IJAMBO PAPA FRANSISKO ASHIKIRIJE ABAKRISTU BO KW’ISI YOSE, KU MUSI MPUZAMAKUNGU WAHARIWE UBUTUMWA BWO GUKWIZA HOSE INKURU NZIZA YA YEZU KRISTU. Ku wa 21 Gitugutu 2018

                                        «TURI KUMWE N’URWARUKA, TUMENYESHE INKURU NZIZA ABANTU BOSE»

Rwaruka nkunda,

Ndipfuza kuzirikana, kumwe namwe, ubutumwa Yezu Kristu yadushinze. Mu gushikiriza iri jambo nciye kuri mwebwe, nizigiye ko rica rishikira abakristu bose bari muri Ekleziya, bashishikara inzira batoranye mu buzima bwabo  nk’abana b’Imana. Ikintumye nshikiriza iri jambo bose, mu kuganira namwe, ni ikimenyetso c’uko ukwemera kw’abakristu kugumana itoto iyo twiyugururiye ubutumwa Yezu Kristu adushinga. « Ubutumwa burakomeza Ukwemera» , vyanditswe n’umweranda Papa Yohani Paulo wa kabiri, Umupapa yakunze urwaruka akarwereka ko arwitwararitse n’umutima wiwe wose.

Inama y’umuryango yerekeye urwaruka itegekanijwe i Roma muri uku kwezi kw’icumi (iyo nama ubu iriko iraba), ukwezi kwahariwe ubutumwa bw’ugukwiza hose Inkuru Nziza, iduha akaryo nyako ko gutegera, dufashijwe n’umuco w’ukwemera, ico Umukama Yezu ashaka kubabwira mwebwe rwaruka, be nico abwira imibano rukristu aciye kuri mwebwe nyene.

Ubuzima  ni ubutumwa

Umuntu wese ni intumwa n’ubutumwa, kandi nico gituma umuntu aba kw’isi. Gukwegwakwegwa no kurungikwa mu butumwa ni ibintu bibiri umuntu yumva muri we, cane cane akiri muto, nk’ububasha bw’urukundo  rutuma yizigira kuzogira kazoza keza. Ntawurusha urwaruka gutegera ingene ubuzima bukwiye guhurumbirwa. Kwamana akanyamuneza mu vyo ushinzwe ngo isi ibe nziza ni urugamba. Ndazi ibishobora kubera urwaruka umuco be n’ivyorubera umuzimiza, iyo niyumviriye ubuto bwanje, nkiyumvira umuryango wanje mvukamwo, ndibuka ukwizigira gukomeye nari mfise muri kazoza keza. Kubona turi kuri iyi si atari ukubera ububasha bwacu, biradufasha kubona neza ko hari ishaka ry’uwatumye tubaho. Umwe wese ahamagariwe kwiyumvira kuri iri jambo: « Ndi intumwa kuri iyi si, kandi nico  mbereyeho »

Tubamenyesha Yezu Kristu

Ekleziya mu gushikiriza ico yaronse ataco itanze (Raba Matayo 10,8 ; Ibikorwa vy’Abatumwa 3,6), irashobora gusangira na mwebwe urwaruka inzira n’ukuri bibashikana kuguha insiguro nyayo yo kuba kuri iyi si. Yezu Kristu, yapfuye hanyuma akazuka ku bwacu, aritanga ngo tugire umwidegemvyo, ngo dushobore kurondera, kumenya no kumenyesha intumbero y’ubuzima kandi yuzuye. Rwaruka nkunda, ntimuterwe ubwoba na  Yezu Kristu be na Ekleziya yiwe! Niho hari itunga ntangere riha ubuzima akanyamuneza. Ivyo ndabibabwiye mfatiye kuvyo nabayemwo : kubera ukwemera, nararonse ishingiro ry’indoto zanje be n’inguvu zo kuzirangura. Narabonye amagorwa menshi, abavukanyi benshi bateye agahinda kubera ubukene barimwo. Ariko kuwubaho yishimiyeYezu Kristu, amagorwa amutuma agira umutima w’urukundo. Abagabo n’abagore benshi hamwe n’urwaruka baritanga batiziganya gushika mbere n’aho baheba ubuzima bwabo, kubera urukundo bafitiye Inkuru Nziza ya Yezu Kristu, ngo bafashe benewabo. Ku bw’umusalaba wa Yezu Kristu, dutegere umugambi w’Imana wo kwitangira abandi twebwe nyene (raba 1korenti 1,17-25) nk’uburyo bwo kumenyesha Inkuru Nziza ngo isi ironke ubuzima (raba Yohani 3,16). Uwo urukundo rwa Yezu Kristu rururumbamwo ruramuhindura rukongera rukamukuza, akaba umuco umurikira ugaha ingoga umuntu wese (raba 2 korenti 5,14). Twisunze akarorero k’aberanda katwugururira amayira arora ku Mana, ndabatumiriye kwibaza igihe cose muti:«Mu kibanza canje, Kristu yokoze iki?»

