Inyigisho ya Papa Fransisiko ijanye n’Ikarema y’Umwaka w’i 2017

 

Inyigisho ya Papa Fransisiko ijanye n’Ikarema y’Umwaka w’i 2017 ishimikiye kuri iri hangiro : « Ijambo ni ingabire. Uwundi ni ingabire ». Papa abanza kwibutsa abakristu Ikarema ico ari co : «  ni igihe c’intango nshasha, ni inzira iturongora gushika aho tugenda tugana ata gukekeranya ariho kw’Ipasika y’izuka, intsinzi ya Kristu atsinda urupfu ». Ikarema ni igihe c’ukwisubirako tugahinduka maze umukristu agaheza akagaruka ku Mana "n’umutima wiwe wose" kugira ntagume anezerezwa gusa n’ubuzima ata gaciro bufise, ariko ashishikare gutera imbere mu rukundo afitaniye n’Umukama Yezu Kristu.
Iyo nyigisho iributsa ibikorwa bikurubikuru umukristu abwirizwa gukora mw’Ikarema : ukwisonzesha, ugusenga n’ibikorwa vy’ikigongwe ariko umuntu ashize imbere ya vyose Ijambo ry’Imana.
Papa abandanya inyisgisho mu kudufasha kuzirikana wa mugani w’umuntu yari atunze  n’umworo Lazaro.

 

 

INYIGISHO YA PAPA FRANSISIKO
IJANYE N’IKAREMA Y’UMWAKA W’I 2017


Ijambo ni ingabire. Uwundi ni ingabire

 

Bavukanyi,
Igihe c’i karema ni igihe c’intango nshasha, ni inzira iturongora gushika aho tugenda tugana ata gukekeranya ariho kw’Ipasika y’izuka, intsinzi ya Kristu atsinda urupfu. Ico gihe c’ikarema  cama kiduhamagarira gishimitse guhinduka : Uwa Kristu arahamagariwe kugaruka ku Mana «  n’umutima wiwe wose » (Yoweli 2,12) kugira ntagume anezerezwa gusa n’ubuzima ata gaciro bufise, ariko ashishikare gutera imbere mu rukundo afitaniye n’Umukama. Yezu Kristu ni we mugenzi  w’intahemuka atigera atuvirira na rimwe, kuko naho twocumura, We aguma aturindiranye umwizero  ko tumugarukako. Mu gihe aturindiriye aguma atwiteze n’igishika c’impuhwe (Tubisanga mu nyigisho ya papa yo ku wa 8/01/2016).
Ikarema ni igihe nyaco kandi kiroranye c’ukunagura ubuzima bw’umutima, ivyo tukabikesha ivyiza vyeranda bitunganywa n’Ekleziya  ari vyo ukwisonzesha, ugusenga n’ibikorwa vy’ikigongwe. Mu ntango ya vyose hariho Ijambo ry’Imana dutumiriwe kwumviriza n’ukuzirikana tubishizemwo umwete mwinshi ujanye n’ico gihe. Nipfuza gushimikira cane cane kuri wa mugani w’umuntu yari atunze  n’umworo Lazaro (turabe Luka 16,19-31). Uyu mugani urimwo inyigisho,  tuwukundire ugire ico udufashije mu kutwigisha uguhinduka nyakuri, uduhe n’urufunguruzo rudufasha gutegera ingene twokora kugira dushikire ubuhirwe nyakuri n’ubuzima budahera.

1.    Uwundi ni ingabire

Umugani utangura werekana abantu babiri bavugwa cane ;  ariko umworo avugwa cane  ku buryo buramvuye : Aboneka ari mu bihe vy’umwiheburo, aho arambaraye  atakigira n’inguvu z’ukuva hasi, akukumba imbere y’irembo ry’umutunzi akarya utuvunguka tw’imikate twakoroka tuva ku meza ya wa mutunzi, umubiri wiwe wari wuzuye ibisebe, imbwa za wa mutunzi nazo zikaza kubirigata (Luka 16,20-21). Ni urukurikirane rw’ibintu vy’umubabaro, aho umuntu acoberezwa  akongera  akamaramazwa.
Ivyerekanwa muri uyu mugani bibandanya bibabaza, mu gihe tubona ko uyu mworo yitwa Lazaro : izina ryiwe ari iry’ amasezerano, rikavuga ko «  Imana iza gufasha ». Uyo avugwa ntareka kumenyekana, kuko afise ibimuranga biboneka ;  yiyerekana nk’umuntu arangwa n’akahise yisangije. N’aho  mu maso y’uwo mutunzi umengo ntaboneka, dusanga we umengo arazwi kandi aramenyerewe, agashusho k’umuntu karaboneka ; uko ari kwose, ni ingabirano, itunga ry’agakura, umuntu azwi, akundwa,  yibukwa n’Imana, naho mu biboneka ari nk’igitabwa c’umuntu (Tubisanga mu nyigisho ya papa yo ku wa 8/01/2016).
Lazaro aratwigisha ko uwundi ari ingabire. Imigenderanire nyayo  hamwe n’abandi irafasha gukenguruka ivyiza ugirirwa n’agaciro kabo. Umworo Lazaro imbere y’irembo ry’umutunzi ntawomubona nk’intambamyi ibuza amahoro, ahubwo aduhamagarira guhinduka   n’uguhindura imibereho y’ubuzima bwacu. Ikintu ca mbere uyo mugani udutumirira, n’ukwugururira uwundi umutima, kuko umuntu uwariwe wese ni ingabire, yaba umubanyi  canke umworo  naho tutoba tumuzi. Ikarema ni igihe nyaco kiroranye c’ukwugururira irembo abo bose bari n’ico bakeneye n’ukubabonamwo agashusho ka Yezu Kristu. Umwe wese muri twebwe ari n’uwo bahura mu rugendo rwiwe. Umuntu muzima wese duhura ni ingabire ikwiye kwakiranwa icubahiro n’urukundo. Ijambo ry’Imana riradufasha kwugurura amaso kugira twakire ubuzima n’ukubukunda, na cane cane iyo ari ubwa ba magara make. Ariko kugira dushobore kubirangura neza, birakenewe ko dutahura neza ico Inkuru Nziza iduhishurira cerekeye urya mutunzi.

