IJAMBO RY’UMUKURU W’INAMA Y’ABEPISKOPI GATOLIKA B’I BURUNDI MU GUTANGUZA AMEZI ATATU YO GUHIMBAZA IMYAKA IJANA IHEZE PAPA BENEDIGITO WA XV YANDITSE IKETE «UBUTUMWA BUHAMBAYE». (Ku wa 15/8/2019 i Mugera-Gitega)

IJAMBO RY’UMUKURU W’INAMA Y’ABEPISKOPI GATOLIKA B’I BURUNDI MU GUTANGUZA AMEZI ATATU YO GUHIMBAZA IMYAKA IJANA IHEZE PAPA BENEDIGITO WA XV YANDITSE IKETE «UBUTUMWA BUHAMBAYE». (Ku wa 15/8/2019 i Mugera-Gitega)

«Noba ndarwiciriye ntamenyesheje Inkuru nziza» (1 Co 9, 16).

Benicubahiro Bepiskopi bacu, Banyakwubahwa bakuru mu ntwaro y’igihugu cacu twasangiye igisabisho c’uyu musi mukuru, Bavukanyi mwese muri aha, ndabaramukije nti: «Nitugire Yezu na Mariya! Sangwe amahoro ya Yezu Kristu, Umumisiyonari wa Mana Data». Umusi mukuru mwiza w’Iyurizwa mw’ijuru ry’umuvyeyi wacu Bikira Mariya!

Intangamarara

1. Uyu musi mukuru w’Iyurizwa mw’ijuru ry’Umuvyeyi Bikira Mariya duhimbaje, usanzwe ari umusi mukuru uhambaye cane, kw’isi yose no mu gihugu cacu cose. Ariko kuri uyu musozi wa Mugera ho biranasumbirije kubera ko mu mwaka w’i 1961 Abungere bari baragijwe amadiyoseze yariho ico gihe mu Burundi, baragije icese Umuvyeyi Bikira Mariya igihugu cacu. Ntibitangaje kubona tuhahurira turi benshi cane kandi tuvuye mu mihingo yose y’Uburundi bwacu.

2. Uyu musi ho hariho n’iciyongeyeko kuko twashimye ko uba ariwo musi dutangura guhimbaza icese Yubile y’imyaka ijana y’Inyigisho yateye intege Abamisiyonari b’ukwemera gatorika bari bamaze gukwira nka hose kw’isi bavuye mu bihugu vyadutanze kumenya Inkuru nziza ya Yezu Kristu, n’aha iwacu i Burundi bakaba bari bamaze kuhashika, mbere bamaze n’ukuhatanguza imisiyoni zishika zitanu. Iyo nyigisho yiswe mu rurimi rw’ikilatini ngo “Maximum illud” tuyikesha Papa Benedigito XV, yayishikirije kuwa 30 Munyonyo 1919.

 

Yubile y’Inyigisho ntibagirwa

3. Yubile y’iyo Nyigisho, tuyihimbaza twitaba akamo twatewe na Nyenubweranda Papa Fransisko kw’igenekerezo rya 22 Gitugutu 2017. Kuri uwo musi ni ho yaturungikiye ikete atubwira ko yafashe ingingo y’uko ukwezi kw’icumi kw’uyu mwaka w’2019 kuzoba ukwezi kudasanzwe kwo gukwiza hose Inkuru nziza y’urukiza mu Mukama wacu Yezu Kristu. Muri iryo kete yaciye agirako aturarika twese ngo twitegurire kuzohimbaza neza Yubile y’imyaka ijana y’iyo Nyigisho ya mugenziwe yitangiye, Papa Benedigito XV. Nimuze rero mwese twitabe ako kamo k’Umuvyeyi, duhimbaze iyo Yubile twisunga iki civugo ngo: “Uwabatijwe wese ni Umutumwa: Ekleziya Muryango ya Yezu Kristu aho iri hose irungitswe kw’isi”.