Gukwiza hose ukwemera gushika kumpera y’isi (mu bantu bose)

Namwe nyene rwaruka, kubera ibatisimu mwahawe, muri bene umuryango wa Ekleziya, kandi twese hamwe dufise ubutumwa bwo kumenyesha Inkuru Nziza abantu bose. Muriko murakura. Ugukurira mu nema y’ukwemera twagabanye mu masakaramentu y’Ekleziya, bitunywanisha n’urukurikirane runini rw’ivyabona, aho ubwitonzi bw’abatuboneye izuba bucika intahe bukongera bugashigikira uwo wese yugurukiye kazoza. Igishasha urwaruka ruzana gica kiba ugushigikira be n’umwizero kuri uwo wese ari hafi y’intumbero y’ubuzima. Mu kubana bafise imyaka itandukanye mu buzima, ubutumwa bw’Ekleziya ni ubwo guhuza inzaruka zitandukanye, ivyo bigatuma ukwemera Imana n’urukundo dufitiye benewacu biba iremezo ry’ubumwe bushemeye.

Ukwo guhanahana ukwemera ari nawo mutima w’ubutumwa bw’Ekleziya, gushoboka kubera abakundana, ari naho akanyamuneza hamwe n’igishika vyerekana intumbero nyayo y’ubuzima bwuzuye. Ugukwiza hose ukwemera biciye mu gukwegakwega abantu, bisaba imitima yugurutse kandi yaguwe n’urukundo. Urukundo ntirugira imbibe: urukundo rufise ubukomezi nk’urupfu    ( Raba ururirimbo rw’agakura 8,6). Urukundo nyarwo  rukabura imigenderanire y’abantu, ugushinga intahe n’ukumenyesha Inkuru nziza; ruravyura kandi umutima wo gusabikanya n’abatarakira ukwemera, bibereyeho nkuko ukwemera ataco kubamariye mu buzima bwabo, rimwe na rimwe mbere bigenza nk’abansi b’ukwo kwemera. Aho hose abantu babayeho mu mico yabo no mu kwemera kwabo bataramenyeshwa Inkuru Nziza ya Yezu Kristu, badashobora kuronka amasakaramentu Ekleziya ironsa abana bayo, niho twita kumpera y’isi. Abo nibo kuva kw’i Pasika ya Yezu, abatumwa biwe barungitsweko nk’abamisiyonari bazi neza ko Umukama barikumwe, ivyo nivyo twita: « Ukumenyesha Inkuru Nziza mu makungu ». Ku mpera y’isi, ni aho umuntu adahabwa agaciro, hakeneye kumenyeshwa Yezu Kristu, harangwa ukutitaho ukwemera canke aho hari urwanko rw’ivyerekeye ubuzima bwuzuye bukomoka ku Mana. Ubukene bwose bw’ivy’umubiri n’ivy’umutima, ikumirana ryose hagati mu bavukanyi, ivyo vyose ni ingaruka mbi ivuye ku kwanka kwakira Imana n’urukundo rwayo.

