba kizobandanya mu manama azokurikira.
5.    Abepiskopi bararabiye hamwe kandi ikibazo c’indero mu mashure. Kuri ico kibazo, ahanini bihweje neza Integuro y’Amasezerano yanditse kumwe kuri bose, Leta igomba kugiriranira n’amadini mu vyerekeye indero n’inyigisho. Bagereranije iyo nteguro n’amasezerano asanzwe ari hagati ya Leta na Ekleziya gatolika, kuva mu 1990, basanze itandukanye na yo mu bintu bimwe bimwe ngenderwako. Bafatiye ku vyo bagendeje, mu myaka itari mike iheze Ekleziya gatolika iterera bimwe biboneka muri ico gisata c’inyigisho n’indero, Abepiskopi baratondesheje ivyo bazosaba ko Ubushikiranganji bubijejwe bwohinyanyura muri iyo nteguro, imbere y’uko ayo masezerano yoterwako igikumu n’abo yega bose.  
6.    Icanyuma cari gitegekanijwe, Abepiskopi barabiye hamwe mu nama yabo, ni ivyo abarezi bokwisunga mu kurimbura yuko abaseminari bageze mu gice canyuma c’indero yabo ari co ca Teolojiya, bunguruzwa canke bagasubiramwo umwaka. Kuri iyo ngingo, baribukanije ko mu gusuzuma umuhamagaro w’abo basore, abarezi babo batoshingira ku kumenya ivyigwa kwonyene, mugabo ko ukwo kumenya bogusuzumira hamwe n’ibindi bisabwa uwitegurira kuba umusaseredoti.
7.    Abepiskopi basozereye inama yabo ku kwihweza n’ibindi bibazo bitobito vyerekeye ubutumwa bwabo. 

Bigiriwe i Gitega kuwa 8 Ruheshi 2018.

Kubw’Inama y’Abepiskopi Gatolika b’i Burundi
Musenyeri Yohakimu NTAHONDEREYE
Umwepiskopi wa Muyinga, Umukuru w’Inama
y’Abepiskopi Gatolika b’i Burundi.

Télécharger ici l'original de ce Communiqué