4. Nta handi hari habereye ko twotangurira ihimbazwa ry’iyo Yubile atari ngaha ku Kirimba rusangi mu Burundi c’Umuvyeyi Bikira Mariya, Nyenyeri yereka inzira abarungitswe kumenyesha Inkuru nziza bose. Nkako ni we yagabiwe kwibungenga Jambo w’Imana no kumushikiriza isi yose mu kumwibaruka agatako akamurera. Mu ntango y’Ekleziya, kuri wa musi wa Pentekoti, aho Abatumwa batangura igikorwa co kumenyesha Inkuru nziza y’urupfu n’izuka vya Yezu Kristu, ni we yari asanzwe aremesheje igisabisho catumye bakundira Mutima Mweranda akisanga mu mitima no mu bwenge bwabo. Ni we kandi adahengeshanya gukayangana umuco w’Umwana wiwe uboneshereza zina muntu wese. N’ubu n’abane natwe, atubere mu ngoro, Mutima Mweranda atwuzure, maze Yubile dutanguye guhimbaza idusubize itoto, tube abamisiyonari bashashaye kumenyesha Yezu Kristu abataramumenya n’ukumunywanisha n’abamaze kumumenya.

5. Hano iwacu i Burundi twashimye ko iyo Yubile tutoyihimbaza mu kwezi kw’icumi honyene, turaheza duhitamwo gufata umwanya ukwiye wo kuyigina. Tumaze kurimbura yuko imyaka ijana kuva Papa Benedigito XV ashikirije Inyigisho yiwe dushaka kugarukako, izoruma neza kuwa 30 Munyonyo w’uno mwaka, twafashe ingingo yo kwiha amezi atatu, arengako gato mbere, ngo adufashe kuyizirikana no kuyinovora. Mu madiyoseze yose rero yo mu gihugu cacu, harategekanijwe ibikorwa bitandukanye bizodufasha kubirangura no guhimbaza neza iki kiringo ca Yubile. Abarongoye Ibisata vy’Ibikorwa vy’ugukwiza hose Inkuru nziza twisunga intumbero duhawe n’Igisata gikuru kibishinzwe ku Kirimba kwa Papa, bagiye kuzobamenyesha vuba urutonde rw’ivyo bikorwa dushaka kuzorangura muri aya mezi twihaye.

Inyigisho “Ubutumwa buhambaye ku rugero rw’ikirenga”

6. Mu Nyigisho mvuze ya Papa Benedigito XV, duhimbariza Yubile y’imyaka 100, ico yahereko, kwabaye ukwibutsa ko ubutumwa Yezu Kristu yahaye Petero Mweranda na bagenziwe bw’ukugenda bakigisha abantu bose, bahereye i Yeruzalemu gushika n’iy’isi igarukira, butaheranye n’uko abo bataye Imana, bagasezera iyi si. Ni ubutumwa bubandanya gushika ku muhero w’isi. Ekleziya aho iri hose, ibereyeho ukumenyesha Inkuru nziza. Niko karangamutima kayo, Ese rero ihimbazwa ry’iyo Yubile ryobitwibutsa, maze umwe wese muri twebwe na twese hamwe nk’amadiyoseze, amaparuwase, ibisata, eka mbere n’imibano mitomito, tukama tugira rwacu ya majambo ya Pawulo Mweranda ngo “Noba ndarwiciriye ntamenyesheje Inkuru nziza” (1 Abanyakorenti 9, 16).

7. Turi ngaha uyu musi kubera ko hari benewacu batugiriye impuhwe, bakemera guheba ibihugu vy’amavukiro yabo, bakaza bavuye kure, bakemera kuruha n’ukwiroha mu mashamba batazi, babakuwe n’urukundo rwa Kristu be n’ijambo ryiwe ribabwira riti: “Gende mwigishe abantu bose, mubabatize kw’izina ry’Ubutatu Bweranda, bave ibuzimu baje ibuntu, baze batorane ubuzima budahera nka mwebwe”. Twaronse ataco dutanze, turabwirijwe natwe gutanga ataco dusavye. Ese iyi Yubile yobitwibutsa, tukabizirikana, tugaheza tugasangira ishaka ry’ukubigendera.

