UKWUGURURA UKWEZI KWAHARIWE BIKIRA-MARIYA, RUSAMA 2021

UKWUGURURA UKWEZI KWAHARIWE BIKIRA-MARIYA, RUSAMA 2021

Kw’igenekerezo rya 01/5/2021, umwungere wa Diyoseze ya Rutana, Nyenicubahiro musenyeri Bonaventura Nahimana, yaruguruye icese ukwezi kwa Bikira-Mariya, mu birimba bibiri  vyitiriwe uyo Muvyeyi bisanzwe biri muri diyoseze yacu; ikirimba ca mbere kikaba kiri muri Paruwase Kiguhu, ica kabiri naco muri Paruwase Gihofi. Hose, ivyo birori bikaba vyabera mu Nkuka ya misa!

Ku musi wo kwugurura ukwo kwezi, umwungere yarungitse intumwa yiwe, Patiri Berchimans MANIRAMBONA (umunyamabanga wiwe) ku kirimba co ku Rugeregere (Paruwase ya Kiguhu), gisanzwe citiriwe Bikira-Maria Mugabekazi wa Karmeli. Nawe araheza yishikira ku kirimba ca  Bikira-Mariya Mugabekazi wa Kumoso, kiri mu gisata ca Mwuzye muri  Paruwase ya Gihofi. Aho i Mwuzye, Inkuka ya misa yatanguye igihe c’isaha icumi z’umuhingamo.

Munyigisho yashikirije umuryango w’abakristu bari aho, yarabamenyesheje imvo nyamukuru zitatu zamutumye ahaguruka akahishikira :

- Ubwa mbere yatanguye kwibutsa ko Nyenubweranda papa Francisko yashinze ko abakristu bose boshira hamwe bakagira urunani rw’igisabisho c’ishapure muri uku kwezi kwa Bikira-Mariya, kugira ngo uyo muvyeyi twahawe n’Umukama adukingire ikiza ca korona virusi gihanze isi ! Yarongeye aributsa kandi ko papa yuguruye ibirimba mirongo itatu vyatowe kw’isi yose, kugira ngo bituje imbere muri ico gisabisho. Musenyeri yaciye asaba abakristu ajejwe ko bokwifatanya nabo muri ico gisabisho kugira ngo ico kiza gituzwe kw’isi.

- Ubwa kabiri, umwungere yaribukije ko turi mu mwaka wagenewe Yozefu mweranda, aca anagirako amenyesha ko turi no mu mwaka w’150 kuva Papa Pio w’icenda ashinze ko Yozefu aba umuvunyi w’Ekleziya yose. Ni muri iyo ntumbero nyene yaciye  asaba guca kuri uyo mweranda mu bisabisho vyabo kugira nawe nyene adukandire ku Mana idukize iki kiza ca korona cugarije isi muri iki gihe.

- Ubwa gatatu, yaribukije ko twinjiye mu kwezi kwa Bikira-Mariya, mu gihe isi yose iriko irahimbaza umusi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi  n’abakoresha. Yaciye aboneraho gusaba abakristu bose ngo bafatire akarorero kuri Yozefu mweranda umuvunyi w’abakozi, mu gukorana umwete n’ubwira bwinshi kugira ngo tugwanye ubunebwe, twirinde ubukene n’indwara zituruka kugwangara. Yagize ati : «Iyi si ni iya twese, ibiri kuri yo vyose ni itunga rusangi, tubwirizwa rero kubisabikanya twese m’ukuri no m’urukundo. Ivyo dukora vyose rero, ntitubikore twidoga canke twironderera inyungu zacu gusa, ariko tubikore ku neza yacu, ya benewacu, y’abo dukorana n’abo dukorera kugira ngo Imana ininahazwe kw’isi naho hayagwe amahoro mu bakunzi bayo».

Imbere yo kurangiza inyigisho yiwe yarongeye ati : «Nsozereye nongera kwibutsa ko dutanguye ukwezi kwa Bikira-Mariya. Twigire rero inama nziza yo kugira urunani rw’igisabisho c’ishapule nk’uko Nyenubweranda papa Francisko yabidusavye, dusabe Umukama aturinde ico kiza ca korona, akize abamaze kucandura, kuko atawundi dufise tweza amaso atari We».

Twokwibutsa ko uyo mwungere yasozereye inkuka ya misa amenyesheje abakristu ko nk’uko batanguriye hamwe ukwo kwezi kwa Bikira Mariya, ko azogaruka kugira bagusozerere hamwe. Abakristu barakengurutse cane mukumukomera amashi meshi  cane.

 

Patiri Benedikto KABURA