ITANGAZO RYO GUSOZERA INAMA Y’ABEPISKOPI GATOLIKA B’I BURUNDI YO MURI NTWARANTE 2021

 

  1. Kuva kw’igenekerezo rya gatatu gushika kw’igenekerezo rya gatanu Ntwarante 2021, Abepiskopi b’Ekleziya Gatolika y’ i Burundi barakoraniye hamwe mu nama ya bose isanzwe y’uko kwezi, ku Cicaro gishasha cʹInama yabo kiri i Kiriri, i Bujumbura.

 

  1. Igisabisho giheze, Umukuru w’Inama y’Abepiskopi yaciye ashikiriza ijambo ryo kwugurura ibikorwa vy’inama, ahereye ku gushima ko bitanguye ku musi Ekleziya iramutse itwibutsa ko nk’abigishwa ba Yezu-Kristu, duhamagariwe gusukurira abandi nk’uko Umukama wacu yabiduhayeko akarorero. Yaboneyeho kwibutsa ko, kwʹigenekerezo rya 8 Kigarama umwaka uheze Umuvyeyi wacu Papa Fransisko yatanguje icese umwaka uhariwe Yozefu Mweranda, hanyuma kw’igenekerezo rya 27 uko kwezi nyene agatangaza icese y’uko kuva kwʹigenekerezo rya 19 Ntwarante uyu mwaka gushika ku rya 26 Ruheshi umwaka uza, Ekleziya yo kwʹisi yose izohimbaza umwaka yise « Umuryango, akanyamuneza kʹurukundo » afatiye ku ngingo y’uko kuri iryo genekerezo rya 19 Ntwarante ari ho inyigisho yiwe yataziriye « Akanyamuneza, kʹurukundo » izoba irumije imyaka itanu kuva itangajwe. Umukuru wʹInama yʹAbepiskopi yarongeye aramenyesha ko Ekleziya iri mu Burundi yimirije guhimbaza Yubile yʹimyaka 125 kuva Inkuru nziza ya Yezu-Kristu ishitse hano mu gihugu cacu. Ni ko guca agirako akamenyesha abari kumwe nawe mu nama, yuko kubera ivyo vyiza bitatu bihuriranye, abateguye iyo nama yari ibakoranije bipfuje ko yoshingira kuri ico ciyumviro : « Urugo, Ekleziya yo haziko, intimatima yʹihimbaza rya Yubile yʹimyaka 125 kuva Inkuru nziza itanguye gusamirizwa mu Burundi ».

 

