ITANGAZO RY’INAMA Y’ABEPISKOPI GATOLIKA B’I BURUNDI, RYEREKEYE UMWAKA UHARIWE INGO N’IMIRYANGO MURI EKLEZIYA YO KW’ISI YOSE

Bubahwa Basaserdoti, Bihebeyimana, Bamenyeshamana, Bakristu bavukanyi mwese,

 1. Kw’igenekerezo rya 8 Kigarama 2020, Umuvyeyi wacu Papa yarashinze ingingo yuko uwu umwaka turimwo uhariwe Yozefu Mweranda, Umukunzi wa Bikira Mariya n’Umurezi wa Yezu.

 2. Ku rya 27 ry’uko kwezi nyene na ho, yaciye ashinga ko, kuva kuri uyu musi mukuru wa Yozefu Mweranda, Umukunzi wa Bikira Mariya, igenekerezo rya 19 Ntwarante, gushika ku wa 26 Ruheshi m’umwaka uza, Ekleziya yo kw’isi yose isangira akanyamuneza k’umwaka we nyene yataziriye « Umuryango, akanyamuneza k’urukundo». Ayo majambo afatiye kw’ikete ryiwe mpimirizabutumwa, yise « Amoris laetitia » mu kilatini, ni ukuvuga : « Akanyamuneza k’urukundo » mu Kirundi. Kur’uyu musi, iryo kete rimaze imyaka itanu ritangajwe.

 3. Uwo mwaka yawitiriye «Umuryango, akanyamuneza k’urukundo » yipfuza ko utubera akaryo keza ko kugaruka ku nyigisho y’iryo kete ryiwe mpimirizabutumwa ngo tuyinoganze, idufashe guteza imbere ubutumwa bw’ingo n’imiryango. Umuvyeyi wacu Papa yashimye ko twinjira muri uwo mwaka witiriwe « Umuryango, akanyamuneza k’urukundo » kuri uyu musi mukuru wa Yozefu Mweranda, Umukunzi wa Bikira Mariya n’Umurezi wa Yezu, kuko uwo Yozefu yabaye Senaka w’intungane ishitse, yitangiye urugo rwiwe bigashimwa. Noneho si ivyo gusa, kuko be na Bikira Mariya umutambukanyi wiwe ni bo dukesha Yezu, Umwana w’Imana yigize umuntu kubw’ubukiriro bw’abantu bose.

 4. Tweho, muri Ekleziya yo ngaha iwacu i Burundi, duhiriwe duhishije kuko twinjiye muri uwo mwaka dusanzwe twimirije no kwinjira mu mwaka wa Yubire y’imyaka 125, kuva Inkuru nziza y’ubwo bukiriro itanguye kuhamenyesherezwa. Ni co gituma rero twebwe Abungere dushaka ko mur’iyo Yubire twoshimikira cane ku gukabura muri bose na hose, umwitwarariko w’ugukora ngo ingo n’imiryango y’abakristu bibe koko Ekleziya yo haziko yijukiye kumenyesha n’abandi iyo Nkuru nziza.

 5. Na kare, kuva igikorwa c’ukumenyesha iyo Nkuru nziza kigitangura mu gihugu cacu, mu rugo no mu muryango ni ho hamye hitwararikwa ubwambere mu kubiba imbuto y’ubukristu. Nkako : 

 • Abamisiyonari baritwararika ko umugore n’umugabo bitegurira ibatisimu hamwe ;

 • Bamaze kubatizwa, abavyeyi barahimirizwa guha indero rukristu abana babo bakabigisha gusenga, kumenya no kwubaha amabwirizwa y’Imana no guhurumbira inyigisho zibategurira amasakramentu ;

 • Mu kwigisha abitegurira guhana Isakramentu ryo kwubaka rukristu, barashimika ku ngingo yuko iryo Sakramentu ari inkingi ishigikira igakingira ubumwe n’urukundo mu muryango ;

 • Mu gutora abajenama canke abamenyeshamana, baritwararika gusuzuma ko umuntu yigenza rukristu mu rugo rwiwe ;

 • Gushika n’ubu, abasaserdoti n’abihebeyimana benshi ni abavutse bakongera bakaronkera indero rukristu mu miryango yabo ;

 • Hariho rero n’ingo z’abakristu zitangira ubutumwa bwo kuremesha ubukristu mu zindi ngo. Ni nk’uko hariho imihari n’imigwi y’abakristu balayike bitangira ubutumwa bwerekeye ingo.