8. Iratubera igihe kandi c’ugukenguruka ko Umukama yadushikanye ku rugero rwo gutangura kurungika natwe, nk’abamisiyonari, abavukanyi bacu mu bindi bihugu, abasaserdoti, ababikira n’abafrera. Ni akaryo tuzoba turonse ko gukengurukira Umukama, twongera dukengurukira n’amadiyoseze be n’Imiryango y’Abihebeyimana yitangiye kubarungika. Tubigire, natwe twese tugabiye gukurikiza akarorero keza baduhaye. “Noba ndarwiciriye ntamenyesheje Inkuru nziza”.

9. Ikindi yashitseko, na co nyene kiduhimbara, cane cane muri iki gihe, kwabaye ukwibutsa ko umumisiyonari atavanwa iwabo n’ugushikiriza ivyiyumviro vyubatse intwaro y’igihugu avukamwo, kandi ko ataba ajanywe iyo agiye n’ukwagura akarere k’igihugu c’amavukiro yiwe canke kukironderera amatungo kitari buronke aho kigarukiriza imbibe canke mu butaka bwaco. Yaciye yusikanya aratomora ko umumisiyonari ava nyabuna mu gihugu ciwe abakuwe n’urukundo rwa Kristu rumuraza ishinga” (2 Abanyakorenti 5, 14), akagenda agamburuka n’ijambo ry’uwo Kristu nyene, ajanywe n’ukumumenyesha abatamuzi, ngo bamukundire, na bo abasangize kuri urwo rukundo nyene. Erega burya n’abashitse ngaha iwacu ni uko baje. Bazanywe n’umutima wo kudushikiriza Inkuru nziza ya Yezu Kristu, imwe iduhishurira ko twese turi abana b’Imana, bene mugabo umwe, bagenewe bose kubana n’Imana mu buhirwe budahera. Uwoba muri bo harageze igihe agashira imbere ibindi, ni uko vyoba vyaramugoye agata umurongo. Naho Abarundi baciye umugani ngo umuryambwa aba umwe agatukisha umuryango, ntiyotuma rero tudakenguruka ivyiza dukesha abo batumwa b’Umukiza Yezu.

10. Turakwiye kwama dukengurukira Imana kuko iyo Nkuru nziza y’urukiza twashikirijwe n’Abamisiyonari bavuye cane cane mu bihugu vy’umugane wa Bulaya yakiriwe neza aha iwacu i Burundi. Naho impinga ikiri ndende kugira ngo inyengetere mu buzima bwacu bwose, turabona ko ibitigiri vy’ababatijwe bakakira umuco wayo birengeye nakure ivyo mu bihugu bitari bike vyo muri uno mugabane wacu wa Afrika. Ico ciza gihambaye twaronse, ntiturekuriwe kucigungana, natwe dutegerezwa kugishikiriza abandi duhereye ku bavukanyi bacu dusangiye uno mugabane, batarashikira urugero twebwe dushitseko. Erega na none ivyiza vy’Imana biryoha bisangiwe kandi umutima utanga ntusabikaniriza abandi ngo n’uko ubanje kuronka umusesekara. None rero, muri aya mezi atatu twihaye yo guhimbaza ikinjana c’Inyigisho yateye intege Abamisiyonari, niho tuzoheza tukaza turaganira ibikenewe kugira ngo dusabikanirize ico ciza. Ivyo tukazobigira mu bihe bitandukanye tuzotegekanya, ngo duhurire ku kivi m’uguhimbaza iyo Yubile.

Gusozera

11. Nsozereye nsubira kubipfuriza mwese, Muryango w’Imana umunsi mukuru mwiza w’Iyurira mw’ijuru ry’Umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Ese aya mezi atatu y’Ihimbazwa ry’iyo Yubile, yokabura muri twebwe umutima wo gukunda ibanga twatoranye ry’ubukristu no gusabira abataramenya Yezu twunze ubumwe n’Ekleziya iri kw’isi yose. Nidukunde gusabira Abamisiyonari twihetse ku Muvyeyi Bikira Mariya, mu kuvuga kenshi ya shapule yabagenewe. Umuvyeyi wacu n’abandanye abafasha gukunda ibanga mwatoranye kandi abafashe kuryigisha no kurikundisha abandi. Murakoze!


†Yohakimu NTAHONDEREYE