DIYOSEZE GATOLIKA YA MUYINGA YARAYE YUGURUYE UMWAKA MUSHASHA W’UBUTUMWA

DIYOSEZE GATOLIKA YA MUYINGA YARAYE YUGURUYE UMWAKA MUSHASHA W’UBUTUMWA

Diyoseze Gatolika ya Muyinga yaraye yuguruye umwaka mushasha w’Ubutumwa w’2020-2021. Hari kuri uyu wa mbere, igenekerezo rya 14 Nyakanga,  aho Nyenicubahiro Musenyeri yohakimu Ntahondere yugurura icese uyo mwaka mushasha w’Ubutumwa  muri Katedrali Mugabekazi w’i Lourdes ya Muyinga.

Ibirori vyatanguwe n’Inkuka ya Misa yari yitabwe n’Abasaseredoti bose, abadiyakoni, abihebeyimana, abakristu balayike baserukira abandi mu ma paruwase kumwe n’abakristu isinzi bari baje gukengurukira Imana ku mwaka w’Ubutumwa uheze bongera bahereza umwaka mushasha binjiyemwo. Mu nyigisho yiwe, Umwungere yaribukije ko uku kwugurura umwaka bihuriranye n’uko muri Ekleziya duhimbaza umusi mukuru w’Ininahazwa ry’Umusaraba. Yagize ati : « Kubw’urupfu rwa Yezu Krisu ku musaraba, yahinduye igiti c’umuvumo gihinduka ibendera ry’abo bose bemera ko bakijijwe nawe. Ukuri kw’umusaraba n’uko ububisha bw’abantu bwatsinzwe n’urukundo –mpuhwe kigongwe vy’Imana. Muri uyu mwaka mushasha w’ubutumwa, duhamagariwe gukomeza urugendo tutidoga, tutaruha, tukareka ngo dufungurirwe Ijambo ry’Imana, ariyo mfungurwa nyayo ibeshaho, ari nayo Igihugu ca Israyeli cabuze mu rugendo rwerekeza mu gihugu  c’Isezerano. Iyo tubuze  Ijambo ry’Imana dukomorwa n’inzoka, benshi n’ugupfa bagapfa».

 

Inyuma y’Inkuka ya Misa, niho Umwepiskopi yugurura icese Umwaka w’ubutumwa. Yabanje gushikiriza icivugo kizoranga ubutumwa bw’abanyamuryango wose. Ico naco nkuko yabishikirije, gifatiye kuri Yubire y’inzahabu twari tumaze imyaka ibiri yose twigina none tukaba twaraye tuyisozereye kuri uyu wa gatanu Nyakanga 2020. Yafatiye kandi ku myaka mirongo ibiri n’itanu ihaciye twinjiye mu ngendo y’ubutumwa bw’imibano mitomito. Niho rero yaca ashikiriza icivugo arico k’iki : « Mw’itoto rya Yubile, tunagure imibano mitomito, turushirizeho kuba abasuku b’Ubwuzure ». Indamukanyo kuva ubu ni : « Tugire Kristu…Naganze mu mitima y’abantu bose », hanyuma duti : « Mw’itoto rya Yubile…tube abasuku b’Ubuwuzure ». Ivyo nivyo bizoguma vy’ibutsa abanyamuryango iyo turiko twerekeza. Yaboneyeho kwibutsa ko vuba, azomenyesha igihe tuzohimbarizako Yubile y’imyaka 25 tumaze twinjiye mu ngendo y’imibano mitomito, nk’ishingiro ry’ubutumwa muri Ekleziya ishashe i  Muyinga.

Ibirori vyasozerewe n’ugusangira inzimano y’umusi mukuru ku Kirimba c’Umwungere.

 

Patiri Evariste HARERIMANA

Umuyobozi wa SAVACOM