 1. Yamara rero impinga iracari ndende. Ibihanze ubukristu mu ngo no mu miryango biracari vyinshi. Bimwebimwe ni nk’ibi:

 • Imico n‘imigenzo itahinduwe n’ibatisimu (ukwemera ibintazi, akaborerwe, ukurenga ibigo, guhohotera agateka k‘uwo mwubakanye, n’ibindi );

 • Ubukene butuma ingo zigoyagoya izindi na zo zigasambuka;

 • Abavyeyi batitaho indero y’abana, be n’abana batamenya iteka ry’abavyeyi;

 • Inyigisho ziva mu bihugu biteye imbere mu vy‘ubutunzi, zisambura imico n’imigenzo rukristu, cane cane iyerekeye iteka n’ibanga ry’urugo.

  Turakwiye kuzitira tutaronerwa, mu buryo bwose bushoboka, ahamaze gutosekarwa na ho tukahatosora kugira ngo ingo z’abakristu n’imiryango yabo bigumane iteka riberanye n’Inkuru nziza ya Yezu-Kristu twamenyeshejwe.

 1. Muri iyo ntumbero, twebwe Abungere banyu duherutse kubashikiriza igitabu kirimwo «Indinganizo n’amategeko ngenderwako bigenga ingo n’imiryango mu madiyoseze gatolika yo mu Burundi». Twipfuza ko gifasha imisore n’inkumi kwitegurira neza isakramentu ryo kwubaka rukristu n‘ukurihimbaza neza, kikongera kigafasha ababijejwe «guherekeza abubatse gushika barangize ubuzima bwabo bwo ngaha kw’isi». Gutyo urugo rw’abubatse rukristu rube koko ishingiro ry’Ekleziya n’umubano mwiza mu bantu.

 2. None rero, nk’uko nabivuze mu kwezi guheze kwa Ruhuhuma, umusi ndabashikiriza ico gitabu nciye kuri Radiyo Mariya, turabatumiriye mwese kwakira, kumenya no gukurikiza ibiri mur‘iyo ndinganizo be n’ayo mategeko ngenderwako. Bubahwa Basaserdoti mwese, Bihebeyimana muri mu Miryango yatoranye ukwitwararika ubutumwa bw’ingo n’imiryango, Bamenyeshamana, namwe Bakristu muri mu Mihari n’Imigwi y’ubutumwa ishashaye gufasha izo ngo n’imiryango, ni mwebwe musabwe kuba abambere babimenya no kubisigurira abandi. Umukama n’abahezagire yongere ahezagire ubutumwa bwanyu.

 3. Ni We mizero yacu no mu bindi vyose tuzokora ngo duhimbaze neza umwaka wa Yozefu Mweranda dusanzwemwo, umwaka uhariwe „Umuryango, akanyamuneza k’urukundo“ na Yubire rero y’imyaka 125 kuva dutanguye kumenyeshwa Inkuru nziza mu Burundi. Kubwiwe no muri We nyene, ndahimbawe no gutangaza icese, kw’izina ry’Inama y’Abepiskopi gatolika b’i Burundi ndongoye, yuko kuri uyu musi mukuru wa Yozefu Mweranda, Ekleziya iri ngaha iwacu i Burundi yinjiye muri uwo mwaka uhariwe „Umuryango, akanyamuneza k’urukundo“. Yozefu Mweranda turiko turigina n’atubere mu ngoro, tuwubanemwo n’Umukama kandi tuze tuwusozere tukiri kumwe nawe.

 

Bigiriwe i Bujumbura, igenekerezo rya 19 Ntwarante 2021, ku musi mukuru w‘Umweranda Yozefu, Umukunzi wa Bikira Mariya Mweranda.

 

Kw’izina ry’Inama y’Abepiskopi Gatolika b’i Burundi,

 

                                                         Musenyeri Yohakimu NTAHONDEREYE

                                                            Umukuru w’iyo Nama.