2.Igicumuro kiratuma tuba impumyi    

Umugani uragaragaza neza uburyarya buranga uno mutunzi (Raba akarongo 19). Uyo muntu aratandukanye n’umworo Lazaro, nta zina agira, akarangwa gusa n’uko ari « umutunzi ». Ukwiyerekana kwiwe  kubonekera mu nyambaro z’igiciro zirenze urugero. Impuzu y’umuyugubwe yambara yari n’agaciro kanini, gasumba ak’ifeza n’inzahabu, nico gituma yari igenewe ibigirwamana (Yeremiya 10,9) n’abami (Abacamanza 8,26). Umutamana uremvye bijana washirwa mu bihezagiye. Muri make itunga  rirenze urugero ry’uwo muntu ryariyerekana imisi yose kandi vyari vyarabaye akamenyero : « imisi yose yambara ibisayangana n’iziremvye, akamana n’inzimano » (Luka 6,19). Muri we haboneka ku buryo budasanzwe bw’agashinyaguro ukuntu umuntu asinzikazwa n’ igicumuro cibonekeza mu bihe bitatu bikurikirana :  ugukunda amahera, ubwibone n’ubwishime (Raba Inyigisho ya Papa yo ku wa 20 Nyakanga 2013).
Pawulo mweranda ni we avuga ati : « Erega inyanduruko y’ibibi vyose ni inambu y’amahera » (1 Timote 6,10). Ivyo bituma haba itituka ry’akaranga, inkomoko y’ishari, amatati n’ukwikekana. Amahera arashobora kuturengera agahindukira kutubera ikigirwamana gifise ububasha bubi buturengeye ( Raba inyigisho Evangilii Gaudium, n.55). Aho yobaye igikoresho kitwunganira mu gukora ineza n’ugufashanya n’abandi,  amahera arashobora kutugira abaja, eka mbere n’isi yose, ukwigungirako akaba arikwo kwiganza ntiguhe ikibanza urukundo, ahubwo kukaba intambamyi y’amahoro.
Umugani w’umutunzi n’umworo Lazaro uratwereka kandi ko inambu y’ivy’isi ituma umutunzi yishira hejuru. Akaranga kiwe gaherera mu kwiyerekana, mu kwereka abandi ivyo wewe ashobora kwiha. Ariko ivyo umuntu abona n’amaso birahisha ivyo umuntu abuze muriwe. Ubuzima bwiwe buguma buboshwe n’ibiboneka mu buryo budafashe, bigarukira aho amaso ashika kandi bikamara  igihe gito c’ukubaho (Raba inyigisho Evangelii Gaudium, n.62).
Urugero rwa nyuma rw’itituka ry’imigenzo myiza umuntu yotegerejwe kwisunga ni ubwishime. Uno mutunzi yambara nk’umwami, akigana ikigirwamana, yiyibagiza kubaho nk’uwuzopfa. Ku muntu yatwawe umutima n’umwina w’amatungo, kuri we nta kindi kiba kikiriho  atari ukwiraba, bigaca bituma abo babana ataba akibabona. Ukwo kwihambirira ku mahera kwamukamwo uruhumyi rw’umutima : uno mutunzi ntabone wa mworo yishwe na kigoyi, yuzuye ibikomere kandi aremerewe n’agakengerwe.
Umaze kwihweza uyo muntu, uca utegera igituma Ijambo ry’Imana ryiyamiriza rishimitse  umunoho w’amahera. « Ntawoshobora gukorera ba shebuja babiri, kuko yohava yanka umwe agakunda uwundi, canke yohava ashima umwe, akanebagura uwundi. Ni co gituma mutoshobora gukorera Imana n’amahera » (Matayo 6,24).

