Abarundi barungitswe mu butumwa i Roma barakiriwe icese

 

Roma accueil 2017

 

Kuri uwu wa gatandatu, igenekerezo rya 14 gitugutu, harabaye ihwaniro ryo kwakira Abasaserdoti n’abihayimana baherutse gushika mu gisagara ca Roma no mu micungararo yaho, akaba ari naryo ritorerwamwo inzego zifasha gutunganya ivy’umugwi muri uwo mwaka uba utanguye. Inkuka y’imisa yatanguye isaha zitanu z’igitondo irongowe na Patiri Albino Bukuru (imvukira ya Diyoseze ya Ngozi) yari asanzwe arongoye uwo mugwi mu mwaka w’ubutumwa n’ivyigwa uheze, ari kumwe n’abasaserdoti batari bake bava mu madiyoseze yose y’i Burundi n’abihebeyimana bava miryango isanzwe ikorera ubutumwa mu Burundi.

Ni akamenyero keza ko umugwi w’Abarundi ugizwe n’Abasaserdoti, Abihayimana n’abari muri iyo nzira wakira abarungitswe mu butumwa i Roma no mu micungararo yaho. Abo nabo benshi muri bo baba barungitswe mu butumwa bw’ukwiga n’ugukabura ubwenge, abandi nabo bakaza mu butumwa buranga Abihayimana nyene.

Muri iryo hwaniro rya mbere ritangura umwaka, rikaba risanzwe ryakira abasaserdoti n’abihebeyimana gusa, Patiri Albino yarakiriye n’abashitsi badasanzwe. Abo nabo ni Musenyeri Bernardo Ntahoturi, Umwepiskopi wo mw’Ishengero ry’aba Anglikani, aheruka kugenwa ngo ariserukire ku kirimba ca Papa, akaba yashimye kuza gusangira igisabisho natwe, ubona ko turi abasangirarugendo mu vy’ukwemera gushingiye kuri Kristu, kandi dusanzwe dufashanya vyinshi mu Burundi no kw’isi yose (œcuménisme), nk’uko yabivuze na we nyene ahawe ijambo mu mwanya wari wabigenewe. Abandi nabo ni abavyeyi babiri (uwo muri diyoseze nkuru ya Bujumbura n’uwo muri diyoseze ya Muyinga) bariko bavūza abana babo mu bitaro Bambino Gesù vy’i Roma, uwo mugwi w’Abarundi ukaba usanzwe ubaba hafi uko ushoboye nyene.

Roma nouveaux dirigeants 1

Inyuma y’inkuka ya misa, hakurikiye ukwiginana, ugushiraho inzego zizofasha gutunganya ivy’umugwi n’ugusangira inzimano, duhanahana ijambo. Patiri Michel Habimana (Diyoseze ya Ngozi) ni we yatowe ngo arongore umugwi, akazofashanya na Mama Korodeta Niyokwubahwa (Mwene Tereziya) hamwe n’abandi basaserdoti, abafurera n’ababikira bagize komite y’Umugwi.

Mu majambo yagiye arashikirizwa, yashimikiye ku kwitwararikana, n’ugufashanya gushikira igihagararo ca Kristu muri ubu butumwa turimwo, ngo tuhabere n’ivyabona bizima vya Kristu muri aya mahanga ivy’ukwemera bitera bitituka. Uwu mwaka, umugwi wakiriye bashasha barenga gato mirongo ibiri.

Patiri Lamberto Riyazimana