Rwaruka nkunda, muri kino gihe aho twita ku mpera y’isi, kuri mwebwe ni ibisanzwe, kubera uburyo ngurukana-bumenyi bwateye imbere, biroroshe kuhashika bitabagoye. Vyose umenga biri hafi yacu kandi bidushikira mu mwanya muto cane. Ariko, umwe wese atitanze uko ashobora kwose, turashobora gushikira benshi cane  mugabo ata sangira-mutima nyakuri ry’ubuzima riba ririho. Ukumenyesha Inkuru nziza gushika ku mpera y’isi, bisaba kwitanga mu muhamagaro twahawe n’uwadushize kuri iyi si (Raba Luka 9,23-25 ). Novuga ko urwaruka rushaka gukurikira Yezu Kristu, igihambaye ari ukurondera kumenya be n’ukwakira umuhamagaro wiwe.

Gushingira intahe urukundo

Ndakenguruka cane kubera ivyo vyose biboneka muri Ekleziya bibafasha guhwana na Yezu Kristu muzima muri Ekleziya yiwe : amaparuwase, amashirahamwe, imirwi y’ubutumwa bw’Ekleziya, imibano y’abihebeyimana, imirimo itandukanye y’ubutumwa bwo kumenyesha Inkuru Nziza. Urwaruka rwinshi ruronka mu gikorwa c’ukwitanga mu kumenyesha Inkuru Nziza uburyo bwo kwitangira abantu bato bato (Raba Matayo25,40), guharanira iteka ry’umuntu no kwamana akanyamuneza ko gukunda no kuba umukristu. Ubwo burorero bw’Ekleziya burerekana ko inyigisho y’umwe umwe atari gusa integuro yo kwiteza imbere we nyene, ariko ko ari iterambere yofata nk’ingabirano Umukama amuhaye ngo ayifashishe abandi. Ubwo buryo buhimbaye bw’ibikorwa vy’abamisiyonari ni intango nyayo, kandi mu gutohoza umuhamagaro, birashobora kubafasha gufata ingingo yo kwitanga rwose mwebwe nyene nk’abamisiyonari.

Mu mitima y’urwaruka rwitanga niho havutse Ubutumwa bw’Ibikorwa vya Papa vyo gukwiza hose Inkuru Nziza, mu ntumbero yo gushigikira ubutumwa bwo kumenyesha Inkuru nziza abantu bose, ivyo bituma haba guteza imbere ubuntu n’imico y’abantu banyotewe ukuri. Ibisabisho hamwe n’imfashanyo  zitanganwa umutima mwiza, bicishijwe mu butumwa bw’Ibikorwa vya Papa vyo gukwiza hose Inkuru nziza, birafasha cane ubutumwa bwa Papa mu kwunganira abakeneye iyo mfashanyo ngo abayironse bashobore gushinga intahe aho baherereye. Nta muntu n’umwe ari mukene gushika aho yobura ico yunganira abandi, igihambaye ni ukwitanga uko ari. Ndakunda gusubiramwo ijambo nashikirije urwaruka rwo mu gihugu ca Shili mvuga nti : « Ntiwigere wiyumvira ko ataco ufise cofasha abandi canke ko ata muntu n’umwe yoba agukeneye; menya ko abantu benshi bagukeneye. Umwe wese muri mwebwe n’abimenye mu muzirikanyi wiwe agire ati: “Abantu benshi barankeneye” .

Rwaruka nkunda, muri uku kwezi kw’icumi turimwo, kwahariwe ubutumwa bwo gukwiza hose Inkuru Nziza, harategekanijwe inama y’umuryango yabahariwe, ni akaryo kandi ko kwitanga ngo mube abashikiriza b’Inkuru Nziza ku bwa Yezu Kristu n’ubutumwa bwiwe gushika kumpera y’isi. Twihetse kuri Bikira Mariya Umwamikazi w’Abatumwa, aberanda Fransisko Xaveri na Tereziya w’UmwanaYezu, hamwe n’umuhimbazwa Paolo Manna, nibadusabire twese bongere baduherekeze imisi yose.

Bigiriwe i Vatikano, igenekerezo rya 20 Rusama umwaka wa 2018, ku musi mukuru wa Pentekoti.


                                                           Papa Fransisko