  1. Ijambo ryo kwugurura ibikorwa vyʹiyo nama riheze, Abepiskopi baciye bahanahana amakuru, nkuko bisanzwe, ku vyerekeye ubuzima nʹubutumwa mu ma Diyoseze bashinzwe.
  • Ariko imbere yuko batangura guhana ayo makuru. Umushingwabikorwa wʹimfatakibanza ku Kirimba cʹIntumwa ya Papa i Burundi, yarabamenyesheje amakuru amwʹamwe araba ubuzima bwʹEkleziya yo kwʹisi yose, ahereye ku ngingo yuko Umuvyeyi Papa bwaca kabiri aja mu rugendo rwʹubutumwa mu gihugu ca Iraki. Yaciye mbere abatumirira gusaba Imana ngo urwo rugendo rwʹubutumwa ruranguke neza.
  • Mu makuru yerekeye amadiyoseze yabo Abepiskopi bakurikijeko, bose baramenyesheje ko iwabo hatunganijwe amapfungo yʹAbasaserdoti abafasha kwinagura ku mutima ngo babangukire ubutumwa bwabo; ko hanatunganijwe nʹimyiherero yʹumusi umwe, aho abo basaserdoti nyene bahuriye hamwe nʹabihebeyimana, biteguriye guhimbaza neza umusi mukuru wa Noheri 2020. Abungere baramenyesheje kandi ko hose hariko haratangwa inyigisho zʹamapfungo ya Pasika ku bakristu bose, zateguwe hisunzwe inyigisho yʹIkarema twashikirijwe nʹUmuvyeyi wacu Papa Fransisko. Ikindi bahuriyeko, ni uko hose hahimbajwe neza imisi mikuru ya Noheli nʹUmwaka mushasha, umusi mukuru wʹUkumenyekana kwʹUmukama ukaba nʹumusi mukuru wʹimikangara yʹImana, hakongera hagahimbazwa umusi mpuzamakungu muri Ekleziya wahariwe abarwaye be nʹumusi wʹImana wahariwe Ijambo ryʹImana.
  • Ku bijanye nʹubuzima bwʹigihugu cacu, Abepiskopi barashimye ko hirya no hino abantu batekanye, naho agahinda katabuze hamwe hamwe, kubera ubusuma bwo mu mazu canke ukuroga abandi mu gutanga ishano. Baraneguye nʹingendo mbi ikiriho hamwe hamwe, yʹukuburabuza abandi babahora ivyiyumviro vyabo vya politike. Abo Bungere baravuze nʹuko umwimbu utagenze neza hamwe hamwe kubera imvura yʹumurengera nʹurubura vyononye imirima. Ivyo bikaba vyatumye ubukene bwiyongera mu gihugu, bukunyurwa mbere nʹuko hari nʹamazu yaguruwe nʹibihuhusi, ayandi agasenyurwa nʹumwuzure, eka nʹibindi nkʹamabarabara nʹibitarurwa bikononekara. Ku mupaka igihugu cacu gihana nʹica Tanzaniya, ubwo bukene bwatumye urwaruka rutari ruke ruheba amashure rukaja kurondera akazi na kazoza keza muri ico gihugu kibanyi. Abo Bepiskopi barashikirije kandi nka hose hari abafashwe nʹikiza cʹumugera « Corona », ariko bivuje bagakira. Abepiskopi barashimye kwumva ko abari bahungiye mu bihugu bibanyi bakomeza bahunguka ku bwinshi, kandi muri rusangi bakakirwa neza nʹabo baje basanga mu gihugu, naho hatabuze ababinuba, bakabafata nkʹabahemu.
  1. Abepiskopi bahejeje guhanahana amakuru baciye batandukira ukwihweza kimwe kimwe mu vyari bitegekanijwe. Bahereye kʹugutosora nʹukwihweza urwandiko rwʹamasezerano agiye kugenga isangirabikorwa ryʹInama yabo nʹAmashirahamwe atandukanye, mu vyerekeye ugushigikirana be nʹiterambere. Ico giheze, baciye bakurikizako icerekeye Amategeko ngenderwako yʹUmuhari wʹubutumwa Chiro Burundi. Ayo mategeko basanze babwirijwe kuzoyagarukako hanyuma urwo rwandiko rwayo rumaze gutosorwa neza. Ni ho rero baheza bakarimbura ingene boshira mu ngiro ca ciyumviro nyamukuru twavuga cʹuko ugukora ngo urugo rukristu rube vyʹukuri Ekleziya yo haziko, yijukiye kumenyesha Inkuru nziza, kwoba ari ko kuranga ihimbaza rya ya nyabutatu twavuga: Umwaka wa Yozefu Mweranda, Umwaka « Umuryango, akanyamuneza kʹurukundo » na Yubile yʹimyaka 125 kuva Inkuru Nziza itanguye gusamirizwa mu Burundi bwacu. Bamaze guhanahana ijambo kuri ico ciyumviro, barapfunditse ko, mu misi ya vuba, horanguka ibintu bibiri. Ubwa mbere : ku musi mukuru wa Yozefu Mweranda, Umukunzi wa Bikira Mariya, Umukuru wʹInama yabo azoshikiriza Itangazo rimenyesha Igihugu cʹImana ko twinjiye muri uwo mwaka Umuvyeyi wacu Papa yataziriye « Umuryango, akanyamuneza kʹurukundo ». Ubwa kabiri: umwe wese muri abo Bungere, azokwugurura icese uwo mwaka muri Diyoseze yiwe, ku musi wʹImana ukurikira umusi mukuru wa Yozefu Mweranda, ni ukuvuga kwʹigenekerezo rya 21 uku kwezi. Ibindi bizoranga ihimbazwa ryʹiyo nyabutatu, bazoheza babipfundike hanyuma.

 

  1. Nkʹuko vyari bitegekanijwe kandi, Abepiskopi barasuzumiye hamwe inzandiko ziranga ibungabungwa nʹikoreshwa ryʹubutunzi bwʹInama yabo, bafatiye ku cegeranyo bashikirijwe nʹUmunyamabanga Mukuru wʹiyo Nama. Baciye baboneraho nʹukurimbura ingene Ikigo mpuzamico co kuremesha amahoro nʹugusubiza hamwe kiriko kirubakwa, coba kiratangura gukora ico kigenewe mukurindira ko amazu asigaye kubakwa yuzuzwa kandi agashirwamwo ibikenewe vyose.

 

  1. Abepiskopi basozereye inama yabo bavugana utuntu nʹutundi twerekeye ubuzima nʹubutumwa bwʹEkleziya.

 

Bigiriwe i Bujumbura  ku wa 8 Ntwarante 2021.

Kubw’Inama y’Abepiskopi Gatolika b’i Burundi

 

† Yohakimu NTAHONDEREYE, Umwepiskopi wa Muyinga,

akaba n’Umukuru w’Inama y’Abepiskopi Gatolika b’i Burundi.