3.Ijambo ni ingabire

Inkuru Nziza y’umutunzi n’umworo Lazaro iradufasha kwitegurira umusi mukuru wa Pasika wimirije. Amasabamana yo ku musi wa gatatu w’iminyota aradutumirira kubaho mu kwumva neza ivyashikiye  uwo mutunzi mu buryo buteye agahinda. Umusaseredoti mu gusiga iminyota ku mutwe asubiramwo amajambo akurikira : « Ibuka ko wavuye mw’ivu, kandi uzosubira mw’ivu ». Umworo n’umutunzi amaherezo bose barapfa, n’igice kinini c’uyo mugani kibandanya kitwereka ubuzima bwakurikiye. Abo bantu babiri barashitse aho bategera ko « ataco twazanye kw’isi, kandi ataco dushobora kuyikurako » ( 1 Timote 6,7).
Amaso yacu dutegerezwa kuyerekeza ku buzima buzokurikira, aho umutunzi ahamagara Ibrahimu ngo « Dawe » bakaganira, yerekana ko nawe ari mu muryango w’ab’Imana. Ibi birerekana ko ubuzima bwiwe bwari igihushanye, kuko gushika ng’aha atacigeze kivugwa cerekeye imigenderanire yiwe n’Imana. Mu buzima bwiwe nta kibanza c’Imana cigeze kibaho, kuko niwe yamye yigira ikigirwamana.
Amaganya yashikiye wa mutunzi amaze gupfa niyo yatumye yibuka Lazaro, akamuhamagara   ngw’azane amazi makeyi ahoroshe ububabare bwiwe. Ivy’umutunzi yatakamvye asaba Lazaro, bisa n’ivyo  yari kumugirira  akiri kw’isi, ariko atigeze arangura. Aburahamu arabimusigurira avuga ati :«  Mwana, ibuka ko waronse itunga ukiri kw’isi, Lazaro nawe akaronka amagorwa. Ubu rero ariko arahozwa, nawe uriko urababara » (Luka16,25). Ubuzima bw’inyuma y’urupfu busubiza ibintu mu buryo bwisunze ubutungane, amarushwa yaranga ubuzima agasubirizwa  ineza.
Uyu mugani ufise inyigisho ishika kure ugashikiriza urtyo ubutumwa abakristu bose. Kukaba nkako, uyu mutunzi afise abo bavukana bakiri bazima asaba Aburahamu kurungika Lazaro ngo agende abagabishe ;  ariko Aburahamu amwishura ati : «  Barafise Musa n’abahanuzi, ni babumvire » (Luka16,29).
Umutunzi atanyuzwe, Aburahamu yongerako ati : «  Nibatumvira Musa n’abahanuzi, n’aho hogira uwuzuka ava mu bapfuye ntibojijuka » (Luka 16,31).
Ni ng’aha haca hibonekeza ingorane nyamukuru y’umutunzi : inyanduruko y’amabi yose ishingiye mu kutumviriza Ijambo ry’Imana ; bigaca bimushikana ku kudakunda Imana, akagirako agakengera uwo bari kumwe.
Ijambo ry’Imana ririmwo ububasha bukomeye, rishobora gukabura mu bantu umutima w’uguhinduka, rigasubira kwerekeza umuntu ku Mana. Gukomantaza umutima wawe ku ngabire y’Imana ituyagira bifise inkurikizi mbi ituma duca twiyugara, ntitwiyugururire ingabire y’umuvukanyi.
Bavukanyi, ikarema ni igihe nyaco kiroranye kitugira bashasha mu guhwana na Yezu Kristu ari muzima mw’Ijambo ryiwe, mu masakramentu yiwe no mu bo duhwana. Umukama Yezu yamaze imisi mirongo ine mu bugaragwa agatsinda imitego y’umwosha mubi aratwereka inzira twojana. Mutima Mweranda n’adufashe gutumbera inzira y’uguhinduka dushobore gusubira gutegera ingabirano y’Ijambo ry’Imana, durtyororwe igicumuro kitugira impumyi, maze dufashe Kristu ari mu bavukanyi bakeneye gufashwa. Ndaremesheje aba-Kristu bose ngo bagire ishaka ry’ukurondera guhinduka, bafashanye n’abandi  mur’iki gihe c’ikarema, aho mu mirwi myinshi itandukanye y’Ekleziya barondera gufasha guteza imbere uwo mugenzo wo guhwanira mu muryango umwe w’abantu. Dusabiranire twese kugira ngo mu ntsinzi ya Kristu, tumenye kwugururira amarembo yacu ba ntamagara n’aboro.
Gurtyo ni ho tuzoshobora kubaho n’ugushingira intahe vy’umwuzurira akanyamuneza k’izuka rya Kristu.

Bigiriwe i Vatikano, ku wa 18 Gitugutu 2016,
Umusi mukuru wa Luka mweranda, umwanditsi w’Inkuru Nziza.


FRANSISIKO

 

 

Iyi Nyigisho yahinduwe mu kirundi n’Ibiro vy'Abepiskopi gatolika bishinzwe ubutumwa
bw'ugukwiza hose Inkuru nziza.